Välklambi funktsioonimäärangud

Kaamera välklambi või välise EL-/EX-seeria Speedlite-välklambi funktsioone saab määrata kaamera menüüdest.

Enne välise Speedlite-seeria välklambi funktsioonide määramist kinnitage Speedlite välklamp ning lülitage see sisse.

Välise Speedlite-välklambi funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks vaadake Speedlite-välklambi kasutusjuhendit.

 1. Valige [Võtted: Flash control/Võtted: Välklambi juhtimine].

 2. Tehke valik.

Välgu rakendumine

 • Kui soovite, et välklamp rakenduks automaatselt vastavalt võttetingimustele, siis määrake olekuks [Automatic firing (Automaatne rakendumine)] (tavavõtte- või Programne automaatsäri-režiimides).

 • Kui soovite, et välklamp rakenduks pildistamisel alati, siis määrake olekuks [Rakendumine].

 • Välklambi väljalülitamiseks, või kui soovite kasutada iseteravustamise lisavalgustit, valige [Flash off (Välk väljas)] (loovvõtterežiimides).

E-TTL tasakaal

Välguga võtete jaoks on võimalik määrata eelistatud ilme (tasakaal). See määrang võimaldab reguleerida Speedlite-välklambi valgustuse suhet ümbritseva keskkonna valgustusega.

 • Kui soovite vähendada välklambi valgustuse osakaalu ning kasutada loomuliku ilme saavutamiseks keskkonnavalgust, siis määrake tasakaalumääranguks [Ambience priority/Õhkkonna prioriteet]. See on kasulik tumedate kaadrite pildistamisel (näiteks siseruumides). Pärast režiimile Ava etteandega automaatsäri või Programne automaatsäri lülitumist kaaluge menüüst [Võtted: Flash control/Võtted: Välklambi juhtimine] funktsiooni [Slow synchro/Aeglane sünkroonimine] seadmist olekusse [1/250-30 sec. auto / 1/250-30 s autom.] (või [1/200-30sec. auto / 1/200-30 s autom.]) ning aeglase sünkroonimise kasutamist.
 • Kui soovite kasutada peamise valgusallikana välklampi, siis määrake [Flash priority/Välklambi prioriteet]. See on kasulik siis, kui soovite vähendada keskkonnavalgustuse tõttu tekkivaid varje võtteobjektil ja taustal.

Hoiatus

 • Osade stseenide puhul võib [Ambience priority/Õhkkonna prioriteet] anda samad tulemused kui [Standard/Standardne].

E-TTL II välgu säri mõõtmine

 • Inimeste pildistamiseks sobilikuks välgusäri mõõtmiseks määrake olekuks [Eval (FacePrty)/Hindav (FacePrty)].

 • Sarivõttel välgu kasutamise prioriseerimiseks määrake välgusäri mõõtmise olekuks [Evaluative/Hindav].
 • Kui määratud on [Average/Keskmestatud], siis välgusäri keskmestatakse kogu mõõdetud stseeni ulatuses.

Märkus

 • Sõltuvalt kaadrist võib olla vajalik kasutada välgu säri nihutust.

Hoiatus

 • Isegi [Eval (FacePrty)/Hindav (FacePrty)] määramisel võivad teatud võtteobjektid ja võttetingimused takistada soovitud tulemuste saavutamist.

Pidev välklambi juhtimine

 • Välgu säri mõõtmiseks igal võttel määrake olekuks [E-TTL each shot/E-TTL igal võttel].
 • Välgu säri mõõtmiseks ainult esimese võtte jaoks enne sarivõtet määrake [E-TTL 1st shot/E-TTL 1. võte]. Esimese võtte välgu võimsuse tase määratakse ka kõigi järgnevate võtete jaoks. See on kasulik, kui soovite prioriseerida sarivõtte kiirust ilma võtteid ümberkadreerimata.

Hoiatus

 • Võtteobjekti liikumine sarivõtte ajal võib põhjustada säriprobleeme.
 • Võtterežiimis [Kiire sarivõte pluss] määratakse [E-TTL 1st shot/E-TTL 1. võte] automaatselt.

Punasilmsuse vähendamine

Määrake fotodel punasilmsuse vähendamiseks funktsioon olekusse [Enable/Luba], mille korral aktiveeritakse enne välku punasilmsuse vähendamise valgusti.

Aeglane sünkroonimine

Saate määrata välgu sünkroonimiskiiruse režiimis Ava etteandega automaatsäri või Programne automaatsäri. Arvestage, et maksimaalne välgu sünkroonimiskiirus sõltub määrangust [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim]. Selleks on 1/250 s kui määratud on [Elec. 1st-curtain/Elektr. 1. katik] ning 1/200 s kui määratud on [Mechanical/Mehaaniline].

 • 1/250-30 sec. auto/1/250-30 s autom. (1/250-1/30 s autom.)*1

  Säriaeg määratakse automaatselt järgmistest vahemikust vastavalt heledusele. Võimalik on ka kestva sünkroonimise funktsioon.

  Määrang [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] Säriaeg
  Mechanical/Mehaaniline 1/200–30 s
  Elec. 1st-curtain/Elektr. 1. katik 1/250–30 s
 • 1/250-1/60 sec. auto/1/250-1/60 s autom. (1/250-1/60 s autom.)*1

  Takistab pika säriaja automaatset määramist vähese valgustuse korral. See aitab vältida objektide hägusust ning kaamera värisemise mõju. Välklambi valgus tagab võtteobjektide standardsärituse, kuid arvestage, et taustad võivad jääda tumedad.

  Määrang [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] Säriaeg
  Mechanical/Mehaaniline 1/200–1/60 s
  Elec. 1st-curtain/Elektr. 1. katik 1/250–1/60 s
 • 1/250 sec. (fixed)/1/250 s (fikseeritud) (1/250 s (fikseeritud))*1

  Säriaeg fikseeritakse järgmisel viisil, mis aitab tõhusamalt vältida võtteobjekti hägustumust ja kaamera värina mõjusid kui määrang [1/250-1/60 sec. auto/1/250-1/60 s autom.].

  Määrang [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] Säriaeg
  Mechanical/Mehaaniline 1/200 s
  Elec. 1st-curtain/Elektr. 1. katik 1/250 s

  Kuid vähese valgustuse korral jääb taust tumedam kui määranguga [1/250-1/60 sec. auto / 1/250-1/60 s automaatne].

1: Kui määratud on [Elec. 1st-curtain/Elektr. 1. katik].

Hoiatus

 • Kiire sünkroonimine pole saadaval režiimis Programne automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri, kui määratud on [1/250 sec. (fixed)/1/250 s (fikseeritud)].

Kaamera välklambi funktsioonimäärangud

Flash mode/Välgurežiim

 • Määrake [E-TTL II], et pildistada E-TTL II/E-TTL täisautomaatse välgurežiimiga.
 • Soovitud välgu võimsuse käsitsi määramiseks menüüst [Kaamera välklampflash output/ Kaamera välklamp välgu võimsus] määrake [Manual flash/Välgu käsirežiim].

Shutter sync./Katiku sünkroonimine

Üldjuhul määrake see olekusse [1st curtain/Välge särituse alguses], millisel juhul välk aktiveeritakse kohe võtte alguses.

Loomuliku ilmega võtete jaoks koos võtteobjektide liikumisjälgedega (nt autotulede jälgedega) kasutage määrangut [2nd curtain/Välge särituse lõpus].

Hoiatus

 • Kui kasutate välget särituse lõpus, siis määrake säriajaks 1/30 s või pikem. Kui säriaeg on väärtusest 1/40 s lühem, siis kasutatakse automaatselt välget särituse alguses, isegi kui määratud on [2nd curtain/Välge särituse lõpus].

Kaamera välklamp exp. comp./Kaamera välklamp säri nihe

Kui välguga võtetel ei vasta võtteobjekti heledus soovitule (ning soovite reguleerida välgu võimsust), siis saate määrata välgu säri nihke.

 1. Valige [Kaamera välklamp exp. comp./Kaamera välklamp säri nihe].

 2. Määrake säri nihke ulatus.

  • Välgu särituse heledamaks muutmiseks määrake nihe suunas [Brighter/Heledam] (positiivne nihe) või selle tumedamaks muutmiseks määrake nihe suunas [Darker/Tumedam] (negatiivne nihe).
  • Pärast pildi tegemist valige välgu säri nihutuse tühistamiseks määranguks uuesti 0.

Hoiatus

 • Funktsiooni [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] () muusse olekusse kui [Disable/Keela] seadmine võib põhjustada heleda ilmega pilte, isegi kui kasutate negatiivset välgu säri nihet tumedamate piltide saamiseks.
 • Kui välgu säri nihe on määratud välise Speedlite-välklambiga (eraldi müügil, ), siis ei saa määrata välgu säri nihet kaameraga (kiirvalikuga või välise välklambi funktsioonimäärangutega). Arvestage, et mõlema määramisel alistab Speedlite-välklambi määrang kaamera määrangu.

Märkus

 • Määratud säri nihke ulatus jääb kehtima isegi pärast toitelüliti asendisse Toide väljas lülitamist.

Välise välklambi funktsioonimäärangud

Ekraanil kuvatav info, info kuvamise koht ning saadaolevad valikud sõltuvad Speedlite’i mudelist, selle kasutusmäärangutest, välgurežiimist ja teistest teguritest. Välklambi funktsioonide kohta saate lisateavet välklambi kasutusjuhendist.

Näidiskuva

 1. (1) Välgurežiim
 2. (2) Juhtmeta funktsioonid /

  Välgu võimsuse suhte juhtimine (RATIO)

 3. (3) Välgu suum (välgu valguskoonus)
 1. (4) Katiku sünkroonimine
 2. (5) Välgu säri nihe
 3. (6) Välgu säri kahvel

Hoiatus

 • Kui EX-seeria Speedlite-välklambid pole ühilduvad välklambi funktsioonimäärangutega, siis on funktsioonid piiratud.

Flash mode/Välgurežiim

Saate valida oma vajadustele vastava välgurežiimi.

 • Režiim [E-TTL II flash metering/E-TTL II välgu säri mõõtmine] on EL-/EX-seeria Speedlite-välklampide standardrežiim automaatseteks võteteks välklambiga.
 • Režiim [Manual flash/Käsitsi välke võimsuse määramine] võimaldab määrata Speedlite-välklambi määrangu [Flash output level/Välke võimsus] käsitsi.
 • Ühilduva Speedlite-seeria välklambi kasutamisel on saadaval [CSP] (sarivõtte prioriteedi režiim). See režiim vähendab automaatselt välgu võimsust ühe ühiku võrra ning tõstab ISO-valgustundlikkust ühe ühiku võrra. See on kasulik sarivõtetel ning aitab säästa välklambi akut.
 • Teiste välgurežiimide kasutamiseks vaadake vastava välgurežiimiga ühilduva Speedlite-välklambi kasutusjuhendit.

Hoiatus

 • Vajadusel kasutage säri nihet (), kui välklambi kasutamisel režiimiga [CSP] režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri või Käsisäri jäävad võtted ülesäritatud.

Märkus

 • Režiimi [CSP] kasutamisel määratakse ISO-valgustundlikkuse määranguks automaatselt [Auto/Automaatne].

Wireless functions/Juhtmeta funktsioonid

Võtetel mitme välklambi juhtmevabalt kasutamiseks saate kasutada juhtmeta raadio- või optilist edastust.

Lisateavet juhtmevaba välgu kohta leiate juhtmevaba välgu funktsiooniga ühilduva Speedlite-välklambi kasutusjuhendust.

Firing ratio control/Välgu võimsuse suhte juhtimine (RATIO)

Makrovõtete välklambi kasutamisel saate määrata võimsussuhte juhtimise.

Juhised välgu võimsussuhte juhtimise kohta leiate makrovõtete välklambi kasutusjuhendist.

Flash zoom/Välgu suum (välgu valguskoonus)

Kui kasutate reguleeritava valgustiga Speedlite-välklampi, siis saate reguleerida välgu suumi (välgu valguskoonust).

Shutter synchronization/Katiku sünkroonimine

Tavaliselt on see olekus [First-curtain synchronization/Välge särituse alguses], millisel juhul välk aktiveeritakse kohe võtte alguses.

Loomuliku ilmega võtete jaoks koos võtteobjektide liikumisjälgedega (nt autotulede jälgedega) kasutage määrangut [Second-curtain synchronization/Välge särituse lõpus].

Välguga võteteks lühema säriajaga kui välklambi maksimaalne sünkroonimiskiirus määrake määranguks [High-speed synchronization/Kiire sünkroonimine]. See on kasulik näiteks õues päevavalguses režiimis Ava etteandega automaatsäri täisavaga pildistamisel, kui soovite hägustada võtteobjektide tausta.

Hoiatus

 • Kui kasutate välget särituse lõpus, siis määrake säriajaks 1/30 s või pikem. Kui säriajaks on 1/40 s või lühem, siis kasutatakse automaatselt välget särituse alguses, isegi kui määratud on [Second-curtain synchronization/Välge särituse lõpus].

Flash exposure compensation/Välgu säri nihe

Samamoodi kui säri nihke kasutamisel, saate reguleerida ka välise Speedlite-välklambi võimsust.

Märkus

 • Kui välgu säri nihe on määratud Speedlite-välklambiga, siis ei saa määrata välgu säri nihet selle kaameraga. Arvestage, et mõlema määramisel alistab Speedlite-välklambi määrang kaamera määrangu.

Flash exposure bracketing/Välgusäri kahvel

Välgusäri kahvli (FEB) funktsiooniga Speedlite-seeria välised välklambid võivad muuta välgu võimsust automaatselt kolme tehtava võtte jaoks.

Välise välklambi kasutusmäärangud

Välise Speedlite-välklambi kasutusmäärangute kohta täpsema teabe saamiseks vaadake Speedlite-välklambi kasutusjuhendit.

 1. Valige [External flash C.Fn setting/Välise välklambi kasutusmäärangud].

 2. Määrake soovitud funktsioonid.

  • Valige number.
  • Tehke valik.

Hoiatus

 • EL-/EX-seeria Speedlite-välklambi kasutamisel rakendub Speedlite alati täisvõimsusel, kui [Flash metering mode/Välgusäri mõõtmisrežiim] on seatud kasutusmäärangute alt olekusse [1:TTL] (automaatvälge).
 • Speedlite'i kasutusmäärangute (P.Fn) määramine või kustutamine pole võimalik kaamera menüüst [Võtted: External flash func. setting/Võtted: Välise välklambi funktsioonimäärang]. Määrake see otse Speedlite-välklambiga.

Välklambi funktsioonimäärangute / välklambi kasutusmäärangute lähtestamine

 1. Valige [Clear settings/Määrangute lähtestamine].

 2. Valige lähtestatavad määrangud.

  • Valige [Clear built-in flash set./Lähtesta kaamera välklambi määrangud], [Clear external flash set./Lähtesta välise välklambi määrangud] või [Clear ext. flash C.Fn set./Lähtesta välise välklambi kasutusmäärangud].
  • Valige kõikide välgumäärangute või välgu kasutusmäärangute lähtestamise kinnituskuvast [OK].