Χρονοκώδικας

Οι χρονοκώδικες καταγράφουν τον χρόνο αυτόματα καθώς γίνεται εγγραφή των ταινιών. Οι χρονοκώδικες καταγράφουν συνεχώς τις ώρες, τα λεπτά και δευτερόλεπτα που έχουν παρέλθει, καθώς και τα καρέ. Χρησιμοποιούνται κυρίως κατά την επεξεργασία των ταινιών.

Για να ρυθμίσετε τον χρονοκώδικα, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση [Λήψη: Χρονοκώδικας].

Προσοχή

 • Οι χρονοκώδικες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά αν οι ταινίες σας προβάλλονται σε άλλες συσκευές εκτός από τη μηχανή.

Αύξηση

 • Σε εγγραφή

  Ο χρονοκώδικας προσαυξάνεται μόνο κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας. Οι χρονοκώδικες σε κάθε αρχείο ταινίας που εγγράφηκε συνεχίζουν από τον τελευταίο χρονοκώδικα του προηγούμενου αρχείου.

 • Συνεχώς

  Ο χρονοκώδικας εξακολουθεί να προσαυξάνεται ακόμα και όταν δεν κάνετε εγγραφή.

Προσοχή

 • Όταν ορίζεται η επιλογή [Συνεχώς], οι χρονοκώδικες δεν προστίθενται στις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ που εγγράφετε.
 • Με την επιλογή [Συνεχώς], οι χρονοκώδικες θα επηρεαστούν από τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις χρόνου, ζώνης ώρας ή θερινής ώρας ().

Ορισμός χρόνου έναρξης

Μπορείτε να ορίσετε την αρχική ώρα του χρονοκώδικα.

 • Χειροκίνητη εισαγωγή ρύθμισης

  Σας επιτρέπει να ορίσετε την ώρα, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και τα καρέ έναρξης.

 • Επαναφορά

  Επαναφέρει την ώρα που έχει οριστεί με τη ρύθμιση [Χειροκίνητη εισαγωγή ρύθμισης] ή [Ορισμός σε ώρα μηχανής] σε «00:00:00.» ή «00:00:00:» ().

 • Ορισμός σε ώρα μηχανής

  Η ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα ορίζονται ως η ώρα της μηχανής. Η τιμή καρέ ορίζεται σε «00».

Μετρητής εγγραφής ταινίας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ο χρόνος στην οθόνη εγγραφής ταινίας.

 • Ώρα εγγραφής

  Κατά την αναμονή εγγραφής, εμφανίζει τον διαθέσιμο χρόνο εγγραφής. Κατά την εγγραφή, εμφανίζει τον χρόνο που έχει παρέλθει από την έναρξη εγγραφής ταινίας (1).

 • Χρονοκώδικας

  Εμφανίζει τον χρονοκώδικα κατά την εγγραφή ταινίας (2).

Προσοχή

 • Η εμφάνιση του διαθέσιμου χρόνου εγγραφής ενδέχεται να αλλάξει κατά την αναμονή εγγραφής.

Μετρητής αναπαραγωγής ταινίας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ο χρόνος στην οθόνη αναπαραγωγής ταινίας.

 • Ώρα εγγραφής

  Εμφανίζει τον χρόνο εγγραφής και αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.

 • Χρονοκώδικας

  Εμφανίζει το χρονοκώδικα κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.

Σημείωση

 • Χρονοκώδικες εγγράφονται πάντα σε αρχεία ταινίας (εκτός από τις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ με την επιλογή [Συνεχώς]), ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Μετρ εγγρ ταινίας].
 • Η ρύθμιση [Μετρ αναπ ταινίας] στο [Λήψη: Χρονοκώδικας] συνδέεται με τη ρύθμιση [Προβολή/αναπαραγωγή: Μετρ αναπ ταινίας], επομένως αυτές οι ρυθμίσεις ταιριάζουν πάντα.
 • Ο μετρητής «καρέ» δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή ταινίας ή την αναπαραγωγή.

HDMI

 • Χρονοκώδικας

  Οι χρονοκώδικες μπορούν να προστεθούν σε ταινίες κατά την εγγραφή σε μια εξωτερική συσκευή μέσω HDMI.

  • Off

   Δεν προστίθενται χρονοκώδικες σε έξοδο βίντεο HDMI.

  • On

   Οι χρονοκώδικες προστίθενται στην έξοδο βίντεο HDMI. Με την επιλογή [On], εμφανίζεται η ένδειξη [Εντολή εγγραφής].

 • Εντολή εγγραφής

  Για έξοδο βίντεο HDMI που εγγράφεται από εξωτερική συσκευή, μπορείτε να συγχρονίσετε την εγγραφή με τον χρόνο έναρξης και τερματισμού της εγγραφής της ταινίας στη μηχανή.

  • Off

   Η εγγραφή εκκινείται και διακόπτεται από την εξωτερική συσκευή.

  • On

   Η εγγραφή από μια εξωτερική συσκευή συγχρονίζεται με την έναρξη/διακοπή εγγραφής στη μηχανή.

Προσοχή

 • Δεν προστίθενται χρονοκώδικες στην έξοδο βίντεο HDMI όταν εγγράφετε ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ με την επιλογή [Αύξηση] στη ρύθμιση [Χρονοκώδικας] σε [Συνεχώς].
 • Για να διαπιστώσετε τη συμβατότητα εξωτερικών συσκευών εγγραφής με τις λειτουργίες [Χρονοκώδικας] και [Εντολή εγγραφής], απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της συσκευής.
 • Ακόμα και αν η λειτουργία [Χρονοκώδικας] έχει οριστεί στη θέση [Off], οι εξωτερικές συσκευές εγγραφής μπορεί να προσθέσουν χρονοκώδικες σε ταινίες, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές της συσκευής που αφορούν την προσθήκη χρονοκώδικα σε είσοδο HDMI, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή της συσκευής.

Απόρριψη καρέ

Το πλήθος καρέ του χρονοκώδικα θα δημιουργεί ασυνέπεια μεταξύ του πραγματικού χρόνου και του χρονοκώδικα, εάν ο ρυθμός καρέ έχει οριστεί σε 119.9fps (119,9 fps), 59.94fps (59,94 fps) ή 29.97fps (29,97 fps). Η ασυνέπεια διορθώνεται αυτόματα με την επιλογή [Ενεργ.].

 • Ενεργ.

  Η ασυμφωνία διορθώνεται αυτόματα με παράλειψη αριθμών του χρονοκώδικα (DF: απόρριψη καρέ).

 • Απενεργ.

  Η ασυμφωνία δεν διορθώνεται (NDF: χωρίς απόρριψη καρέ).

  Οι χρονοκώδικες εμφανίζονται όπως περιγράφεται παρακάτω.

  • Ενεργοποίηση (DF)

   00:00:00. (Αναπαραγωγή: 00:00:00.00)

  • Απενεργοποίηση (NDF)

   00:00:00: (Αναπαραγωγή: 00:00:00:00)

Σημείωση

 • Το στοιχείο ρύθμισης [Απόρριψη καρέ] δεν εμφανίζεται όταν ο ρυθμός καρέ ορίζεται σε 24.00fps (24,00 fps), 23.98fps (23,98 fps) ή όταν η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] ορίζεται σε [Για PAL].