การถ่ายโอนภาพไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์

ด้วยการเชื่อมต่อกับ FTP เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถส่งภาพจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้

ด้วยการถ่ายโอน FTP คุณสามารถถ่ายโอนภาพแต่ละภาพไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติขณะที่คุณถ่ายภาพหรือถ่ายโอนชุดภาพพร้อมกัน

การกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ FTP เซิร์ฟเวอร์

คำแนะนำเหล่านี้ต่อเนื่องมาจาก การกำหนดการตั้งค่าฟังก์ชั่นการสื่อสาร

 1. เลือกโหมด FTP

  • [SFTP] ไม่แสดงเมื่อกล้องจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi.
  • สำหรับการถ่ายโอน FTP อย่างปลอดภัยโดยใช้ใบรับรองหลัก ให้เลือก [FTPS] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าใบรับรองหลัก ให้ดู การนำเข้าใบรับรองหลักสำหรับ FTPS
  • สำหรับการถ่ายโอน FTP อย่างปลอดภัยผ่านการเชื่อมต่อ SSH ให้เลือก [SFTP] การตั้งค่า Login ถูกกำหนดค่าในขั้นตอนที่ 5
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 2. เลือก [ตั้งค่าแอดเดรส]

  • แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงขึ้นหากคุณได้ระบุ [ตั้งค่าอัตโนมัติ] สำหรับหมายเลข IP หรือ [ตั้งค่าด้วยตนเอง] สำหรับหมายเลขเครื่อง DNS แล้ว
  • หน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขจะแสดงขึ้น หากคุณได้ระบุ [ไม่ใช้งาน] สำหรับหมายเลขเครื่อง DNS แล้ว
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 3. ป้อนหมายเลข IP ของ FTP เซิร์ฟเวอร์

  แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  • แป้นพิมพ์บนหน้าจอ () เพื่อป้อนหมายเลข IP หากใช้ DNS ให้ป้อนชื่อโดเมน
  • กดปุ่ม MENU เพื่อตั้งเป็นค่าที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 2

  หน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อสลับไปยังช่องป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกหมายเลขที่จะป้อน กด ตั้งค่า เพื่อป้อนหมายเลขที่เลือก
  • กดปุ่ม MENU เพื่อตั้งเป็นค่าที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 2
 4. กำหนดค่าหมายเลขพอร์ต

  • โดยปกติแล้ว ให้ตั้งค่า [ตั้งค่าหมายเลขพอร์ต] เป็น 00021 (สำหรับ FTP/FTPS) หรือ 00022 (สำหรับ SFTP)
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • ไปที่ขั้นตอนที่ 6 หากคุณเลือก [FTP] หรือ [FTPS] ในขั้นตอนที่ 1 ไปที่ขั้นตอนที่ 5 หากคุณเลือก [SFTP]
 5. กำหนดการตั้งค่าการตรวจสอบ Login ของ SSH

  • เลือก [ชื่อผู้ใช้] และ [รหัสผ่าน] เพื่อเข้าสู่แป้นพิมพ์บนหน้าจอ () และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบรหัสผ่าน SSH
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 6. กำหนดการตั้งค่าโหมด Passive

  • จะไม่แสดงขึ้นหากคุณเลือก [SFTP] ในขั้นตอนที่ 1
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • หากข้อผิดพลาด 41 (เชื่อมต่อไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้) แสดงขึ้นในขึ้นตอนที่ 9 การตั้งค่า [โหมด Passive] เป็น [ใช้งาน] อาจแก้ไขปัญหาได้
 7. กำหนดการตั้งค่า Proxy เซิร์ฟเวอร์

  • จะไม่แสดงขึ้นหากคุณเลือก [FTPS] หรือ [SFTP] ในขั้นตอนที่ 1
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 8. กำหนดค่าวิธีการ Login

  • จะไม่แสดงขึ้นหากคุณเลือก [SFTP] ในขั้นตอนที่ 1
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 9. ระบุโฟลเดอร์ปลายทาง

  • เลือก [โฟลเดอร์ราก] เพื่อบันทึกภาพในโฟลเดอร์รากตามที่ระบุในการตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์ ()
  • เลือก [เลือกโฟลเดอร์] เพื่อระบุโฟลเดอร์ปลายทางในโฟลเดอร์ราก หากไม่มีโฟลเดอร์นั้น จะมีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • สัญญาณไฟ เครือข่าย ของกล้องสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
  • เมื่อข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้น ให้เลือก [ตกลง] เพื่อเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

 10. เลือก [ตกลง]

  • ไม่แสดงในการกำหนดค่าออฟไลน์
 11. เลือก [ตกลง]

 12. เลือก [ตกลง]

  • การแสดงภาพกลับสู่หน้าจอ [ตั้งค่าเครือข่าย]

การตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับการโอนผ่าน FTP เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ระหว่างการถ่ายโอนภาพ สัญญาณไฟ เครือข่าย ของกล้องจะกะพริบเป็นสีเขียว

การนำเข้าใบรับรองหลักสำหรับ FTPS

หากคุณระบุโหมด FTP [FTPS] เมื่อกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ใบรับรองหลักที่ใช้โดย FTP เซิร์ฟเวอร์ จะต้องนำเข้าสู่กล้อง

 • เฉพาะใบรับรองหลักที่มีชื่อไฟล์ว่า “ROOT.CER”, “ROOT.CRT” หรือ “ROOT.PEM” เท่านั้นที่สามารถนำเข้าไปยังกล้องได้
 • มีเพียงใบรับรองหลักหนึ่งไฟล์เท่านั้นที่สามารถนำเข้าไปยังกล้องได้ ใส่การ์ดที่มีใบรับรองหลักใส่ไว้ล่วงหน้า
 • การ์ดหลักที่เลือกสำหรับ [บันทึก/ดูภาพ] หรือ [ดูภาพ] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ] จะใช้ในการนำเข้าใบรับรอง
 • อาจไม่สามารถเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อ FTPS ที่มีใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองได้
 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

 2. เลือก [ตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อ]

 3. เลือก [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP]

 4. เลือก [ตั้งค่าใบรับรองหลัก]

 5. เลือก [โหลดใบรับรองหลักจากการ์ด]

 6. เลือก [ตกลง]

  • ใบรับรองหลักถูกนำเข้า
  • เลือก [ตกลง] บนหน้าจอยืนยันเพื่อกลับไปที่หน้าจอ [ตั้งค่าใบรับรองหลัก]

หมายเหตุ

 • ในการลบใบรับรองหลักที่นำเข้าไปยังกล้อง ให้เลือก [ลบใบรับรองหลัก] บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 5 หากต้องการตรวจสอบว่าใบรับรองออกให้กับใครและออกโดยใคร วันหมดอายุ และข้อมูลอื่นๆ ให้เลือก [ดูรายละเอียดใบรับรองหลัก]

การถ่ายโอนภาพทีละภาพ

การถ่ายโอนภาพอัตโนมัติหลังจากถ่ายภาพแต่ละภาพ

สามารถถ่ายโอนแต่ละภาพไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ได้ทันทีโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณถ่าย คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในขณะที่กำลังถ่ายโอนภาพ

หมายเหตุ

 • ในระหว่างการถ่ายโอน สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

  • การถ่ายภาพนิ่ง
  • การปรับขนาดหรือการตัดภาพ JPEG/HEIF
 • ก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดอยู่ในกล้อง หากคุณถ่ายภาพโดยไม่มีการบันทึกภาพ จะถ่ายโอนภาพไม่ได้
 • ไม่รองรับการถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติระหว่างการบันทึก หลังจากบันทึก ให้ถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหวตามที่อธิบายไว้ใน การถ่ายโอนภาพหลายภาพพร้อมกัน หรือ การเพิ่มคำอธิบายก่อนถ่ายโอน
 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

 2. เลือก [ตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อ]

 3. เลือก [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP]

 4. เลือก [โอนภาพอัตโนมัติเมื่อถ่าย]

 5. เลือก [ใช้งาน]

 6. ถ่ายภาพ

  • ภาพที่ถ่ายจะถูกถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถลบภาพได้ในขณะถ่ายโอนภาพ
 • ไม่สามารถเพิ่มเสียงบันทึกได้เมื่อมีการตั้งค่า [โอนภาพอัตโนมัติเมื่อถ่าย] เป็น [ใช้งาน]

หมายเหตุ

 • ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ภาพที่ถูกถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์จะมีลำดับตามการถ่ายภาพ
 • ภาพที่ถ่ายจะถูกเก็บไว้ในการ์ดของกล้องอีกด้วย
 • ภาพใดๆ ที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จหรือเกิดหยุดชะงัก จะถ่ายโอนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้ง () ภาพเหล่านี้สามารถถ่ายโอนพร้อมกันได้ด้วยตนเองในภายหลัง ()
 • จะไม่มีการพยายามถ่ายโอนอัตโนมัติอีกครั้ง หากการตั้งค่าเครือข่าย (เช่น การตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์) ถูกเปลี่ยนไปก่อนที่จะเริ่มการถ่ายโอนผ่าน FTP อัตโนมัติ

การถ่ายโอนภาพปัจจุบัน

คุณจะสามารถถ่ายโอนภาพที่คุณกำลังดูได้ง่ายๆ โดยกด ตั้งค่า คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในขณะที่กำลังถ่ายโอนภาพ

 1. เข้าสู่หน้าจอ [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP]

 2. เลือก [โอนภาพด้วยปุ่ม SET]

 3. เลือก [ใช้งาน]

 4. เลือกภาพ

  • ให้กดปุ่ม การเล่นภาพ บนกล้อง
  • เลือกภาพที่จะถ่ายโอน แล้วกด ตั้งค่า เพื่อถ่ายโอนภาพ
  • คุณสามารถเพิ่มเสียงบันทึกลงในภาพปัจจุบันก่อนถ่ายโอนได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู การบันทึกเสียงบันทึก
  • ภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถถ่ายโอนในวิธีนี้ได้ การเลือกภาพเคลื่อนไหวและกด ตั้งค่า จะแสดงแผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว

การระบุขนาดหรือชนิดของภาพที่จะถ่ายโอน

คุณสามารถระบุภาพที่จะถ่ายโอนเมื่อบันทึกภาพที่มีขนาดต่างกันลงในการ์ดทั้งสองใบ หรือเมื่อถ่ายภาพ RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF

 1. เข้าสู่หน้าจอ [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP]

 2. เลือก [ภาพที่โอน]

 3. เลือกขนาดของภาพที่จะถ่ายโอน

  • เลือก [แยก JPEG] หรือ [แยก HEIF] จากนั้นเลือกขนาดภาพ

  • หากต้องการถ่ายโอนภาพ JPEG/HEIF ที่มีขนาดเล็กลงเมื่อกำหนดให้กล้องบันทึกภาพ JPEG/HEIF ขนาดใหญ่กว่าลงในการ์ดใบหนึ่งและขนาดเล็กกว่าลงในการ์ดอีกใบ ให้ตั้งค่า [แยก JPEG] เป็น [JPEGขนาดเล็ก] หรือ [แยก HEIF] เป็น [HEIFขนาดเล็ก]
 4. เลือกชนิดของภาพที่จะถ่ายโอน

  • ถ่ายภาพ RAW+JPEG

   • เลือก [ถ่ายภาพ RAW+JPEG] แล้วเลือก [JPEG เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+JPEG]
  • ถ่ายภาพ RAW+HEIF

   • เลือก [ถ่ายภาพ RAW+HEIF] แล้วเลือก [HEIF เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+HEIF]

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่ากล้องให้บันทึกภาพ RAW ลงในการ์ดหนึ่งและ JPEG หรือ HEIF ลงในอีกการ์ด ให้ระบุภาพที่จะถ่ายโอนในการตั้งค่า [ถ่ายภาพ RAW+JPEG] หรือ [ถ่ายภาพ RAW+HEIF] ในทำนองเดียวกัน ให้ระบุความต้องการในการถ่ายโอนของคุณเมื่อภาพ RAW+JPEG หรือภาพ RAW+HEIF ถูกบันทึกพร้อมกันลงในการ์ดใบเดียว
 • ภาพที่ถ่ายจะถูกเก็บไว้ในการ์ดของกล้องอีกด้วย
 • เมื่อภาพขนาดเดียวกันบันทึกไปยังการ์ดทั้งคู่พร้อมกัน ภาพที่บันทึกไปยังการ์ดที่เลือกสำหรับ [ภาพนิ่ง บันทึก/ดูภาพ] หรือ [ภาพนิ่ง ดูภาพ] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ] จะถูกถ่ายโอนก่อน

การถ่ายโอนภาพหลายภาพพร้อมกัน

หลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถเลือกภาพหลายภาพและถ่ายโอนภาพทั้งหมดในครั้งเดียว หรือคุณยังสามารถถ่ายโอนภาพที่ยังไม่ได้ส่งหรือภาพที่ไม่สามารถส่งได้ก่อนหน้านี้

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในช่วงการถ่ายโอน

ข้อควรระวัง

 • การถ่ายโอนภาพที่กำลังดำเนินการอยู่จะหยุดชั่วคราวในขณะที่ปรับสวิตช์ถ่ายภาพนิ่ง/บันทึกภาพเคลื่อนไหวไปที่ ภาพเคลื่อนไหว หากต้องถ่ายโอนภาพต่อ ให้ปรับไปที่ การถ่ายภาพนิ่ง
 • หากคุณจะถ่ายโอนภาพจำนวนมาก ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)

หมายเหตุ

 • ในระหว่างการถ่ายโอน สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

  • การถ่ายภาพนิ่ง
  • การปรับขนาดหรือการตัดภาพ JPEG/HEIF

การเลือกภาพที่จะถ่ายโอน

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือก [เลือก/โอน ภาพ]

 3. เลือก [ถ่ายโอนผ่าน FTP]

 4. เลือก [เลือกภาพ]

 5. เลือกภาพที่ต้องการโอน

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพที่จะถ่ายโอน แล้วกด ตั้งค่า
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • สำหรับการแสดงภาพแบบสามภาพ ให้กดปุ่ม ขยาย/ย่อ และหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ไปทางซ้าย หากต้องการกลับสู่การแสดงภาพทีละภาพ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ตามเข็มนาฬิกา
  • หากต้องการเลือกภาพอื่นๆ เพื่อถ่ายโอน ให้ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนที่ 5
  • หลังจากเลือกภาพแล้ว ให้กดปุ่ม MENU
 6. เลือก [โอนภาพ]

 7. เลือก [ตกลง]

  • ภาพที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์

การเลือกภาพหลายภาพ

สามารถถ่ายโอนภาพหลายภาพได้พร้อมกันหลังจากที่คุณเลือกวิธีการเลือกแล้ว คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในขณะที่กำลังถ่ายโอนภาพ

 1. เข้าสู่หน้าจอ [เลือก/โอน ภาพ]

 2. เลือกวิธีการเลือก

ในโฟลเดอร์

 • เลือก [เลือก โฟลเดอร์]
 • เลือกวิธีการเลือกที่คุณต้องการ
  • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จ] จะเลือกภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือกที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จ
  • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน] จะเลือกภาพทุกภาพที่ยังไม่ส่งในโฟลเดอร์ที่เลือก
  • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จ (เฉพาะ ป้องกันภาพ)] จะเลือกภาพที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จในโฟลเดอร์ที่เลือก
  • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน (เฉพาะ ป้องกันภาพ)] จะเลือกภาพที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดที่ยังไม่ส่งในโฟลเดอร์ที่เลือก
  • การเลือก [ลบประวัติการโอนภาพ] จะลบประวัติการถ่ายโอนภาพในโฟลเดอร์ที่เลือก
  • หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน] และถ่ายโอนภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นได้
  • หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน (เฉพาะ ป้องกันภาพ)] และถ่ายโอนภาพที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดในโฟลเดอร์อีกครั้งได้
 • เลือกโฟลเดอร์
 • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพที่เลือกไปยัง [จำนวนภาพที่ต้องการโอน]

ในการ์ด

 • เลือก [ทุกภาพ]
 • เลือกวิธีการเลือกที่คุณต้องการ
  • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จ] จะเลือกภาพทั้งหมดที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จในการ์ด
  • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน] จะเลือกภาพทั้งหมดที่ยังไม่ส่งในการ์ด
  • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จ (เฉพาะ ป้องกันภาพ)] จะเลือกภาพที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จในการ์ด
  • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน (เฉพาะ ป้องกันภาพ)] จะเลือกภาพที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดที่ยังไม่ส่งในการ์ด
  • การเลือก [ลบประวัติการโอนภาพ] จะลบประวัติการถ่ายโอนภาพในการ์ด
  • หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน] และถ่ายโอนภาพทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดอีกครั้งได้
  • หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอน (เฉพาะ ป้องกันภาพ)] และถ่ายโอนภาพที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดอีกครั้งได้
 • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพที่เลือกไปยัง [จำนวนภาพที่ต้องการโอน]

เลือกช่วงของภาพ

 • เลือก [ช่วง]
 • การเลือกภาพแรกและภาพสุดท้ายของช่วงของภาพจะทำเครื่องหมายทุกภาพในช่วงด้วยเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] และสำเนาหนึ่งชุดของแต่ละภาพจะถูกส่งออกไป
 • หลังจากเลือกภาพแล้ว ให้กดปุ่ม MENU

การถ่ายโอนภาพ RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF

สำหรับภาพ RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF คุณสามารถระบุภาพที่จะถ่ายโอนได้

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือกชนิดของภาพที่จะถ่ายโอน

  • โอนภาพ RAW+JPEG

   • เลือก [โอนภาพ RAW+JPEG] แล้วเลือก [JPEG เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+JPEG]
  • โอนภาพ RAW+HEIF

   • เลือก [โอนภาพ RAW+HEIF] แล้วเลือก [HEIF เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+HEIF]

ข้อควรระวัง

 • บางรายการเมนูไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการถ่ายโอนภาพ

หมายเหตุ

 • การตั้งค่านี้จะเชื่อมโยงกับการตั้งค่า [โอนภาพ RAW+JPEG] และ [โอนภาพ RAW+HEIF] บนหน้าจอ [ภาพที่โอน] ()

การเพิ่มคำอธิบายก่อนถ่ายโอน

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายเพื่อบันทึกไปยังแต่ละภาพก่อนถ่ายโอน ซึ่งจะสะดวกหากคุณต้องการแจ้งผู้รับเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ เป็นต้น คำอธิบายจะถูกเพิ่มไปยังภาพที่บันทึกไว้ในกล้อง

 • คุณสามารถตรวจสอบคำอธิบายที่เพิ่มลงในภาพโดยการตรวจสอบข้อมูล Exif ในความคิดเห็นผู้ใช้
 • สามารถสร้างและบันทึกคำอธิบายได้ด้วย EOS Utility () หรือรีโมทเบราว์เซอร์ ()
 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือก [โอนภาพพร้อมคำอธิบาย]

  • ภาพที่ดูล่าสุดจะแสดงขึ้น
 3. ระบุคำอธิบาย

  • เลือก [คำอธิบาย] และบนหน้าจอที่แสดงขึ้น ให้เลือกเนื้อหาของคำอธิบาย

 4. เลือก [โอนภาพ]

  • ภาพจะถูกถ่ายโอนพร้อมกับคำอธิบายนี้ หลังจากการถ่ายโอน การแสดงผลจะกลับไปยังหน้าจอ [ถ่ายโอนภาพ]

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถเลือกภาพอื่นๆ ได้จากหน้าจอ [โอนภาพพร้อมคำอธิบาย] หากต้องการเลือกภาพอื่นสำหรับการถ่ายโอนพร้อมกับคำอธิบาย ให้ดูภาพนั้นก่อนจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้

การถ่ายโอนใหม่อัตโนมัติหากถ่ายโอนไม่สำเร็จ

หากการถ่ายโอนไม่สำเร็จ สัญญาณไฟ เครือข่าย ของกล้องจะกะพริบเป็นสีแดง ในกรณีนี้ หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหลังจากที่คุณกดปุ่ม MENU แล้วเลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดง ให้ดู การแก้ปัญหา

เมื่อคุณแก้ไขปัญหาแล้ว ภาพที่ไม่สามารถส่งได้ในตอนแรกจะถูกถ่ายโอนโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะมีการพยายามถ่ายโอนภาพอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่เกิดความล้มเหลว ไม่ว่าจะใช้การถ่ายโอนภาพโดยอัตโนมัติหรือภาพที่ถ่ายจะถูกถ่ายโอนด้วยตนเองผ่าน FTP โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการถ่ายโอนหรือปิดกล้อง จะไม่มีการพยายามอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ให้ดู การถ่ายโอนภาพหลายภาพพร้อมกัน และถ่ายโอนภาพตามต้องการ

หมายเหตุ

 • หากต้องการออกจากระบบโดยอัตโนมัติและตัดการเชื่อมต่อจาก LAN หลังจากถ่ายโอน คุณสามารถกำหนดค่าการประหยัดพลังงานบนหน้าจอ [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP] () ได้
 • หากคุณไม่ต้องการตัดการเชื่อมต่อจาก LAN ให้ตั้งค่า [ประหยัดไฟ] บนหน้าจอ [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP] () เป็น [ไม่ใช้งาน]

การดูภาพที่ถ่ายโอนแล้ว

ภาพที่ถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์แล้วจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์

 • โฟลเดอร์ปลายทางของ FTP เซิร์ฟเวอร์

  • ภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้นของ FTP เซิร์ฟเวอร์ ภาพจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ [C drive] → [Inetpub] → โฟลเดอร์ [ftproot] หรือโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์นี้
  • หากโฟลเดอร์หลักของปลายทางการถ่ายโอนถูกเปลี่ยนในการตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์ ให้สอบถามกับผู้ดูแล FTP เซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับปลายทางของภาพที่ถ่ายโอน

การถ่ายโอนภาพด้วย Mobile File Transfer

โดยการใช้งานแอพ Mobile File Transfer ในสมาร์ทโฟน คุณสามารถถ่ายโอนภาพจากกล้องไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ

สำหรับคำแนะนำในการถ่ายโอนภาพโดยใช้ Mobile File Transfer โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้