Εγγραφή ταινίας

Ταινίες Εγγραφή με αυτόματη έκθεση

Η έκθεση ελέγχεται αυτόματα έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα.

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Ταινίες.

 2. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάσταση λήψης].

 3. Επιλέξτε [Αυτόμ. έκθ. ταινίας].

 4. Εστιάστε στο θέμα.

  • Πριν από την εγγραφή ταινίας, εστιάστε χρησιμοποιώντας αυτόματη (AF) () ή χειροκίνητη εστίαση ().
  • Από προεπιλογή, η ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Servo AF ταινίας] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ώστε η μηχανή να διατηρεί πάντα την εστίαση ().
  • Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η μηχανή θα εστιάσει χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μέθοδο AF.
 5. Καταγράψτε την ταινία.

  • Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ταινίας. Επίσης, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή ταινίας πατώντας την ένδειξη [Εγγραφή ταινίας] στην οθόνη.
  • Κατά τη διάρκεια της εγγραφής της ταινίας, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο [Ένδειξη εστίασηςREC] (1).
  • Το μικρόφωνο ταινίας (2) καταγράφει τον ήχο.
  • Για να διακόψετε την εγγραφή της ταινίας, πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης ταινίας. Επίσης, μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή ταινίας πατώντας την ένδειξη [Διακοπή ταινίας] στην οθόνη.

Ταχύτητα ISO στην κατάσταση [Ταινίες]

Η ταχύτητα ISO ορίζεται αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

Χειροκίνητη έκθεση ταινίας Εγγραφή με χειροκίνητη έκθεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO για την εγγραφή ταινίας.

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Ταινίες.

 2. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάσταση λήψης].

 3. Επιλέξτε [Χειροκ. έκθ. ταινίας].

 4. Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα ISO.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και ελέγξτε την ένδειξη επιπέδου έκθεσης.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου (1), τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ορίσετε την τιμή διαφράγματος (2) και τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 για να ορίσετε την ταχύτητα ISO (3).
  • Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου διαφέρουν ανάλογα με τον ρυθμό καρέ ().
 5. Εστιάστε και κάντε εγγραφή της ταινίας.

Προσοχή

 • Η ταχύτητα ISO δεν μπορεί να επεκταθεί στην τιμή L (ισοδυναμεί με ISO 50) κατά την εγγραφή ταινίας.
 • Κατά τη διάρκεια της εγγραφή ταινίας, αποφύγετε την αλλαγή της ταχύτητας κλείστρου, της τιμής διαφράγματος ή της ταχύτητας ISO, διότι ενδέχεται να καταγραφούν αλλαγές στην έκθεση ή να δημιουργηθεί περισσότερος θόρυβος σε υψηλές ταχύτητες ISO.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας με κινούμενο θέμα, συνιστάται ταχύτητα κλείστρου 1/25 δευτ. έως 1/125 δευτ. περίπου. Όσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο ομαλή θα φαίνεται η κίνηση του αντικειμένου.
 • Αν αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου κατά την εγγραφή με φως από λυχνίες φθορισμού ή LED, ενδέχεται να καταγραφεί τρεμόπαιγμα της εικόνας.

Σημείωση

 • Η διόρθωση της έκθεσης με αυτόματη ISO μπορεί να οριστεί σε έως και ±3 στοπ.
 • Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Αυτόματης ISO, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE για να κλειδώσετε την ταχύτητα ISO. Αφού κλειδώσετε την ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας, μπορείτε να το ακυρώσετε πατώντας το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF. (Το κλείδωμα της ταχύτητας ISO διατηρείται μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF.)
 • Αν πατήσετε το πλήκτρο Κλείδωμα AE και αλλάξετε τη σύνθεση του κάδρου, μπορείτε να δείτε τη διαφορά επιπέδου έκθεσης στην ένδειξη επιπέδου έκθεσης (), σε σύγκριση με το αποτέλεσμα από το πάτημα του πλήκτρου Κλείδωμα AE.

Ταχύτητα ISO στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας]

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ISO ή να επιλέξετε [AUTO] για ρύθμιση από τη μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα ISO, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

Ταχύτητα κλείστρου

Οι διαθέσιμες ταχύτητες κλείστρου στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] (χειροκίνητη έκθεση) διαφέρουν ανάλογα με τον ρυθμό καρέ της καθορισμένης ποιότητας εγγραφής ταινίας.

Ρυθμός καρέ Ταχύτητα κλείστρου (δευτ.)
Κανονική εγγραφή ταινίας Εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ Εγγραφή ταινίας HDR
119.9fps 1/4000–1/125
100.0fps 1/4000–1/100
59.94fps 1/4000–1/8
50.00fps
29.97fps 1/1000–1/60
25.00fps 1/1000–1/50
23.98fps

Λήψη στατικών εικόνων

Η λήψη στατικών εικόνων δεν υποστηρίζεται στην κατάσταση εγγραφής ταινίας. Για να τραβήξετε στατικές εικόνες, γυρίστε τον επιλογέα κατάστασης για εναλλαγή σε άλλη κατάσταση λήψης.

Εμφάνιση πληροφοριών (Εγγραφή ταινίας)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση πληροφοριών.

Προσοχή

 • Ο εμφανιζόμενος χρόνος που απομένει για την εγγραφή ταινίας είναι ενδεικτικός.
 • Η εγγραφή ταινίας ενδέχεται να διακοπεί προτού περάσει ο χρόνος εγγραφής που είχε εμφανιστεί αρχικά, εάν εμφανιστεί το κόκκινο εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] λόγω υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας της μηχανής κατά την εγγραφή ().