پخش

این بخش موضوعات مرتبط با پخش — پخش کردن تصویرها و فیلم ها — را پوشش می دهد و تنظیمات منو در زبانه ([پخش]) را معرفی می کند.

احتیاط

  • امکان دارد نمایش یا انتخاب عادی روی این دوربین برای تصاویری که با دوربین های دیگر گرفته شده اند، یا تصاویر این دوربین که روی رایانه ویرایش یا تغییر نام یافته اند، ممکن نباشد.