Další funkce nabídky

[Snímání2]

 • Komp.expozice

  Kompenzaci expozice lze nastavit v rozsahu o ±3 EV v krocích po 1/3 EV. Podrobné informace o kompenzaci expozice naleznete v části Ruční kompenzace expozice.

 • FilmNastavení citlivosti ISO

  • Citlivost ISO

   V režimu [Ruční expozice při filmování] můžete nastavit citlivost ISO ručně. Můžete také vybrat možnost Automatické ISO.

  • Rozsah citli. ISO

   Můžete nastavit rozsah ručního nastavení citlivosti ISO (minimum a maximum). Nakonfigurovat lze též rozšíření ISO.

  • Max pro auto

   Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu filmu v režimu [Filmy], [Priorita závěrky AE (filmy)] nebo [Priorita clony AE (filmy)] nebo v režimu [Ruční expozice při filmování] s automatickým ISO.

  • Max pro autoMax pro auto

   Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu časosběrného filmu v rozlišení 8K/4K/Full HD v režimu [Filmy], [Priorita závěrky AE (filmy)] nebo [Priorita clony AE (filmy)] nebo v režimu [Ruční expozice při filmování] s automatickým ISO.

 • Nastavení HDR PQ

  Podrobnosti o nastavení HDR PQ naleznete v části Nastavení HDR PQ.

 • Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu

  Jas a kontrast lze opravit automaticky. Podrobné informace o funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) naleznete v části Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).

 • Priorita vysokých jasů

  Při záznamu filmů je možné omezit přeexponované, oříznuté jasné plochy. Podrobné informace o prioritě zvýraznění tónu viz Priorita vysokých jasů.

 • FilmAv 1/8-krok.zvyš.

  • Obrazovka nabídky

   Při záznamu filmů s objektivem RF můžete nastavit hodnoty clony na jemnější měřítko.

   Výběrem možnosti [Povolit] změníte nárůst clony v režimu [Priorita clony AE (filmy)] nebo [Ruční expozice při filmování] z 1/3 EV (nebo 1/2 EV) na 1/8 EV.

Upozornění

 • Položka [FilmAv 1/8-krok.zvyš.] není dostupná (není zobrazena) při použití objektivů typu EF nebo EF-S.
 • Při nastavení možnosti [Povolit] jsou možnosti nastavení v položce [Uživatelské funkce: Kroky úrovně expozice] zakázány a nemají žádný účinek.
 • Film Automat. delší čas

  Automatickým zpomalením rychlosti závěrky při nedostatku světla můžete vybrat, zda nahrávat filmy, které jsou jasnější a méně ovlivněné šumem snímků, než u možnosti [Zakázat].

  Dostupné v režimu záznamu [Filmy] nebo [Priorita clony AE (filmy)]. Platí, když je snímková frekvence velikosti filmového záznamu 59,94 sn./s nebo 50,00 sn./s.

  • Zakázat

   Umožní provádět záznam filmů s plynulejším, přirozenějším pohybem, který je méně ovlivněný otřesy předmětu, než v případě nastavení na hodnotu [Povolit]. Všimněte si, že za slabého osvětlení mohou být filmy tmavší, je-li možnost nastavena na hodnotu [Povolit].

  • Povolit

   Umožňuje nahrávat jasnější filmy než při nastavení [Zakázat] automatickým snížením rychlosti závěrky při nedostatku světla na 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).

Poznámka

 • Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové obrazy, např. stopy.

[Snímání3]

[Snímání4]

 • Korekce odchylky objektivu

  Během záznamu filmů lze opravit vinětaci, distorzi, chromatickou vadu a difrakci. Podrobné informace o korekci odchylky objektivu naleznete v části Vinětace odchylky objektivu.

 • Potlač.šumu při vysokém ISO

  Podrobné informace o potlačení šumu při vysokém ISO naleznete v části Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO.

[Snímání6]

 • Dálk. ovládání

  Nastavením [Povolit] můžete zahájit nebo zastavit záznam filmu dálkovým ovladačem RC-6 nebo bezdrátovým dálkovým ovladačem BR-E1 (prodávají se samostatně).

[Snímání7]

[Snímání8]

 • Tepl. pro aut.vyp.

  Nastavením na [Vysoká] snížíte frekvenci, v jaké se fotoaparát automaticky vypíná kvůli vysoké teplotě karty.

 • Standby: Nízk roz

  Když nastavíte [Zap], můžete šetřit baterii a ovládat teplotu fotoaparátu během pohotovostního režimu.

  Ve výsledku může umožnit zaznamenávat filmy po delší dobu.

Upozornění

 • Kvalita snímku na pohotovostní obrazovce se může lišit od kvality snímku na obrazovce během záznamu filmu, ale toto nastavení nemá vliv na kvalitu záznamu.
 • Krátce po zahájení záznamu filmů může zobrazení obrazu zůstat na aktuálním políčku místo toho, aby se aktualizovalo.
 • Karty se můžou značně zahřát, je-li možnost [Snímání: Tepl. pro aut.vyp.] nastavena na [Vysoká]. Před vyjmutím karty počkejte, dokud nevychladne.
 • Zobrazení HDMI

  Můžete určit, jak se filmy zobrazí při záznamu prostřednictvím HDMI na externí zařízení. Samotný výstup filmu odpovídá nastavení [Velik.film.zázn.].

  Výchozí nastavení činí [Snímání s živým náhledem+Externí monitor].

  • Snímání s živým náhledem+Externí monitor

   Umožňuje zobrazení filmu prostřednictvím výstupu HDMI na obrazovce fotoaparátu i na druhém zařízení.

   Činnosti fotoaparátu, například přehrávání snímku nebo zobrazení nabídky se zobrazí na dalším zařízení prostřednictvím HDMI, nikoli na displeji fotoaparátu.

  • Externí obrazovka

   Deaktivuje obrazovku fotoaparátu běhen výstupu přes HDMI, takže obrazovka je prázdná.

   Informace o snímku, body AF a další informace se zobrazí na externím zařízení prostřednictvím HDMI, ale vy můžete zastavit výstup této informace stisknutím tlačítka INFO.

   Před externím záznamem filmů potvrďte, že nejsou fotoaparátem odesílány žádné informace, aby bylo jisté, že se na externích monitorech nebo dalších zařízeních nezobrazí žádné informace o snímku, body AF a podobně.

Řešení potíží Pro delší výstup HDMI

Chcete-li pokračovat ve výstupu HDMI po dobu delší než 30 minut, vyberte možnost [Snímání s živým náhledem+Externí monitor], pak nastavte položku [Autom.vypnutí] v nabídce [Nastavení: Úspora energie] na hodnotu [Zakázat] (). Když uplyne časovač nastavený v nabídce [Vyp displeje], bude po vypnutí displeje fotoaparátu výstup HDMI pokračovat.

Upozornění

 • Výstup HDMI bez informací zabrání zobrazení varování týkajících se místa na kartě, stavu nabití baterie nebo vysoké teplotě uvnitř fotoaparátu () prostřednictvím HDMI.
 • Během výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy s různými kvalitami záznamu nebo snímkovými frekvencemi trvat zobrazení dalšího snímku nějakou dobu.
 • Neovládejte fotoaparát při záznamu filmů na externí zařízení, neboť může dojít k zobrazení informací na videovýstup HDMI.
 • Jas a barva filmů zobrazených pomocí fotoaparátu může vypadat odlišně od videovýstupu HDMI zaznamenaného externími zařízeními, v závislosti na prostředí sledování.

Poznámka

 • Stisknutím tlačítka INFO můžete změnit zobrazené informace.
 • Do videovýstupu HDMI lze přidat časové kódy ().
 • Prostřednictvím HDMI je možné také vysílat zvuk s výjimkou situace, kdy je možnost [Zvukový záznam] nastavena na [Zakázat].
 • HDMI RAW výstup

  Nastavení na [Zap] u kamerového výstupu RAW s rozlišením do 8K od terminálu HDMI ke kompatibilním zařízením.

  Po zahájení nahrávání se budou filmy zaznamenávat také na kartu [Karta 2] (v případě fotoaparátu) ve formátu MP4.

  Můžete omezit nahrávání na externí nahrávací zařízení, pokud není vložena karta [Karta 2], a to nastavením [Příkaz k záznamu] na [Zap] ().

  K dispozici jsou následující možnosti kvality filmového záznamu ().

Videosystém Ořez filmu*1 Velikost videozáznamu pro výstup
HDMI RAW
Snímková frekvence Velikost
filmů MP4*2
Metoda komprimování
filmů MP4*2
NTSC Zakázat 8192×4320 29,97 sn./s
24,00 sn./s
23,98 sn./s
4096×2160 IPB (standardní)
IPB (lehká)
Povolit 5088×2680 59,94 sn./s
29,97 sn./s
24,00 sn./s
23,98 sn./s
PAL Zakázat 8192×4320 25,00 sn./s
24,00 sn./s
Povolit 5088×2680 50,00 sn./s
25,00 sn./s
24,00 sn./s

1: Nahrávání je ekvivalentní s nahráváním pomocí objektivu typu EF-S.

2: Videozáznamy nahrávané ve formátu MP4 na kartu Karta 2.

Upozornění

 • Videozáznamy se nebudou správně zobrazovat, pokud nebude připojené zařízení kompatibilní s výstupem fotoaparátu HDMI RAW.
 • [HDMI RAW výstup] není k dispozici v režimu [Automatický inteligentní scénický režim (filmy)].
 • Gamma křivka pro výstup HDMI RAW je nastavena na Canon Log 3 a toto nastavení nelze změnit.
 • Zobrazení snímku na externích nahrávacích zařízeních splňuje podmínky pro nastavení zařízení a liší se od zobrazení fotoaparátu.
 • Videozáznamy nahrávané na kartu Karta 2 splňují podmínky pro nastavení snímku podle konfigurace fotoaparátu.
 • Pokud je fotoaparát nastaven na výstup HDMI RAW, budou u následujících funkcí uplatňovány určité restrikce.
  • FilmNastavení citlivosti ISO
  • Nastavení: Funk.zázn.+volba karty/složky
 • Následující funkce nejsou k dispozici, pokud je fotoaparát nastaven na výstup HDMI RAW.
  • Videozáznamy s vysokorychlostním snímáním
  • Snímání v HDR HDR PQ
  • Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu
  • Priorita vysokých jasů
  • Picture Style
  • Jasnost
  • Záznam Záznam HDR filmuHDR filmu
  • Časosběr. film
  • Film Digitální IS
  • Zobrazení HDMI
  • HDMI rozlišení
  • Zobrazení zvětšeného snímku
 • Maximální doba záznamu jednoho filmu bez vložené karty [Karta 2] je 29 minut a 59 sekund.

Poznámka

 • Můžete přidat časový kód k výstupu do zařízení, kompatibilní s filmy RAW, a to nastavením [Časový kód] v [Snímání: Časový kód] [HDMI] nastavením [Zap]. Pokud je příkaz [Příkaz k záznamu] nastaven na [Zap], můžete také ovládat spuštění a zastavení procesu nahrávání filmů na kompatibilních externích zařízeních, pomocí příslušných postupů na fotoaparátu ().