Καρτέλες μενού: AF (Στατικές εικόνες)

Στις καταστάσεις Βασικής ζώνης, εμφανίζονται οι παρακάτω οθόνες.

Λάβετε υπόψη ότι τα διαθέσιμα μενού διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση λήψης.