پخش تصویر

 1. به حالت پخش بروید.

  • گزینه [پخش: پخش] را انتخاب کنید.
  • آخرین تصویر گرفته یا پخش شده، به نمایش در می آید.
 2. مرور تصاویر.

  • برای پخش تصاویر و آغاز این عمل با جدیدترین تصویر گرفته شده توسط شما، دکمه شاتر را فشار دهید.
  • برای پخش تصاویر و آغاز این عمل با اولین تصویر گرفته شده، دکمه فیلمبرداری را فشار دهید.
 3. خروج از پخش تصویر.

  • دکمه منو را جهت خروج از پخش تصویر فشار دهید.