Синхронно снимане чрез радиокомуникация

При използване на фотоапарат EOS DIGITAL, представен на пазара през или след 2012 г. (с изкл. на EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D и EOS 1200D), можете да извършвате синхронно снимане, при което спусъкът на фотоапарата с приемаща светкавица се задейства синхронно със спусъка на фотоапарата с предаваща светкавица. Можете да извършите синхронно снимане с максимум 16 предаващи и приемащи светкавици. Това е полезно, когато искате да снимате обекта от различни ъгли в един и същи момент.

За да извършите синхронно снимане, монтирайте светкавица Speedlite или предавател Speedlite, който поддържа безжично управление чрез радиокомуникация, към фотоапарата. Когато използвате фотоапарат, представен на пазара до 2011 г., или фотоапарат EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D или EOS 1200D, светкавицата може да се използва само в конфигурация „фотоапарат с предаваща светкавица”. Светкавицата не може да се използва в конфигурация „фотоапарат с приемаща светкавица”.

Някои фотоапарати не се поддържат.

(1) Фотоапарат с предаваща светкавица

(2) Фотоапарат с приемаща светкавица

(3) Разстояние на предаване: Приблиз. 30 m

Забележка

 • Комбинацията от светкавица EL-1, настроена за синхронно снимане, и фотоапарат се нарича съответно „фотоапарат с предаваща светкавица“ и „фотоапарат с приемаща светкавица“.

Преди да изпълните операциите по-долу, монтирайте светкавица Speedlite или предавател за Speedlite светкавици към всеки от фотоапаратите, които ще бъдат използвани за синхронно снимане. За подробности относно функциите на други устройства вижте ръководството за използване на устройствата.

 1. Изберете Wireless / linked shooting setting чрез джойстика.

 2. Задайте нормален режим на снимане.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете LINKED SHOT (no check) и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Индикацията се променя на LINKED SHOT (checked).
 3. Задайте настройка за предаваща светкавица / приемаща светкавица.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете Radio transmission wirelessSENDER или Radio transmission wirelessRECEIVER, и след това натиснете джойстика вертикално.
 4. Задайте комуникационен канал и етикет за безжична радиокомуникация.

 5. Задайте функциите за снимане на фотоапарата.

 6. Настройте всички светкавици Speedlite.

  • Задайте за всички светкавици Speedlite, които ще извършват синхронно снимане, настройка „предаваща светкавица“ или „приемаща светкавица“ в режим „Синхронно снимане“.
  • Ако използвате Speedlite предаватели за синхронно снимане, задайте настройките по същия начин.
  • Ако промените настройката от „приемаща светкавица” към „предаваща светкавица” на стъпка 2, другите светкавици Speedlite (или предаватели), конфигурирани като „предаващи светкавици“, автоматично ще променят настройката си към „приемаща светкавица“.
 7. Позиционирайте фотоапаратите с приемаща светкавица.

  • Позиционирайте всички фотоапарати с приемащи светкавици в диапазона от приблиз. 30 m от фотоапарата с предаващата светкавица.
  • Проверете дали индикаторите LINK на приемащите светкавици светят в зелено.
 8. Направете снимката.

  • Проверете дали индикаторът LINK на предаващата светкавица свети в зелено и снимайте.
  • Фотоапаратите с приемаща светкавица задействат спусъка си синхронно със задействането на спусъка на фотоапарата с предаваща светкавица.
  • Приемащите светкавици, които са участвали в синхронното снимане, показват индикация RELEASE на LCD панела.

Забележка

 • Когато желаете да отмените синхронното снимане, използвайте менюто на всяка от светкавиците Speedlite, за да промените настройката на LINKED SHOT (no check) на стъпка 1.
 • Можете да използвате тази функция за дистанционно управление на синхронното снимане, без да монтирате светкавицата Speedlite към фотоапарат. След като сте натиснали джойстика на предаващата светкавица вертикално, натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете REL и задействате спусъка на всички фотоапарати с приемащи светкавици.
 • При синхронно снимане, времето за автоматично изключване за фотоапаратите с приемащи и предаващи светкавици е приблиз. 5 min. Когато интервалът на синхронно снимане е 5 min или повече, задайте „ИЗКЛ.“ за функцията „Автоматично изключване“ на предаващата и приемащите светкавици (C.Fn-01-1).
 • Когато е зададена настройка P.Fn-06-0 (), всяка напълно заредена светкавица (предаваща/приемаща) ще възпроизведе еднократен звуков сигнал.

Внимание

 • Препоръчително е поставяне на превключвателя за режима на фокуса на обективите на фотоапаратите с приемащи светкавици в позиция MF и ръчно фокусиране при снимане. Ако не може да бъде постигнат фокус с автоматично фокусиране, синхронното снимане не е възможно със съответния фотоапарат с приемаща светкавица.
 • Наблюдава се кратко забавяне между задействането на спусъка на фотоапарата с приемаща светкавица и спусъка на фотоапарата с предаваща светкавица. Абсолютно синхронизирано снимане на е възможно.
 • Когато е зададена настройка P.Fn-03-1 (), светкавицата може да се задейства по време на синхронното снимане, но ако при синхронното снимане се задействат няколко светкавици, може да възникне неправилна или неравномерна експонация.
 • Когато за [Flash firing/Задействане на светкавицата] в [External Speedlite control/Контрол на външна Speedlite] или [Flash control/Контрол на светкавицата] е зададена настройка [Disable/Забранено] () за предаващата светкавица, синхронно снимане не може да бъде извършено.
 • Когато е зададена настройка P.Fn-03-0 (), ако синхронно снимане с наблюдение на изображението в режим Live View не е възможно, задайте за [Soft LV shooting/Меко LV снимане] или [Silent LV shoot./Безшумно LV снимане] в менюто на фотоапарата с предаваща светкавица настройка [Disable/Забранено]. Ако е зададен режим [Mode 1/Режим 1] или [Mode 2/Режим 2], спусъците на фотоапаратите с приемащи светкавици може да не се задействат в зависимост от модела на използвания фотоапарат.
 • Разстоянието на предаване може да бъде по-малко в зависимост от условията, като напр. позициониране на светкавиците, обкръжаваща среда и атмосферни условия.
 • Функцията за синхронно снимане е подобна на функцията за синхронно снимане на безжичните мрежови карти от серията WFT. Но не можете да извършвате синхронно снимане в комбинация с мрежовите карти от серията WFT. Наред с това, закъснението при задействане на спусъка се различава от това при синхронно снимане с мрежовите карти от серията WFT.

Внимание

 • Синхронно снимане с използване на функцията Live View

 • Когато е зададена настройка P.Fn-03-0 (), ако изброените по-долу фотоапарати са комбинирани с предаваща светкавица, синхронно снимане в режим Live View не е възможно.
 • Извършете синхронно снимане, след като превключите от снимане в режим Live View към снимане чрез визьора или зададете за светкавицата Speedlite настройка P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D