Ühendamine arvutiga üle Wi-Fi

Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas ühendada kaamera arvutiga üle Wi-Fi ning teostada kaameratoiminguid EOS-tarkvara või muu spetsiaalse tarkvara abil. Enne Wi-Fi-ühenduse seadistamist installige arvutisse EOS Utility uusim versioon.

Arvuti kasutamise juhised leiate arvuti kasutusjuhendist.

Kaamera juhtimine EOS Utility abil

EOS Utility abil on võimalik importida pilte kaamerast, juhtida kaamerat ning teostada teisi toiminguid.

Tegevused kaameras (1)

 1. Määrake Wi-Fi-määrangud olekusse [Enable/Luba].

 2. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta funktsioonid: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 3. Valige [ArvutiRemote control (EOS Utility)/Arvuti Distantsjuhtimine (EOS Utility)].

  • Ajaloo () kuvamisel vahetage valijaga Kiirvalikuketas 1 Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija kuva.
 4. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

 5. Kontrollige üle ja jätke meelde SSID (võrgu nimi) ja parool.

  • Kontrollige üle kaameras kuvatav SSID (1) ja parool (2).

Tegevused arvutis (1)

 1. Valige SSID, seejärel sisestage parool.

  Arvuti ekraan (näidis)

Tegevused kaameras (2)

 1. Valige [OK].

  • Kuvatakse järgmine sõnum. “******” tähistavad ühendatava kaamera MAC-aadressi kuute viimast numbrit.

Tegevused arvutis (2)

 1. Käivitage EOS Utility.

 2. Rakenduses EOS Utility klõpsake [Pairing over Wi-Fi/LAN / Sidumine üle Wi-Fi/kohtvõrgu].

  • Kui kuvatakse tulemüüriga seotud teade, siis valige [Yes/Jah].
 3. Klõpsake [Connect/Ühenda].

  • Valige ühendatav kaamera, seejärel klõpsake [Connect/Ühenda].

Tegevused kaameras (3)

 1. Looge Wi-Fi-ühendus.

  • Valige [OK].

Menüü [Nutitelefon Wi-Fi on/Nutitelefon Wi-Fi sees]

 • Disconnect,exit (Katkesta ühendus, välju)

  • Katkestab Wi-Fi-ühenduse.
 • Confirm set. (Määrangute kontroll)

  • Võimaldab kontrollida määranguid.
 • Error details (Vea andmed)

  • Kui tekib Wi-Fi-ühenduse viga, siis saate kontrollida vea andmeid.

Wi-Fi-ühendus arvutiga on nüüd loodud.

 • Kasutage kaamera juhtimiseks arvutis olevat rakendust EOS Utility.
 • Uuesti Wi-Fi-ühenduse loomiseks vt. juhiseid lõigust Uuesti ühendamine üle Wi-Fi.

Hoiatus

 • Kui salvestate distantsjuhtimisega videot ning Wi-Fi-ühendus katkestatakse, siis kaamera reageerib järgmiselt.

  • Video salvestamine video salvestamise režiimis jätkub.
  • Video salvestamine fotode salvestamise võtterežiimis lõpetatakse.
 • Kui kaamera on lülitatud programmist EOS Utility video salvestamise režiimile, siis ei saa kaamerat kasutada fotode salvestamiseks.
 • Wi-Fi-ühenduse loomisel rakendusega EOS Utility ei saa osasid funktsioone kasutada.
 • Distantsvõtete korral võib kaamera iseteravustamise kiirus olla aeglasem.
 • Sõltuvalt andmeside olekust võib piltide kuvamine või katiku vabastus toimuda viitega.
 • Reaalajavaate distantsvõtterežiimi kasutamisel on piltide edastuse kiirus aeglasem kui liideskaabliga ühendusel. Seetõttu ei pruugita liikuvaid objekte kuvada sujuvalt.

Otseedastus

Kui kaamera on ühendatud rakendusega EOS Utility ning kuvatakse EOS Utility põhiakent, siis saate kasutada kaamerat piltide arvutisse edastamiseks.

Edastatavate piltide valimine

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Image transfer/Juhtmeta funktsioonid: Pildiedastus].

 2. Valige [Image sel./transfer / Piltide valimine/edastamine].

 3. Valige [Direct transfer/Otseedastus].

 4. Valige [Sel.Image/Pildi valimine].

 5. Valige edastatavad pildid.

  • Keerake edastatava pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
  • Lisage valijaga Kiirvalikuketas 1 linnuke [Linnuke] ekraanil üles vasakule, seejärel vajutage SET.
  • Lülitumaks piltide valimisele 3 pildi pildiregistrist keerake valijat Kiirvalikuketas 2 vastupäeva. Piltide taas ühe pildi kuvas vaatamiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 2 päripäeva.
  • Teiste edastatavate kujutiste valimiseks korrake toimingut 5.
  • Vajutage pärast piltide valimist nuppu MENU.
 6. Valige [Direct transfer/Otseedastus].

 7. Valige [OK].

  • Valitud pildid edastatakse arvutisse.

Mitme pildi valimine

Pärast valikumeetodi valimist saate edastada mitu pilti korraga.

 1. Kuvage menüü [Image sel./transfer / Piltide valimine/edastamine].

 2. Valige [Multiple/Mitu].

 3. Valige kasutatav valikumeetod.

  • Vahemiku valimine

   • Valige [Select range/Vahemiku valimine]. Vahemiku esimese ja viimase pildi valimisel tähistatakse kõik vahemiku pildid linnukesega [Linnuke] ning igast pildist edastatakse üks koopia.
   • Pildiregistris olevate piltide arvu muutmiseks seejärel keerake valijat Kiirvalikuketas 2.
  • Kaustas

   • [Folder images failed transf./Kausta edastamise veaga pildid] valimisel valitakse valitud kaustast kõik pildid, mille edastamine ebaõnnestus.
   • [Folder images not transfer’d/Kausta edastamata pildid] valimisel valitakse valitud kaustast kõik saatmata pildid.
   • [Clear folder transf. history/Kustuta kausta edastamisajalugu] valimisel kustutatakse valitud kausta kõikide piltide edastamisajalugu. Pärast edastamisajaloo kustutamist saate valida [Folder images not transfer’d/Kausta edastamata pildid] ning edastada kõik kausta pildid uuesti.
  • Kaardil

   • [Card images failed transfer/Kaardi edastamise veaga pildid] valimisel valitakse valitud kaardilt kõik pildid, mille edastamine ebaõnnestus.
   • [Card images not transferred/Kaardi edastamata pildid] valimisel valitakse valitud kaardilt kõik saatmata pildid.
   • [Clear card's transf. history/Kustuta kaardi edastamisajalugu] valimisel kustutatakse valitud kaardi kõikide piltide edastamisajalugu. Pärast edastamisajaloo kustutamist saate valida [Card images not transferred/Kaardi edastamata pildid] ning edastada kõik kaardi pildid uuesti.
 4. Valige [Direct transfer/Otseedastus].

 5. Valige [OK].

  • Valitud pildid edastatakse arvutisse.

RAW+JPEG või RAW+HEIF piltide edastamine

RAW+JPEG või RAW+HEIF piltide puhul saate määrata edastatavad pildid.

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Image transfer/Juhtmeta funktsioonid: Pildiedastus].

 2. Valige edastatavate piltide tüüp.

  • RAW+JPEG transfer (RAW+JPEG edastus)

   • Valige [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG edastus], seejärel valige [JPEG only/Ainult JPEG], [RAW only/Ainult RAW] või [RAW+JPEG].
  • RAW+HEIF transfer (RAW+HEIF edastus)

   • Valige [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF edastus], seejärel valige [HEIF only/Ainult HEIF], [RAW only/Ainult RAW] või [RAW+HEIF].

Hoiatus

 • Osad menüü üksused ei ole pildiedastuse ajal saadaval.

Märkus

 • See määrang on seotud [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG edastus] ja [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF edastus] määrangutega menüüs [Transfer type/size / Edastuse tüüp/suurus] ().

Pealkirjade loomine ja salvestamine

Saate luua pealkirju ning salvestada need kasutamiseks kaamerasse, nagu on kirjeldatud lõigus Pealkirja lisamine enne edastamist.

 1. Käivitage rakendus EOS Utility ja valige [Camera settings/Kaamera määrangud].

 2. Valige [WFT Captions/Juhtmeta edastuse pealkirjad].

 3. Sisestage pealkiri või pealkirjad.

  • Sisestage kuni 31 tähemärki (vormingus ASCII).
  • Kaamerasse salvestatud pealkirjainfo hankimiseks valige [Load settings/Laadi määrangud].
 4. Salvestage määrangud kaamerasse.

  • Uute pealkirjade salvestamiseks kaamerasse valige [Apply to camera/Rakenda kaamerasse].