Tænd for strømmen

 1. Drej afbryderen til Tændt.

  • Opladningen starter.
  • Under genopladning vises OPLADNING på LCD-panelet. Når flashgenopladningen er fuldført, vises denne indikator ikke længere, og der afgives en biptone.
 2. Kontrollér, at flashen er klar.

  • Statussen på lampen for flash klar ændres fra slukketrød (blinker) (kvikflash klar) → rød (lyser) (fuldt opladet).
  • Du kan trykke på knappen testflash-knap (lampen for flash klar) (1) for at affyre en testflash.

Forsigtig

 • Du kan ikke bruge testflash-funktionen, når du betjener flashtidsindstillingen på kameraet.

Bemærk

 • Flashindstillingerne vil forblive aktive, selv efter strømmen er slukket.
 • Du kan indstille biptonen, så den ikke afgives, når opladningen er fuldført (P.Fn-06).

Om kvikflashfunktionen

Funktionen Kvikflash gør det muligt at fotografere med flash, når lampen for flash klar blinker rødt (før flashen er fuldt opladet). Kvikflash er tilgængelig, uanset hvilken indstilling kameraets fremføringsmetode har. Selvom flashoutputtet vil være ca. 1/2 til 1/6 for det fulde output, er det velegnet til optagelse med et kortere affyringsinterval.

Under manuel flashfotografering er denne funktion tilgængelig, når flashoutputtet er indstillet til 1/4 til 1/8192. Bemærk, at du ikke kan bruge kvikflash under optagelse med stroboskopisk flash og med trådløs flash.

Forsigtig

 • Hvis Kvikflash affyres under kontinuerlig optagelse, kan det medføre undereksponering, fordi flashoutputtet bliver mindre.

Bemærk

 • Du kan få flere oplysninger på OPLADNING-displayet, når du indstiller den trådløs afsenderenhed med radiotransmission, under “Om belysningen af LCD-panelet”.
 • Du kan deaktivere kvikflash (P.Fn-02).

Om autosluk-funktionen

Der slukkes automatisk for strømmen efter cirka 90 sekunder for at spare på batteristrøm ved inaktivitet. Du tænder for Speedlite igen ved at trykke kameraets udløserknap halvt ned eller ved at trykke på testflashknappen (lampen for flash klar).

Når den er indstillet som afsenderenheden for trådløs flashoptagelse med radiotransmission () eller indstillet til linked shooting (), er den tid, der går, før autosluk aktiveres, ca. 5 min.

Bemærk

 • Den automatiske slukning kan slås fra (C.Fn-01).

Om låsefunktionen

Du kan deaktivere flashens knap- og drejeknapbetjeninger ved at indstille afbryderen til LÅS. Dette er nyttigt, når du vil forhindre, at flashindstillingerne ved et uheld bliver ændret, efter at du har indstillet dem.

Hvis du betjener en knap eller kommandovælger, vises LÅST på LCD-panelet.

Bemærk

 • Du kan affyre en testflash og ledelyset direkte, også selvom afbryderen er i LÅS-positionen. LCD-panelet lyser også, når en knap eller et hjul betjenes.

Om belysningen af LCD-panelet

Når en knap eller et hjul betjenes, lyser LCD-panelet i ca. 12 sekunder. (Tidsindstilling på 12 sekunder).

Du kan få flere oplysninger om LCD-panelbelysning, når du indstiller den trådløs afsenderenhed med radiotransmission, under “Om belysningen af LCD-panelet”.

Bemærk

 • Du kan ændre indstillingen for belysningen i LCD-panelet (C.Fn-22).