การตอบสนองต่อข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้แสดงรายละเอียดของข้อผิดพลาดตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างนี้ จากนั้นตัดสาเหตุของข้อผิดพลาด โดยดูจากตัวอย่างที่แสดงในบทนี้

 • เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ราย.ข้อผิดพลาด]
 • เลือก [ราย.ข้อผิดพลาด] บนหน้าจอ [Wi-Fi เปิด]

คลิกหมายเลขข้อผิดพลาดต่อไปนี้เพื่อข้ามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง

11 12
21 22 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137
141 142

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด [Err**] จะแสดงขึ้นทางด้านขวาของ [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ราย.ข้อผิดพลาด] ข้อมูลนี้จะหายไปเมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง

11: ไม่พบปลายทางเชื่อมต่อ

 • ในกรณีของ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน(แท็บเล็ต)] ให้ตรวจสอบว่า Camera Connect กำลังทำงานอยู่หรือไม่

  • สร้างการเชื่อมต่อโดยใช้ Camera Connect ()
 • ในกรณีของ [เชื่อมต่อกับ EOS Utility] ให้ตรวจสอบว่า EOS Utility กำลังทำงานอยู่หรือไม่

  • เริ่มใช้งาน EOS Utility แล้วพยายามเชื่อมต่ออีกครั้ง ()
 • กล้องและ Access Point ถูกตั้งค่าด้วยกุญแจเข้ารหัสเดียวกันสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้หรือไม่

  • ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นหากกุญแจเข้ารหัสไม่ตรงกัน เมื่อวิธีการตรวจสอบผู้ใช้สำหรับการเข้ารหัสเป็น [Open system]

   ตรวจสอบตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่ากุญแจเข้ารหัสที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้บนกล้องแล้ว ()

12: ไม่พบปลายทางเชื่อมต่อ

 • อุปกรณ์ปลายทางและ Access Point เปิดอยู่หรือไม่

  • เปิดอุปกรณ์ปลายทาง และ Access Point จากนั้นรอสักครู่ หากยังคงไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ ให้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อสร้างการเชื่อมต่ออีกครั้ง

21: ไม่ได้รับข้อมูลแอดเดรสจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องตรวจสอบบนกล้อง

 • บนกล้อง หมายเลข IP ถูกตั้งค่าเป็น [ตั้งค่าอัตโนมัติ] การตั้งค่านี้ถูกต้องหรือไม่

  • หากไม่ใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ ให้กำหนดการตั้งค่าหลังจากตั้งค่าหมายเลข IP เป็น [ตั้งค่าด้วยตนเอง] บนกล้อง ()

สิ่งที่ต้องตรวจสอบบน DHCP เซิร์ฟเวอร์

 • DHCP เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่หรือไม่

  • เปิด DHCP เซิร์ฟเวอร์
 • มีแอดเดรสเพียงพอ สำหรับการรับข้อมูลจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์หรือไม่

  • เพิ่มจำนวนแอดเดรสที่ได้รับข้อมูลจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์
  • นำอุปกรณ์ที่ได้รับข้อมูลแอดเดรสจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์ออกจากเครือข่ายเพื่อลดจำนวนของแอดเดรสที่ใช้งาน
 • DHCP เซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

  • ตรวจสอบการตั้งค่าของ DHCP เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานอย่างถูกต้องเฉกเช่น DHCP เซิร์ฟเวอร์
  • หากเป็นไปได้ สอบถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้งาน DHCP เซิร์ฟเวอร์ได้

22: ไม่ได้รับคำตอบจาก DNS เซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องตรวจสอบบนกล้อง

 • บนกล้อง หมายเลขเครื่อง DNS ถูกตั้งค่าเป็น [ตั้งค่าด้วยตนเอง] การตั้งค่านี้ถูกต้องหรือไม่

  • หากไม่ใช้ DNS เซิร์ฟเวอร์ ให้กำหนดการตั้งค่าหมายเลขเครื่อง DNS ของกล้องเป็น [ไม่ใช้งาน] ()
 • บนกล้อง การตั้งค่าหมายเลข IP ของ DNS เซิร์ฟเวอร์ตรงกับแอดเดรสจริงของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

  • กำหนดค่าหมายเลข IP บนกล้องให้ตรงกับแอดเดรสของ DNS เซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริง (, )

สิ่งที่ต้องตรวจสอบบน DNS เซิร์ฟเวอร์

 • DNS เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่หรือไม่

  • เปิด DNS เซิร์ฟเวอร์
 • การตั้งค่าของ DNS เซิร์ฟเวอร์ สำหรับหมายเลข IP และชื่อถูกต้องหรือไม่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายเลข IP และชื่อถูกป้อนอย่างถูกต้องบน DNS เซิร์ฟเวอร์
 • DNS เซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่อย่างถูกต้องหรือไม่

  • ตรวจสอบการตั้งค่าของ DNS เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานเป็น DNS เซิร์ฟเวอร์อยู่อย่างถูกต้อง
  • หากเป็นไปได้ สอบถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้งาน DNS เซิร์ฟเวอร์ได้

สิ่งที่ต้องตรวจสอบบนเครือข่ายโดยรวม

 • เครือข่ายของคุณมีเราเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงที่ทำงานเป็นเกตเวย์หรือไม่

  • หากเป็นไปได้ ให้สอบถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับแอดเดรสเกตเวย์เครือข่ายและตั้งค่าบนกล้อง (, )
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าแอดเดรสของเกตเวย์ถูกป้อนอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด รวมถึงกล้องด้วย

23: มีอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ IP เดียวกันอยู่แล้วบนเครือข่ายที่เลือก

 • มีอุปกรณ์อื่นที่อยู่บนเครือข่ายของกล้องใช้หมายเลข IP เดียวกันกับกล้องหรือไม่

  • เปลี่ยนหมายเลข IP ของกล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้หมายเลขเดียวกันกับอุปกรณ์อื่นในเครือข่าย หรือเปลี่ยนหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่มีหมายเลขซ้ำกัน
  • หากตั้งค่าหมายเลข IP ของกล้องเป็น [ตั้งค่าด้วยตนเอง] ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น [ตั้งค่าอัตโนมัติ] ()

หมายเหตุ

 • การตอบสนองต่อข้อความแสดงข้อผิดพลาด 21–23

 • ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ด้วย เมื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาด 21–23

  กล้องและ Access Point ถูกตั้งค่าให้ใช้รหัสผ่านเดียวกัน สำหรับการตรวจสอบผู้ใช้หรือไม่

  • ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นหากรหัสผ่านไม่ตรงกัน เมื่อตั้งค่าวิธีการตรวจสอบผู้ใช้สำหรับการเข้ารหัสเป็น [Open system] ตรวจสอบตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่ารหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้บนกล้องแล้ว ()

61: ไม่พบอุปกรณ์ LAN ไร้สายที่มี SSID ตรงกัน

 • มีสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นเส้นทางการสื่อสารระหว่างกล้องและเสารับส่งสัญญาณของ Access Point หรือไม่

  • ย้ายเสาอากาศของ Access Point ไปยังตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากมุมมองของกล้อง

สิ่งที่ต้องตรวจสอบบนกล้อง

 • SSID ที่ตั้งบนกล้องตรงกับที่ตั้งบน Access Point หรือไม่

  • ตรวจสอบ SSID ที่ Access Point แล้วตั้งค่า SSID เดียวกันบนกล้อง ()

สิ่งที่ต้องตรวจสอบบน Access Point

 • Access Point เปิดอยู่หรือไม่

  • เปิด Access Point
 • หากการกรอง MAC address เปิดใช้งานอยู่ มีการลงทะเบียน MAC address ของกล้องที่ใช้งานที่ Access Point แล้วหรือไม่

  • ลงทะเบียน MAC address ของกล้องที่ใช้กับ Access Point

   สามารถตรวจสอบ MAC address ได้บนหน้าจอ [MAC address:] ()

64: เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ LAN ไร้สายไม่ได้

 • กล้องและ Access Point ถูกตั้งค่าให้ใช้วิธีการตรวจสอบการเข้ารหัสเหมือนกันหรือไม่

  • กล้องนี้รองรับวิธีการเข้ารหัสดังต่อไปนี้: WEP, TKIP และ AES ()
 • หากการกรอง MAC address เปิดใช้งานอยู่ มีการลงทะเบียน MAC address ของกล้องที่ใช้งานที่ Access Point แล้วหรือไม่

  • ลงทะเบียน MAC address ของกล้องที่ใช้กับ Access Point สามารถตรวจสอบ MAC address ได้บนหน้าจอ [MAC address:] ()

65: การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายหลุด

 • มีสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นเส้นทางการสื่อสารระหว่างกล้องและเสารับส่งสัญญาณของ Access Point หรือไม่

  • ย้ายเสาอากาศของ Access Point ไปยังตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากมุมมองของกล้อง
 • การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายหลุดด้วยเหตุผลบางประการ และไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกลับคืนมาได้

  • สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้: การเข้าถึง Access Point จากอุปกรณ์อื่นมากเกินไป การใช้งานเตาไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันในบริเวณใกล้เคียง (รบกวน IEEE 802.11b/g/n (แถบความถี่ 2.4 GHz)) หรืออิทธิพลจากฝนหรือความชื้นสูง

91: เกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ

 • มีปัญหาอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขรหัสข้อผิดพลาด 11 ถึง 83 เกิดขึ้น

  • ปิดและเปิดสวิตช์เปิด/ปิดของกล้อง

121: พื้นที่ว่างบนเซิร์ฟเวอร์ไม่พอ

 • เว็บเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ

  • ลบภาพที่ไม่จำเป็นออกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบพื้นที่ว่างบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นลองส่งข้อมูลอีกครั้ง

125: ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้วหรือไม่

  • ตรวจสอบสถานะการตั้งค่าของเครือข่าย

127: เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

 • มีปัญหาอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขรหัสข้อผิดพลาด 121 ถึง 126 เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อกับบริการบนเว็บ

  • ลองสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ image.canon อีกครั้ง

130: ขณะนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าง
กรุณารอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง

 • เว็บไซต์ image.canon ไม่ว่างในตอนนี้

  • ลองเข้าถึง image.canon ผ่าน Wi-Fi อีกครั้งในภายหลัง

131: ลองอีกครั้ง

 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับ image.canon ผ่าน Wi-Fi

  • ลองสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ image.canon อีกครั้ง

132: ตรวจพบปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์
ลองอีกครั้งทีหลัง

 • เว็บไซต์ image.canon ออฟไลน์อยู่ในตอนนี้สำหรับการบำรุงรักษา

  • ลองเข้าถึง image.canon ผ่าน Wi-Fi อีกครั้งในภายหลัง

133:

 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ระบบ image.canon

  • ตรวจสอบการตั้งค่า image.canon
  • ลองเข้าถึง image.canon ผ่าน Wi-Fi อีกครั้งในภายหลัง

134: ตั้งค่าวันที่และเวลาที่ถูกต้อง

 • การตั้งค่าวันที่ เวลา และไทม์โซนไม่ถูกต้อง

  • ตรวจสอบการตั้งค่า [ตั้งค่า: วันที่/เวลา/โซน]

135: ตั้งค่าการบริการบนเว็บถูกเปลี่ยนแปลง

 • การตั้งค่าสำหรับ image.canon ถูกเปลี่ยนแปลง

  • ตรวจสอบการตั้งค่า image.canon

136: แอปเฉพาะไม่ได้สแกนรหัส QR ที่แสดงบนกล้องอย่างถูกต้อง ลองตั้งค่าเว็บลิงก์ ในกล้องอีกครั้ง

 • สมาร์ทโฟนไม่ได้สแกนรหัส QR อย่างถูกต้อง

  • กำหนดการตั้งค่าเว็บลิงก์กล้องใหม่และสแกนรหัส QR ที่แสดงอีกครั้งบนกล้อง

137: รหัส QR ที่แสดงบนกล้อง หมดอายุแล้ว ลองตั้งค่า เว็บลิงก์ในกล้องอีกครั้ง

 • รหัส QR ที่แสดงหมดอายุแล้ว

  • กำหนดการตั้งค่าเว็บลิงก์กล้องใหม่และสแกนรหัส QR ที่แสดงอีกครั้งบนกล้อง

141: เครื่องพิมพ์ไม่ว่าง ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์กำลังดำเนินการพิมพ์อยู่หรือไม่

  • หลังจากกระบวนการพิมพ์เสร็จสิ้น ให้สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
 • มีกล้องอีกตัวเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi หรือไม่

  • สิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล้องตัวอื่น จากนั้นสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

142: ไม่สามารถรับข้อมูลเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อใหม่เพื่อลองอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่

  • เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง