Λειτουργία AF

Μπορείτε να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας AF ανάλογα με τις συνθήκες λήψης ή το θέμα.

 1. Ορίστε την κατάσταση εστίασης σε (Αυτόματη εστίαση (AF)).

  • Για φακούς RF χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης

   • Με τον διακόπτη [Διαμόρφωση: Διακόπτης (AF/MF)] ρυθμισμένο σε [Ενεργοποίηση] (), ρυθμίστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης στο μπροστινό μέρος της μηχανής σε Αυτόματη εστίαση (AF).

   • Με τον διακόπτη [Διαμόρφωση: Διακόπτης (AF/MF)] ρυθμισμένο σε [Απενεργοποίηση] (), ρυθμίστε το στοιχείο [Αυτόματη εστίαση: Κατάστ. εστίασης] σε [AF].

  • Για φακούς RF με διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF). Ο διακόπτης κατάστασης εστίασης της μηχανής είναι τώρα απενεργοποιημένος.

 2. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Λειτουργία AF].

 3. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση

 • Αν δεν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πορτοκαλί. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία One-Shot AF, αλλάξτε τη σύνθεση της λήψης και δοκιμάστε ξανά να εστιάσετε ή ανατρέξτε στην ενότητα Συνθήκες λήψης που ενδέχεται να δυσκολέψουν την εστίαση.
 • Με τη λειτουργία Servo AF, η μηχανή φωτογραφίζει ακόμα και όταν δεν γίνεται εστίαση στα θέματα.

One-Shot AF για στατικά θέματα

Αυτή η λειτουργία AF είναι κατάλληλη για στατικά θέματα. Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η μηχανή θα εστιάσει μόνο μία φορά.

 • Όταν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πράσινο και o βομβητής θα παραγάγει ένα ηχητικό σήμα.
 • Η εστίαση παραμένει κλειδωμένη όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσο της διαδρομής. Έτσι, μπορείτε να ανασυνθέσετε την εικόνα πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα συνεχούς λήψης για συνεχή λήψη, ανατρέξτε στη σελίδα Επιλογή της κατάστασης προώθησης.

Σημείωση

 • Αν η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Ηχητικά Σήματα] έχει οριστεί σε [Απενεργ.], ο βομβητής δεν θα εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν επιτυγχάνεται εστίαση.
 • Για την περίπτωση χρήσης φακού που δεν υποστηρίζει την ηλεκτρονική χειροκίνητη εστίαση, ανατρέξτε στην ενότητα Ηλεκτρ. χειρ. εστίαση φακού.

Λήψη με κλείδωμα εστίασης

Στη λήψη με κλείδωμα εστίασης, θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία One-Shot AF με σταθερό σημείο AF και κατόπιν θα αλλάξετε τη σύνθεση της λήψης πριν από τη λήψη. Τα βήματα είναι τα εξής, αφού πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε.

 1. Τοποθετήστε το σταθερό σημείο AF επάνω στο θέμα για εστίαση και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

 2. Όταν το σημείο AF σε εστίαση γίνει πράσινο, κρατήστε το κουμπί κλείστρου πατημένο μέχρι το μέσον της διαδρομής του και αλλάξτε τη σύνθεση της λήψης.

 3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Servo AF για κινούμενα θέματα

Αυτή η λειτουργία AF είναι κατάλληλη για κινούμενα θέματα. Όσο κρατάτε το κουμπί κλείστρου πατημένο στο μέσον της διαδρομής του, η μηχανή θα συνεχίσει να εστιάζει συνεχώς στο θέμα.

 • Όταν επιτευχθεί η εστίαση, το σημείο AF θα γίνει μπλε. Ο βομβητής δεν θα εκπέμπει ήχο ακόμη και όταν επιτυγχάνεται εστίαση.
 • Η έκθεση καθορίζεται τη στιγμή της λήψης.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα συνεχούς λήψης για συνεχή λήψη, ανατρέξτε στη σελίδα Επιλογή της κατάστασης προώθησης.

Προσοχή

 • Ίσως να μην είναι δυνατή η ακριβής εστίαση με υψηλές τιμές διαφράγματος ή ανάλογα με τον φακό, την απόσταση μέχρι το θέμα και την ταχύτητα με την οποία κινείται το θέμα.
 • Αν κάνετε ζουμ κατά τη συνεχή λήψη, ενδεχομένως να καταργηθεί η εστίαση. Κάντε πρώτα ζουμ, ανασυνθέστε έπειτα την εικόνα και τραβήξτε τη φωτογραφία.
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη με One-Shot AF η λειτουργία Servo AF είναι ασταθής για τα στατικά θέματα.