Propojené fotografování pomocí rádiového přenosu

Při použití fotoaparátu EOS DIGITAL uvedeného na trh v roce 2012 a později (kromě typu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D a EOS 1200D) můžete používat propojené fotografování, při kterém se automaticky uvolňuje závěrka fotoaparátu přijímací jednotky prostřednictvím propojení s fotoaparátem vysílací jednotky. Propojené fotografování můžete používat až s 16 jednotkami, zahrnujícími vysílací jednotky i přijímací jednotky. To je užitečné, pokud chcete fotografovat objekt současně z více úhlů.

Chcete-li použít propojené fotografování, nasaďte na fotoaparát blesk Speedlite nebo vysílač Speedlite Transmitter, který podporuje bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem. V případě použití s fotoaparátem uvedeným na trh do roku 2011 nebo typu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D nebo EOS 1200D lze jednotku použít pouze jako „jednotku vysílacího fotoaparátu“. Jednotku nelze použít jako „jednotku přijímacího fotoaparátu“.

Některé fotoaparáty nejsou podporovány.

(1) Jednotka vysílacího fotoaparátu

(2) Jednotka přijímacího fotoaparátu

(3) Přenosová vzdálenost: Přibližně 30 m

Poznámka

 • Když se zkombinuje fotoaparát a sada EL-1 pro fotografování s propojením, nazývají se dohromady „jednotka vysílacího fotoaparátu“ a „jednotka přijímacího fotoaparátu“.

Před provedením níže uvedených operací nasaďte na všechny fotoaparáty, které chcete použít pro propojené fotografování, blesk Speedlite nebo vysílač. Podrobné informace o nastavení dalších zařízení naleznete v návodu k použití daného zařízení.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování.

 2. Nastavte režim normálního fotografování.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte LINKED SHOT (bez kontroly), pak joystick stiskněte svisle.
  • Displej se změní na LINKED SHOT (zkontrolováno).
 3. Nastavte jako vysílací/přijímací jednotku.

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte Bezdrátové s rádiovým přenosemSENDER nebo Bezdrátové s rádiovým přenosemRECEIVER. Potom joystick stlačte svisle.
 4. Nastavte přenosový kanál a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci.

 5. Nastavte funkce snímání fotoaparátu.

 6. Nastavte všechny blesky Speedlite.

  • Všechny blesky Speedlite pro propojené fotografování nastavte jako „vysílací jednotku“ nebo „přijímací jednotku“.
  • Stejným způsobem nastavte případně také vysílače použité k propojenému fotografování.
  • Pokud v kroku 2 změníte nastavení z „přijímací jednotka“ na „vysílací jednotka“, ostatní blesky Speedlite (nebo vysílače) nastavené jako „vysílací jednotky“ se automaticky stanou „přijímacími jednotkami“.
 7. Nainstalujte jednotku přijímacího fotoaparátu.

  • Všechny jednotky přijímacích fotoaparátů nastavte přibližně do vzdálenosti 30 m od jednotky vysílacího fotoaparátu.
  • Zkontrolujte, zda indikátory LINK přijímacích jednotek svítí zeleně.
 8. Vyfotografujte snímek.

  • Zkontrolujte, zda indikátor LINK vysílací jednotky svítí zeleně, a pořiďte snímek.
  • Jednotka přijímacího fotoaparátu se spustí při spuštění jednotky vysílacího fotoaparátu.
  • Přijímací jednotky, pro které bylo provedeno fotografování s propojením, jsou označeny na panelu LCD pomocí RELEASE.

Poznámka

 • Chcete-li propojené fotografování vymazat, na každém blesku Speedlite postupně změňte nastavení na LINKED SHOT (bez kontroly) v kroku 1.
 • Tuto funkci lze použít jako dálkové ovládání pro propojené fotografování bez nasazení blesku Speedlite na fotoaparát. Po svislém stlačení joysticku vysílací jednotky stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte REL, tím uvolníte spoušť všech jednotek přijímacích fotoaparátů.
 • Při propojeném fotografování dojde k automatickému vypnutí napájení vysílací jednotky i přijímacích jednotek přibližně po 5 minutách. Když je interval propojeného fotografování 5 min nebo více, nastavte „Automatické vypnutí napájení“ na „OFF“ na vysílací i přijímacích jednotkách (C.Fn-01-1).
 • Když je nastaveno P.Fn-06-0 (), zvukový signál se ozve pokaždé, když se některá z jednotek (vysílací/přijímací) plně nabije.

Upozornění

 • Doporučuje se nastavit přepínače režimu zaostřování objektivů nasazených na přijímacích fotoaparátech na možnost MF a fotografovat s ručním zaostřováním. Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, není propojené fotografování s příslušnými přijímacími jednotkami fotoaparátů možné.
 • Mezi uvolněním závěrky fotoaparátu přijímacích jednotek a časováním uvolnění závěrky fotoaparátu vysílací jednotky dochází ke krátkému časovému zpoždění. Dokonale synchronizované propojené fotografování není možné.
 • Když je nastaveno P.Fn-03-1 (), lze záblesk emitovat při fotografování s propojením, avšak pokud při fotografování s propojením dojte k současnému emitování více záblesků, nemusí se dosáhnout správné expozice nebo může být expozice nekonzistentní.
 • Když je [Záblesk blesku] v [Ovládání blesku Speedlite] nebo [Ovládání blesku] na vysílacím fotoaparátu nastaveno na [Zakázat] (), nelze fotografování s propojením provést.
 • Pokud je nastaveno P.Fn-03-0 () a nelze provést fotografování s propojením při sledování obrazu živého náhledu, nastavte [Tiché LV snímání] nebo [Tiché LV snímání] v nabídce jednotky vysílacího fotoaparátu na [Zakázat]. Pokud je nastaven [Režim 1] nebo [Režim 2], nemusí se v závislosti na modelu fotoaparátu provést uvolnění spouště jednotek přijímacích fotoaparátů.
 • Přenosová vzdálenost může být kratší v závislosti na podmínkách, jako jsou umístění přijímacích blesků, okolní prostředí a povětrnostní podmínky.
 • Funkce snímání s propojením je podobná propojenému fotografování, kterou je vybavena řada WFT bezdrátových přenašečů dat. Fotografování s propojením v kombinaci s bezdrátovými přenašeči dat řady WFT však provádět nelze. Navíc čas zpoždění při uvolnění závěrky je odlišný od času zpoždění při propojeném fotografování prováděném pomocí bezdrátových přenašečů dat řady WFT.

Upozornění

 • Propojené fotografování s funkcí živého náhledu

 • Když je nastaveno P.Fn-03-0 (), pokud jsou zkombinovány následující fotoaparáty a sady jako vysílací fotoaparáty, nelze provádět fotografování s propojením.
 • Propojené fotografování můžete použít po přepnutí snímání s živým náhledem na fotografování pomocí hledáčku nebo nastavení blesku Speedlite na P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D