Reakce na chybové zprávy

Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte. Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.

 • Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
 • Vyberte [Podr. o chybě] na [Wi-Fi zapnuto].

Klepnutím na následující čísla chyb přejdete k odpovídajícímu odstavci.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 47 48
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
151 152

Poznámka

 • Při výskytu chyby se zobrazí zpráva [Err**] v pravé horní části obrazovky [Wi-Fi/Bluetooth připojení]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do polohy Vypnutí.

11: Cíl připojení nenalezen

 • V případě, že je zvolena ikona [Smartphone], je spuštěna aplikace Camera Connect?

  • Navažte připojení pomocí aplikace Camera Connect ().
 • V případě, že je zvolena ikona [Počítač], je spuštěna aplikace EOS Utility?

  • Spusťte program EOS Utility a pokuste se o další připojení ().
 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného šifrovacího klíče pro ověření?

  • K této chybě dochází v případě, kdy je způsob ověření pro šifrování nastaven na [Otevřený systém] a šifrovací klíče se liší.

   Zkontrolujte malá a velká písmena a potom také zkontrolujte správnost šifrovacího klíče nastaveného na fotoaparátu s ohledem na ověření ().

12: Cíl připojení nenalezen

 • Jsou cílové zařízení a přístupový bod zapnuty?

  • Zapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte. Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro navázání připojení.

21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Na fotoaparátu je IP adresa nastavena na možnost [Autom. nastavení]. Jedná se o správné nastavení?

  • Pokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro IP adresu ().

U serveru DHCP zkontrolujte následující:

 • Je zapnuto napájení serveru DHCP?

  • Zapněte server DHCP.
 • Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?

  • Zvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
  • Počet používaných adres můžete snížit odpojením některých zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
 • Funguje server DHCP správně?

  • Zkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje jako server DHCP.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval dostupnost serveru DHCP.

22: DNS server neodpovídá

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Na fotoaparátu je adresa DNS nastavena na možnost [Ruční nastavení]. Jedná se o správné nastavení?

  • Pokud server DNS nepoužíváte, zvolte pro nastavení adresy DNS ve fotoaparátu možnost [Zakázat] ().
 • Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné adrese serveru?

  • Nakonfigurujte adresu IP ve fotoaparátu tak, aby odpovídala skutečné adrese serveru DNS (, ).

U serveru DNS zkontrolujte následující:

 • Je zapnuto napájení serveru DNS?

  • Zapněte server DNS.
 • Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP a odpovídající názvy?

  • Zkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP a příslušné názvy.
 • Funguje server DNS správně?

  • Zkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční jako server DNS.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl server DNS k dispozici.

U sítě jako takové zkontrolujte následující:

 • Obsahuje síť směrovač nebo obdobné zařízení fungující jako brána?

  • V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány a zadejte ji do fotoaparátu (, ).
  • Zkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.

23: Ve vybrané síti již existuje zař. se stejnou IP adresou

 • Používá v síti, do které je připojen fotoaparát, jiné zařízení stejnou adresu IP jako fotoaparát?

  • Změňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit adresu IP zařízení, které má duplicitní adresu.
  • Pokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena pro IP adresu fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte nastavení na [Autom. nastavení] ().

Poznámka

 • Reakce na chybové zprávy 21 až 23

 • Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:

  Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

  • K této chybě dochází, pokud se hesla neshodují, když je způsob ověření pro šifrování nastaven na [Otevřený systém]. Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné heslo pro ověřování ().

41: Nelze se připojit k FTP serveru

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Nastavení proxy serveru fotoaparátu je v pozici [Povolit]. Jedná se o správné nastavení?

  • Pokud proxy server nepoužíváte, zvolte pro nastavení proxy serveru fotoaparátu možnost [Zakázat] ().
 • Odpovídají nastavení položek [Nastavení adresy] a [Číslo portu] ve fotoaparátu nastavením odpovídajících položek proxy serveru?

  • Nakonfigurujte adresu proxy serveru a číslo portu ve fotoaparátu tak, aby odpovídaly nastavení proxy serveru ().
 • Jsou nastavení proxy serveru fotoaparátu správně nastavena na serveru DNS?

  • Zkontrolujte, zda je [Adresa] proxy serveru správně nastavena na serveru DNS.
 • Odpovídá nastavení adresy IP serveru FTP ve fotoaparátu skutečné adrese serveru?

  • Nakonfigurujte adresu IP ve fotoaparátu tak, aby odpovídala skutečné adrese serveru FTP ().
 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného šifrovacího klíče pro ověření?

  • K této chybě dochází v případě, kdy je způsob ověření pro šifrování nastaven na [Otevřený systém] a šifrovací klíče se liší.

   Zkontrolujte malá a velká písmena a potom také zkontrolujte správnost šifrovacího klíče nastaveného na fotoaparátu s ohledem na ověření ().

 • Odpovídá ve fotoaparátu nastavení [Nastavení čísla portu] pro server FTP skutečnému číslu portu na serveru FTP?

  • Nakonfigurujte stejné číslo portu (obvykle 21 pro FTP/FTPS nebo 22 pro SFTP) na fotoaparátu a FTP serveru. Nakonfigurujte číslo portu na fotoaparátu tak, aby odpovídalo skutečnému číslu portu serveru FTP ().
 • Jsou nastavení serveru FTP fotoaparátu správně nastavena na serveru DNS?

  • Zkontrolujte, zda je [Název serveru] FTP serveru správně nastaven na serveru DNS. Zkontrolujte, zda je [Název serveru] pro FTP server správně nastaveno na fotoaparátu ().

U serveru FTP zkontrolujte následující:

 • Funguje server FTP správně?

  • Nakonfigurujte správně počítač tak, aby fungoval jako server FTP.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu a číslo portu serveru FTP a zadejte je do fotoaparátu.
 • Je server FTP zapnutý?

  • Zapněte server FTP. Je možné, že je server vypnutý na základě aktivace režimu úspory energie.
 • Odpovídá ve fotoaparátu nastavení IP adresy serveru FTP (v [Adresa]) skutečné adrese serveru?

  • Nakonfigurujte adresu IP ve fotoaparátu tak, aby odpovídala skutečné adrese serveru FTP ().
 • Je povolena brána firewall nebo jiný bezpečnostní software?

  • Některý software zabezpečení omezuje přístup k serveru FTP pomocí brány firewall. Změňte nastavení brány firewall tak, aby umožňovala přístup k serveru FTP.
  • Přístup k serveru FTP můžete zajistit nastavením položky [Pasivní režim] na fotoaparátu na možnost [Povolit] ().
 • Připojujete se k serveru FTP pomocí širokopásmového směrovače?

  • Některé širokopásmové směrovače omezují přístup k serveru FTP pomocí brány firewall. Změňte nastavení brány firewall tak, aby umožňovala přístup k serveru FTP.
  • Přístup k serveru FTP můžete zajistit nastavením položky [Pasivní režim] na fotoaparátu na možnost [Povolit] ().

U proxy serveru zkontrolujte následující:

 • Je proxy server zapnutý?

  • Zapněte proxy server.
 • Funguje proxy server správně?

  • Zkontrolujte nastavení proxy serveru a ověřte, zda tento server funguje správně jako proxy server.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu a číslo portu proxy serveru a zadejte je do fotoaparátu.

U sítě jako takové zkontrolujte následující:

 • Obsahuje síť směrovač nebo obdobné zařízení fungující jako brána?

  • V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány a zadejte ji do fotoaparátu (, ).
  • Zkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.

43: Nelze se připojit k FTP serveru. Ze serveru byl přijat chybový kód.

U proxy serveru zkontrolujte následující:

 • Je proxy server zapnutý?

  • Zapněte proxy server.
 • Funguje proxy server správně?

  • Zkontrolujte nastavení proxy serveru a ověřte, zda tento server funguje správně jako proxy server.
  • V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu a číslo portu proxy serveru a zadejte je do fotoaparátu.

U sítě jako takové zkontrolujte následující:

 • Obsahuje síť směrovač nebo obdobné zařízení fungující jako brána?

  • V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány a zadejte ji do fotoaparátu (, ).
  • Zkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.

U serveru FTP zkontrolujte následující:

 • Překročili jste maximální počet připojení k serveru FTP?

  • Odpojte od serveru FTP některá síťová zařízení nebo zvyšte maximální počet připojení.

44: Nelze se odpojit od FTP serveru. Ze serveru byl přijat chybový kód.

 • K této chybě dochází z důvodu chyby při odpojování od serveru FTP.

  • Restartujte FTP server a fotoaparát.

45: Nelze se přihlásit k FTP serveru. Ze serveru byl přijat chybový kód.

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Je položka [] na fotoaparátu nastavena správně?

  • Zkontrolujte přihlašovací jméno pro přístup k serveru FTP. Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné přihlašovací jméno ().
 • Je položka [Přihlašovací heslo] na fotoaparátu nastavena správně?

  • Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné přihlašovací heslo ().

U serveru FTP zkontrolujte následující:

 • Umožňují práva uživatele na serveru FTP čtení, zápis a přístup k protokolu?

  • Nakonfigurujte práva uživatele pro server FTP tak, aby umožňovala čtení, zápis a přístup k protokolu.
 • Je složka zadaná jako cíl přenosu na serveru FTP vytvořena pomocí znaků ve formátu ASCII?

  • Pro název složky použijte znaky ve formátu ASCII.

46: Pro datovou relaci byl přijat chybový kód z FTP serveru

U serveru FTP zkontrolujte následující:

 • Připojení bylo serverem FTP ukončeno.

  • Restartujte server FTP.
 • Umožňují práva uživatele na serveru FTP čtení, zápis a přístup k protokolu?

  • Nakonfigurujte práva uživatele pro server FTP tak, aby umožňovala čtení, zápis a přístup k protokolu.
 • Umožňují práva uživatele přístup k cílové složce na serveru FTP?

  • Nakonfigurujte práva uživatele pro přístup k cílové složce na serveru FTP tak, aby umožňovala ukládání snímků z fotoaparátu.
 • Je server FTP zapnutý?

  • Zapněte server FTP. Je možné, že je server vypnutý na základě aktivace režimu úspory energie.
 • Je pevný disk na serveru FTP zaplněn?

  • Zvyšte dostupné volné místo na pevném disku.

47: Dokončení přenosu souboru snímku nebylo potvrzeno FTP serverem

 • K této chybě dochází v případě, že server FTP nedostal potvrzení, že z nějakého důvodu je přenos souborů snímků dokončen.

  • Restartujte FTP server a fotoaparát a znovu odešlete snímky.

48: Bezpečnost připojení k cílovému serveru nelze ověřit. Pokud tomuto serveru důvěřujete a připojíte se, nastavte [Důvěřovat cíl. serv] na [Povolit].

 • K této chybě dochází z důvodu nepotvrzení zabezpečení připojení cílového serveru v případě připojení pomocí FTPS.

  • Zkontrolujte, zda je certifikát správně nastaven.
  • Pokud důvěřujete cílovým serverům bez ohledu na nastavení certifikátu, změňte [Důvěřovat cíl. serv.] na [Povolit].

61: Termínál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen

 • Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?

  • Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná v rámci zorného pole fotoaparátu.

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

 • Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru SSID přístupového bodu?

  • Zkontrolujte SSID v přístupovém bodě a poté na fotoaparátu nastavte stejné SSID ().

U přístupového bodu zkontrolujte následující:

 • Je přístupový bod zapnutý?

  • Zapněte napájení přístupového bodu.
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Zaregistrujte MAC adresu používaného fotoaparátu k přístupovému bodu ().

63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné

 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného šifrovacího klíče pro ověření?

  • Zkontrolujte malá a velká písmena a potom také zkontrolujte správnost šifrovacího klíče nastaveného na fotoaparátu s ohledem na ověření ().
 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

  • Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu je nastaveno správné heslo pro ověřování.
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Zaregistrujte MAC adresu fotoaparátu u přístupového bodu. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Adresa MAC] ().

64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátového LAN

 • Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?

  • Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES ().
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Adresa MAC] ().

65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno

 • Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?

  • Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná v rámci zorného pole fotoaparátu.
 • Připojení k bezdrátové síti LAN bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze je obnovit.

  • Možné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11n/g/b (pásmo 2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti.

66: Nesprávné heslo bezdrátové LAN

 • Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného šifrovacího klíče pro ověření?

  • Zkontrolujte velká a malá písmena a ujistěte se, že ve fotoaparátu a přístupovém bodu je nastaven správný šifrovací klíč pro ověřování ().

   Všimněte si, že pokud je způsobem ověření šifrováním [Otevřený systém], zobrazí se chyba 41 ().

67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN

 • Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?

  • Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES ().
 • Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?

  • Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Adresa MAC] ().

68: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN. Znovu od začátku.

 • Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu po určenou dobu?

  • Přidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití pro přístupový bod.
 • Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?

  • Zkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.

69: Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN. Nelze připojit. Znovu od začátku.

 • Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení stisknutím tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  • Chvíli počkejte, než se pokusíte navázat připojení.

91: Jiná chyba

 • Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 83.

  • Vypínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.

121: Nedostatek volného místa na serveru

 • Cílový webový server nemá dostatek volného místa.

  • Odstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.

125: Zkontrolujte nastavení sítě

 • Je síť připojena?

  • Zkontrolujte stav připojení sítě.

126: Nebylo možné se připojit k serveru

 • Ve službě image.canon právě probíhá údržba nebo je dočasně zaneprázdněná.

  • Zkuste znovu přistoupit na službu později.

127: Došlo k chybě

 • Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému problému než chybové číslo 121 až 126.

  • Zkuste znovu vytvořit připojení Wi-Fi ke službě image.canon.

151: Přenos zrušen

 • Automatický přenos snímků byl přerušen.

  • Pro obnovení automatického přenosu snímků přesuňte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy Vypnutí a pak jej nastavte do polohy Zapnutí.

152: Karta chráněna proti zápisu

 • Je přepínač ochrany karty proti zápisu nastaven do zablokované polohy?

  • Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje zápis.