Postupanje u slučaju poruka o pogreškama

Kad se pojavi greška, prikažite pojedinosti o grešci jednim od postupaka u nastavku. Zatim uklonite uzrok pogreške u skladu s primjerima u ovom poglavlju.

 • U izborniku [View info / Prikaz informacija] pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
 • Odaberite [Error details / Detalji o pogrešci] u izborniku [Wi-Fi on / Wi-Fi uklj.].

Kliknite na sljedeće brojeve pogrešaka kako biste prešli na odgovarajući odjeljak.

11 12
21 22 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 133 134 135 136 137 138
141 142

Napomena

 • U slučaju greške prikazuje se [Err**/Pogr.**] u gornjem desnom kutu izbornika [Wi-Fi/Bluetooth connection / Wi-Fi/Bluetooth povezivanje]. Nestane kad fotoaparat podesite na Isklj..

11: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • U slučaju [Pametni telefon], je li aktivna aplikacija Camera Connect?

  • Uspostavite vezu uz pomoć aplikacije Camera Connect ().
 • U slučaju [Računalo], je li aktivna aplikacija EOS Utility?

  • Pokrenite EOS Utility i pokušajte ponovo uspostaviti vezu ().
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje istog ključa za šifriranje za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se ključevi za šifriranje ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje [Open system / Otvoreni sustav].

   Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točan ključ za šifriranje ().

12: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • Jesu li odredišni uređaj i pristupna točka uključeni?

  • Uključite odredišni uređaj i pristupnu točku te zatim malo pričekajte. Ako još uvijek ne možete uspostaviti vezu, izvedite postupke za ponovno uspostavljanje veze.

21: No address assigned by DHCP server / DHCP poslužitelj nije dodijelio nijednu adresu

Provjerite na fotoaparatu

 • Na fotoaparatu je IP adresa podešena na [Auto setting / Automatsko podešavanje]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako ne koristite DHCP poslužitelj, podesite postavke nakon podešavanja IP adrese na [Manual setting / Ručno podešavanje] na fotoaparatu ().

Provjerite na DHCP poslužitelju

 • Je li DHCP poslužitelj uključen?

  • Uključite DHCP poslužitelj.
 • Ima li dovoljno adresa za dodjeljivanje DHCP poslužiteljem?

  • Povećajte broj adresa koje dodjeljuje DHCP poslužitelj.
  • Uklonite iz mreže adrese koje je DHCP poslužitelj dodijelio uređajima kako biste smanjili broj adresa koje se koriste.
 • Radi li DHCP poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DHCP poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DHCP poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DHCP poslužitelj može koristiti.

22: No response from DNS server / Nema odgovora iz DNS poslužitelja

Provjerite na DNS poslužitelju

 • Je li DNS poslužitelj uključen?

  • Uključite DNS poslužitelj.
 • Jesu li točne postavke DNS poslužitelja za IP adrese te pripadajuća imena?

  • Na DNS poslužitelju provjerite jesu li pravilno unesene IP adrese te pripadajuća imena.
 • Radi li DNS poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DNS poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DNS poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DNS poslužitelj može koristiti.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

23: Device with same IP address exists on selected network / U odabranoj mreži postoji uređaj s istom IP adresom

 • Koristi li drugi uređaj u mreži fotoaparata istu IP adresu kao i fotoaparat?

  • Promijenite IP adresu fotoaparata kako biste spriječili korištenje adrese koju već ima drugi uređaj u toj mreži. Ili promijenite IP adresu uređaja koji ima istu adresu.
  • Ako je IP adresa fotoaparata podešena na [Manual setting / Ručno podešavanje] u mrežnim okruženjima koja koriste DHCP poslužitelj, promijenite postavku u [Auto setting / Automatsko podešavanje] ().

Napomena

 • Postupanje u slučaju poruka o pogreškama 21 – 23

 • Sljedeće točke provjerite također u slučaju pogrešaka s brojevima 21 – 23.

  Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se zaporke ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje podešena na [Open system / Otvoreni sustav]. Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found / Nije pronađena bežična LAN mreža s odabranim SSID-om

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata.

Provjerite na fotoaparatu

 • Je li SSID podešen na fotoaparatu istovjetan onome na pristupnoj točki?

  • Provjerite SSID na pristupnoj točki i zatim podesite isti SSID na fotoaparatu ().

Što provjeriti na pristupnoj točki

 • Je li pristupna točka uključena?

  • Uključite pristupnu točku.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal / Nije moguće povezivanje s priključkom bežičnog LAN-a

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste metode šifriranja?

  • Fotoaparat podržava sljedeće metode šifriranja: WEP, TKIP i AES ().
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

65: Wireless LAN connection lost / Bežična LAN veza se prekinula

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata.
 • Veza s bežičnim LAN-om je iz nekog razloga izgubljena i ne može se obnoviti.

  • Mogući su razlozi za to sljedeći: prekomjeran pristup pristupnoj točki s drugog uređaja, mikrovalna pećnica ili sličan uređaj u blizini (koji ometa IEEE 802.11b/g/b (valno područje od 2,4 GHz)) ili utjecaj kiše ili visoke vlage.

91: Other error / Druga pogreška

 • Došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena brojevima od 11 do 83.

  • Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

121: Not enough free space on server / Na poslužitelju nema dovoljno slobodnog prostora

 • Na odredišnom web poslužitelju nema dosta slobodnog prostora.

  • Obrišite nepotrebne snimke s web poslužitelja, provjerite slobodan prostor i ponovno pokušajte sa slanjem.

125: Check the network settings / Provjerite mrežne postavke

 • Je li mreža spojena?

  • Provjerite status veze mreže.

127: An error has occurred / Došlo je do pogreške

 • Dok je fotoaparat spojen na web servis, došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena kodovima od 121 do 126.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again / Poslužitelj je trenutačno zauzet. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.

 • Stranica image.canon trenutačno je zauzeta.

  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi mreže.

131: Try again / Pokušajte ponovno

 • Došlo je do pogreške prilikom povezivanja na image.canon putem Wi-Fi veze.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

133:

 • Došlo je do pogreške prilikom prijave na image.canon.

  • Provjerite postavke za image.canon.
  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi mreže.

134: Set the correct date and time / Podesite točno datum i vrijeme.

 • Postavke datuma, vremena i vremenske zone nisu točne.

  • Provjerite postavke [Podešavanje: Date/Time/Zone / Podešavanje: Datum/Vrijeme/Zona].

135: Web service settings have been changed / Promijenjene su postavke web-servisa.

 • Promijenjene su postavke za image.canon.

  • Provjerite postavke za image.canon.

136: The QR code shown on the camera was not scanned correctly by the dedicated app. Try camera web link setup again. / Namjenska aplikacija nije pravilno skenirala QR kôd prikazan na fotoaparatu. Pokušajte ponovno podesiti internetsku vezu fotoaparata.

 • Pametni telefon nije pravilno skenirao QR kôd.

  • Rekonfigurirajte postavke internetske veze fotoaparata i ponovno skenirajte QR kôd prikazan na fotoaparatu.

137: The QR code shown on the camera has expired. Try camera web link setup again. / QR kôd prikazan na fotoaparatu je istekao. Pokušajte ponovno podesiti internetsku vezu fotoaparata.

 • Prikazani QR kôd je istekao.

  • Rekonfigurirajte postavke internetske veze fotoaparata i ponovno skenirajte QR kôd prikazan na fotoaparatu.

138: Communication error with server. Please send again. / Pogreška u komunikaciji s poslužiteljem. Pošaljite ponovno.

 • Povezivanje s poslužiteljem iz nekog razloga nije moguće.

  • Provjerite status obrade RAW slika u oblaku na image.canon i pokušajte ponovno prenijeti slike.

141: Printer is busy. Try connecting again. / Pisač je zauzet. Pokušajte ponovo povezati.

 • Je li u tijeku ispis s pisača?

  • Pokušajte ponovo uspostaviti Wi-Fi vezu s pisačem nakon dovršetka ispisnog postupka.
 • Je li na pisač spojen drugi fotoaparat putem Wi-Fia?

  • Pokušajte ponovo uspostaviti Wi-Fi vezu s pisačem nakon prekida Wi-Fi veze s drugim fotoaparatom.

142: Could not acquire printer information. Reconnect to try again. / Nije moguće dobiti informacije o pisaču. Ponovno se povežite za ponovni pokušaj.

 • Je li pisač uključen?

  • Pokušajte ponovo uspostaviti Wi-Fi vezu nakon uključenja pisača.