Iseteravustamisfunktsioonide kohandamine

Saate seadistada iseteravustamise funktsioone vastavalt oma võttestiilile või võtteobjektile.

[Iseteravustamine3]

Lukustuva teravustamise katiku prioriteet

Saate anda prioriteedi teravustamisele või lukustuva teravustamise katiku ajastusele (v.a puutepäästiku kasutamisel).

 • [] Focus/Teravustamine

  Võtet ei tehta enne teravuse saavutamist. See on kasulik siis, kui soovite enne võtte tegemist teravustada võtteobjekti.

 • [] Release/Vabastus

  Annab teravustamise ees prioriteedi katiku vabastusele. See on kasulik oluliste hetkede jäädvustamisel, kus õige hetk on kõige tähtsam.

  Arvestage, et võte tehakse sõltumata sellest, kas võtteobjekt on teravustatud.

Objektiivi toiming, kui iseteravustamine pole saadaval

Saate määrata objektiivitoimingu, mis rakendub siis, kui võtteobjekti iseteravustamine pole võimalik.

 • [ON] Continue focus search/Jätka teravuse otsimist

  Kui iseteravustamine ei õnnestu, siis määratakse objektiiv otsima täpset teravustamiskaugust.

 • [OFF] Stop focus search/Peata teravuse otsimine

  Kui iseteravustamine käivitub ning pilt on väga fookusest väljas ning teravustada ei saa, siis objektiivi teravustamismootor ei toimi. See takistab objektiivil minna teravuse otsimisel suurel määral fookusest välja.

Hoiatus

 • [Stop focus search/Peata teravuse otsimine] on soovitatav määrang teleobjektiivide või teiste suurt teravustamisala katvate objektiivide jaoks, et vältida teravustamismootorist tekkivaid viiteid, kui objektiiv läheb suurel määral fookusest välja.

Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine

Saate lubada või keelata kaamera või EOS-kaamerate Speedlite-välklampide iseteravustamise lisavalgusti kasutamise.

 1. Valige [Iseteravustamine: AF-assist beam firing/Iseteravustamine: Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine].

 2. Tehke valik.

  • [ON/SEES] Enable/Luba

   Lubab vajadusel iseteravustamise lisavalgusti kasutamise.

  • [OFF/VÄLJAS] Disable/Keela

   Keelab iseteravustamise lisavalgusti kasutamise. Määrake see siis, kui te ei soovi iseteravustamise lisavalgustit kasutada.

  • [LED] LED AF assist beam only/Ainult LED-iseteravustamise lisavalgusti

   Kui ühendatud on seda funktsiooni toetav väline Speedlite-välklamp, siis lubab see määrang LED-iseteravustamise lisavalgusti kasutamise. Kui kasutatav Speedlite-välklamp pole LED-valgustiga, siis aktiveeritakse selle asemel kaamera iseteravustamise lisavalgusti.

Hoiatus

 • Speedlite'i iseteravustamise lisavalgusti kasutamine keelatakse, kui Speedlite'i kasutusmäärang [Iseteravustamine: AF-assist beam firing/Iseteravustamine: Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine] on seatud olekusse [Disable/Keela].

[Iseteravustamine4]

Iseteravustamise alade piiramine

Saate piirata saadaolevaid iseteravustamise alasid nendega, mida tavaliselt kasutate. Valige saadaolevad iseteravustamise alad ning vajutage linnukese [Linnuke] lisamiseks nupule Kiirvalik/määrang. Valige määrangu salvestamiseks [OK]. Lisateavet iseteravustamise alade kohta leiate lõigust Iseteravustamise ala.

Hoiatus

 • Linnukest [Linnuke] ei saa eemaldada kõigilt üksustelt samaaegselt.

Märkus

 • Funktsiooni [Iseteravustamine: Limit AF areas/Iseteravustamine: Iseteravustamise alade piiramine] paremas servas toodud tärn tähistab, et vaikemäärangut on muudetud.

ÜldvalijaÜldvalija tundlikkus iseteravustamispunkti valimisel

Saate reguleerida üldvalija tundlikkust, mis kehtib iseteravustamispunkti asukoha määramise jaoks.

Suunaga seotud iseteravustamispunktid

Saate määrata eraldi iseteravustamise alad / iseteravustamispunktid või eraldi iseteravustamispunktide asendid püst- ja rõhtasendis pildistamise jaoks.

 • [Suunaga seotud iseteravustamispunkt] Same for both vert/horiz/Sama vert./hor. jaoks

  Püst- ja rõhtasendis pildistamiseks kasutatakse samu iseteravustamispunkte või tsooni iseteravustamise raame samades iseteravustamise alades.

 • [Suunaga seotud iseteravustamispunkt] Separate AF pts: Area+pt/Eraldi iseteravustamispunktid: ala+punkt

  Iga kaamera asendi ((1) horisontaalne, (2) vertikaalne kaamerapidemega üleval, (3) vertikaalne kaamerapidemega all) jaoks saab määrata eraldi iseteravustamise alad või eraldi iseteravustamispunktide või tsooni iseteravustamise raamide asukohad ().

  See on kasulik, kui soovite automaatselt vahetada teistele iseteravustamise aladele või iseteravustamispunktidele või tsooni iseteravustamise raamidele kaamera suuna alusel.

  Igale kolmele kaamera suunale seotud iseteravustamise alad ja iseteravustamispunktide või tsooni iseteravustamise raamide asukohad salvestatakse.

 • [Suunaga seotud iseteravustamispunkt] Separate AF pts: Pt only/Eraldi iseteravustamispunktid: ainult punkt

  Iga kaamera asendi ((1) horisontaalne, (2) vertikaalne kaamerapidemega üleval, (3) vertikaalne kaamerapidemega all) jaoks saab määrata eraldi iseteravustamispunktide ja tsooni iseteravustamise raamide asukohad. See on kasulik, kui soovite automaatselt vahetada teistele iseteravustamispunktide või tsooni iseteravustamise raamide asukohtadele kaamera suuna alusel.

  Igale kolmele kaamera suunale seotud iseteravustamispunktide ja tsooni iseteravustamise raamide asukohad salvestatakse.

Hoiatus

 • Funktsiooni [Same for both vert/horiz/Sama vert./hor. jaoks] vaikemäärang lähtestatakse, kui valite menüüst [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine] valiku [Basic settings/Põhimäärangud] (). Suundade (1)–(3) määrangud tühistatakse ning iseteravustamise ala valikuks muudetakse [Whole area AF/Terve ala iseteravustamine].
 • Määrang võidakse lähtestada ka objektiivi vahetamisel.

[Iseteravustamine6]

Elektrooniline pidev käsiteravustamine

Kindlate objektiivide kasutamisel saab elektroonilise teravustamisrõnga abil käsitsi teravustamise toimingut kohandada. Lisateavet ühilduvate objektiivide kohta leiate Canoni veebisaidilt ().

 • Disable/Keela

  Teravuse käsitsi reguleerimine vastab määrangule [Lens electronic MF/Objektiivi elektrooniline käsiteravustamine].

 • Enable/Luba

  Kui kaameratoimingud on võimalikud, siis saab käsitsi teravustada.

Objektiivi elektrooniline käsiteravustamine

Elektroonilise käsitsi teravustamisega objektiivide kasutamisel saate määrata käsitsi teravustamise reguleerimise viisi lukustuva teravustamise režiimis.

 • [] Disable after One-Shot/Keela lukustuva teravustamise järel

  Pärast iseteravustamise toimingut ei saa käsitsi teravustada.

 • [] One-Shot→enabled/Lukustuv teravustamine→lubatud

  Saate reguleerida teravust käsitsi pärast iseteravustamise toimingut, kui hoiate päästikunuppu pooleldi all.

 • [] One-Shot→enabled/magnify/Lukustuv teravustamine→lubatud/suurenda

  Saate reguleerida teravust käsitsi pärast iseteravustamise toimingut, kui hoiate päästikunuppu pooleldi all. Teravustatud ala on võimalik suurendada ning reguleerida teravust käsitsi, kui keerate objektiivi teravustamisrõngast.

 • [] Disable in AF mode/Keela iseteravustamisrežiimis

  Kui kaamera või objektiivi teravustamisrežiimi lüliti on asendis AF, siis käsitsi teravustamine on keelatud.

Hoiatus

 • Määranguga [One-Shot→enabled (magnify)/Lukustuv teravustamine→lubatud (suurenda)] ei pruugita kuva suurendada isegi objektiivi teravustamisrõnga pööramisel, kui vajutasite päästikunupu kohe pärast võtet pooleldi alla. Sellisel juhul laske kuva suurendamiseks päästikunupp lahti, oodake [Suurendamine või vähendamine] kuvamist, seejärel vajutage päästikunupp pooleldi alla ning keerake samal ajal objektiivi teravustamisrõngast.

Märkus

 • Objektiivi käsitsi teravustamise tehnilised andmed leiate objektiivi kasutusjuhendist.

Teravustamisrõnga pööramine

Saate vahetada RF-objektiivi teravustamisrõnga pööramise suunda, mida kasutatakse määrangute reguleerimiseks.

 • [] Normal/Tavaline
 • [] Reverse direction/Vastupidine suund

RF-objektiivide teravustamisrõnga tundlikkus

Saate määrata RF-objektiivi teravustamisrõnga tundlikkuse.

 • [] Varies with rotation speed/Muutub pööramise kiirusega

  Teravustamisrõnga tundlikkus sõltub pööramise kiirusest.

 • [] Linked to rotation degree/Seotud pöördenurgaga

  Fookuskaugust reguleeritakse pööramise määra alusel, sõltumata pööramiskiirusest.

Teravustamis- või juhtrõnga kasutamine

Objektiivi teravustamis- või juhtrõnga funktsiooni muutmine menüüst.

Hoiatus

 • See on saadaval, kui kasutate objektiive, millel on teravustamis-/juhtrõngas, kuid puudub lüliti nende funktsioonide vahetamiseks.
 • Kasuta teravustamisrõngana

  Rõngas toimib teravustamisrõngana.

 • Kasuta juhtrõngana

  Rõngas toimib juhtrõngana.

Märkus

 • Lülitamine on võimalik ka kiirvaliku menüüst, kui seda on kohandatud funktsiooniga [Võtted: Customize Quick Controls/Võtted: Kiirvaliku menüü kohandamine] ().

[Iseteravustamine2] (video salvestamisel)

Video servoteravustamise kiirus

Saate määrata video-servoteravustamise jaoks iseteravustamise kiiruse ning toimimistingimused. See funktsioon lubatakse siis, kui kasutate video salvestamisel aeglase fookuse ülemineku toega objektiivi*.

 • When active/Kui aktiivne

  Saate määrata [Always on/Alati sees], et määratud iseteravustamise kiirus oleks kasutusel video salvestamisel alati (enne salvestamist ja salvestamise ajal) või määrata [During shooting/Salvestamise ajal], et määratud iseteravustamise kiirus oleks kasutusel ainult video salvestamisel.

 • AF speed/Iseteravustamise kiirus

  Saate reguleerida iseteravustamise kiirust (fookuse üleminekukiirust) tavakiirusest (0) aeglaseni (ühele seitsmest tasemest), et saavutada soovitud toime videos.

* Objektiivide puhul, mis toetavad aeglast fookuse üleminekut video salvestamisel

Ühilduvad USM- ja STM-objektiivid, mis on toodud turule aastal 2009 ja hiljem. Lisateavet leiate Canoni veebisaidilt ().

Hoiatus

 • Osade objektiivide kasutamisel ei muutu iseteravustamise kiirus isegi selle reguleerimisel.

Märkus

 • Kui see pole aktiveeritud, siis vastavad toimingud olukorrale, kus [AF speed/Iseteravustamise kiirus] on seatud olekusse [Standard/Standardne (0)].
 • Funktsiooni [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video servoteravustamise kiirus] paremas servas toodud tärn “*” tähistab, et vaikemäärangut on muudetud.

Video servoteravustamise jälgimise tundlikkus

Saate reguleerida jälgimise tundlikkust (ühele seitsmest tasemest), mis mõjutab video servoteravustamise ajal kaamera reageerimisvõimet, kui objekt liigub iseteravustamispunktist eemale või kui segav objekt liigub kaamera panoraamimisel üle iseteravustamispunkti.

See funktsioon on saaval juhul, kui [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video-servoteravustamine] on seatud olekusse [Enable/Luba].

 • Locked on/Lukustatud: -3/-2/-1

  Selle määranguga hakkab kaamera väiksema tõenäosusega jälitama erinevat objekti, kui võtteobjekt liigub iseteravustamispunkti juurest eemale. Mida lähemal on määrang miinus-sümbolile (–), seda vähem kipub kaamera jälitama erinevat võtteobjekti. See on kasulik, kui soovite takistada iseteravustamispunkte jälitamast valesid objekte panoraamimisel või juhul, kui mõni takistus jääb iseteravustamispunktide ette.

 • Responsive/Tundlik: +1/+2/+3

  See teeb kaamera rohkem reageerivamaks iseteravustamispunkti katva võtteobjekti jälitamisel. Mida lähemal on määrang pluss-sümbolile (+), seda reageerivam kaamera on. See on kasulik, kui soovite jätkata liikuva objekti jälgimist selle kauguse (kaamerast) muutumisel või kui soovite kiirelt teravustada teist võtteobjekti.

Märkus

 • Kui see pole aktiveeritud, siis vastavad toimingud olukorrale, kus see on seatud olekusse [0].