Επιλογή μεθόδου AF

Μέθοδος AF

Πρόσωπο+Παρακολούθηση: Πρόσωπο+Παρακολ

Η μηχανή ανιχνεύει πρόσωπα ανθρώπων ή ζώα και εστιάζει σε αυτά. Εμφανίζεται ένα σημείο AF [Σημείο AF] πάνω από κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται, το οποίο στη συνέχεια παρακολουθείται.

Αν δεν εντοπιστεί κανένα πρόσωπο, ολόκληρη η περιοχή AF χρησιμοποιείται για αυτόματη επιλογή AF.

Με τη λειτουργία Servo AF, μπορείτε να ορίσετε την αρχική θέση για τη λειτουργία Servo AF (). Όσο το πλαίσιο περιοχής AF μπορεί να παρακολουθεί το θέμα κατά τη λήψη, η μηχανή θα συνεχίζει να εστιάζει.

AF Σημείου: AF Σημείου

Η μηχανή εστιάζει σε στενότερη περιοχή από AF 1 σημείου.

AF 1 σημείου: AF 1 σημείου

Η μηχανή εστιάζει χρησιμοποιώντας ένα μεμονωμένο σημείο AF [AF 1 σημείου].

Επέκταση περιοχής AF: Επέκταση περιοχής AF:Επέκταση περιοχής AF

Εστιάζει χρησιμοποιώντας ένα σημείο AF [AF 1 σημείου] και τα σημεία AF που σημειώνονται εδώ με μπλε χρώμα. Είναι κατάλληλη για κινούμενα θέματα τα οποία παρακολουθούνται δύσκολα με AF 1 σημείου.

Η εστίαση στο προτιμώμενο θέμα είναι ευκολότερη από ό,τι με το AF ζώνης.

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Servo AF, πρώτα θα εστιάσετε χρησιμοποιώντας ένα σημείο AF [AF 1 σημείου].

Επέκταση περιοχής AF (χειροκίνητη επιλογή: περιβάλλον): Επέκταση περιοχής AF:Γύρω

Εστιάζει χρησιμοποιώντας ένα σημείο AF [AF 1 σημείου] και περιβάλλοντα σημεία AF που σημειώνονται εδώ με μπλε χρώμα, γεγονός που καθιστά την εστίαση σε κινούμενα θέματα πιο εύκολη συγκριτικά με την επέκταση περιοχής AF: Επέκταση περιοχής AF. Η λειτουργία Servo AF είναι η ίδια για την επέκταση περιοχής AF: Επέκταση περιοχής AF.

AF ζώνης: AF ζώνης

Χρησιμοποιεί την AF αυτόματης επιλογής σε πλαίσια AF ζώνης για την κάλυψη μεγαλύτερης περιοχής από την επέκταση περιοχής AF, η οποία διευκολύνει την εστίαση σε σχέση με την επέκταση περιοχής AF.

Οι περιοχές εστίασης καθορίζονται όχι μόνο με βάση το πλησιέστερο θέμα, αλλά και με βάση άλλες συνθήκες, όπως τα πρόσωπα (ανθρώπων ή ζώων), η κίνηση του θέματος και η απόσταση του θέματος.

Τα εστιασμένα σημεία AF εμφανίζονται με το σύμβολο [AF 1 σημείου].

AF μεγάλης ζώνης (κάθετη): AF μεγάλης ζώνης: Κάθετα

Χρησιμοποιεί την AF αυτόματης επιλογής σε κάθετο πλαίσιο AF μεγάλης ζώνης για την κάλυψη μεγαλύτερης περιοχής από την AF ζώνης, η οποία διευκολύνει την εστίαση σε σχέση με την AF 1 σημείου/επέκταση περιοχής AF και είναι επίσης κατάλληλη για κινούμενα θέματα.

Οι περιοχές εστίασης καθορίζονται όχι μόνο με βάση το πλησιέστερο θέμα, αλλά και με βάση άλλες συνθήκες, όπως τα πρόσωπα (ανθρώπων ή ζώων), η κίνηση του θέματος και η απόσταση του θέματος.

Τα εστιασμένα σημεία AF εμφανίζονται με το σύμβολο [AF 1 σημείου].

AF μεγάλης ζώνης (οριζόντια): AF μεγάλης ζώνης: Οριζ

Χρησιμοποιεί την AF αυτόματης επιλογής σε οριζόντιο πλαίσιο AF μεγάλης ζώνης για την κάλυψη μεγαλύτερης περιοχής από την AF ζώνης, η οποία διευκολύνει την εστίαση σε σχέση με την AF 1 σημείου/επέκταση περιοχής AF και είναι επίσης κατάλληλη για κινούμενα θέματα.

Οι περιοχές εστίασης καθορίζονται όχι μόνο με βάση το πλησιέστερο θέμα, αλλά και με βάση άλλες συνθήκες, όπως τα πρόσωπα (ανθρώπων ή ζώων), η κίνηση του θέματος και η απόσταση του θέματος.

Τα εστιασμένα σημεία AF εμφανίζονται με το σύμβολο [AF 1 σημείου].

Επιλογή μεθόδου AF

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο AF ανάλογα με τις συνθήκες λήψης ή το θέμα.

Αν προτιμάτε τη χειροκίνητη εστίαση, ανατρέξτε στη σελίδα Χειροκίνητη εστίαση.

 1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Μέθοδος AF].

 2. Επιλέξτε τη μέθοδο AF.

Σημείωση

 • Στην κατάσταση Έξυπνη αυτόματη σκηνή, η ρύθμιση [Πρόσωπο+Παρακολ] ορίζεται αυτόματα.
 • Για να ορίσετε τη μέθοδο AF, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.
 • Οι παρακάτω περιγραφές ισχύουν για μηχανή όπου η λειτουργία AF έχει οριστεί ως [One-Shot AF] (). Εάν έχετε επιλέξει [Servo AF] (), το σημείο AF θα γίνεται μπλε όταν επιτυγχάνεται εστίαση.

Πρόσωπο (Πρόσωπο)+Παρακολούθηση: Πρόσωπο+Παρακολούθηση

Η μηχανή ανιχνεύει πρόσωπα ανθρώπων ή ζώα και εστιάζει σε αυτά. Αν κινηθεί ένα πρόσωπο, κινείται και το σημείο AF [Σημείο AF] ακολουθώντας το πρόσωπο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή [Αυτόματη εστίαση: Ανίχνευση ματιών] σε [Ενεργ.] για λήψη με εστίαση στα μάτια του θέματος ().

 1. Ελέγξτε το σημείο AF.

  • Εμφανίζεται ένα σημείο AF [Σημείο AF] πάνω από κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται.
  • Για να επιλέξετε να εστιάσετε σε ένα πρόσωπο όταν μπορούν να ανιχνευτούν πολλά πρόσωπα, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF για να αλλάξετε το σημείο AF σε [Προσαρμογή σημείου AF] και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων. Κατά τη χρήση του επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, το σημείο AF αλλάζει ξανά σε [Προσαρμογή παρακολούθησης θέματος].
  • Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την οθόνη για να επιλέξετε ένα πρόσωπο.
 2. Εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Μόλις πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση και το θέμα βρίσκεται σε εστίαση, το σημείο AF γίνεται πράσινο και η μηχανή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

   Ένα πορτοκαλί σημείο AF υποδεικνύει ότι η μηχανή δεν μπόρεσε να εστιάσει σε θέματα.

Σημείωση

 • Εάν επιλέξετε χειροκίνητα το πρόσωπο ενός ανθρώπου ή ζώου, αγγίζοντας την οθόνη ή χρησιμοποιώντας τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, το πλαίσιο AF αλλάζει σε [Παρακολούθηση θέματος] και κλειδώνει σε αυτό το θέμα για παρακολούθηση, και η μηχανή παρακολουθεί το θέμα ακόμα και αν αυτό κινείται μέσα στην οθόνη.
 • Για ελευθέρωση της κλειδωμένης παρακολούθησης, αγγίξτε το εικονίδιο [Ελευθέρωση παρακολούθησης θέματος] ή πατήστε SET.

Προσοχή

 • Με πάτημα στην οθόνη για εστίαση, γίνεται εστίαση με την επιλογή [One-Shot AF], ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της λειτουργίας AF.
 • Αν το πρόσωπο του θέματος δεν είναι εστιασμένο, η ανίχνευση προσώπων δεν θα είναι δυνατή. Ρυθμίστε χειροκίνητα την εστίαση () για να ανιχνευτεί το πρόσωπο και έπειτα πραγματοποιήστε αυτόματη εστίαση.
 • Ενδέχεται να ανιχνευτούν και άλλα αντικείμενα εκτός από ένα ανθρώπινο πρόσωπο ή πρόσωπο ή σώμα ζώου.
 • Η ανίχνευση προσώπων δεν λειτουργεί αν το πρόσωπο είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο στο κάδρο, πολύ σκοτεινό ή πολύ φωτεινό, ή μερικώς καλυμμένο.
 • Η ανίχνευση προσώπων για ζώα δεν είναι δυνατή όταν το θέμα είναι πολύ μακριά ή δεν κοιτάζει σταθερά τη μηχανή. Τα σημεία AF εμφανίζονται σε όλο το σώμα.
 • Η ανίχνευση δεν είναι δυνατή για τα πουλιά που τα κρύβει το δάσος ή σε παρόμοιες καταστάσεις.
 • Η αυτόματη εστίαση μπορεί να μην εντοπίζει θέματα ή ανθρώπινα πρόσωπα που βρίσκονται στα άκρα της οθόνης. Αλλάξτε το κάδρο της λήψης για να κεντράρετε το θέμα ή μετακινήστε το θέμα πιο κοντά στο κέντρο.

Σημείωση

 • Για τα ανθρώπινα θέματα, το ενεργό πλαίσιο [Σημείο AF] ενδέχεται να καλύπτει μόνο ένα μέρος του προσώπου και όχι ολόκληρο το πρόσωπο.
 • Το μέγεθος του σημείου AF αλλάζει ανάλογα με το θέμα.

Ρύθμιση της αρχικής θέσης Servo AF

Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα την αρχική θέση Servo AF εφόσον η ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Αρχικό σημ. Servo AF για ΠρόσωποΠαρακολούθηση θέματος] δεν έχει οριστεί στην επιλογή [Αυτ.] ().

 1. Ορίστε τη μέθοδο AF σε [Πρόσωπο+Παρακολ] ().

 2. Ρυθμίστε τη λειτουργία AF σε [Servo AF] ().

 3. Ορίστε το σημείο AF.

  • Εμφανίζονται ένα πλαίσιο περιοχής AF (1) και ένα σημείο AF (2).
  • Για να μετακινήσετε το σημείο AF στη θέση εστίασης, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF και έπειτα χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ή αγγίξτε την οθόνη και πατήστε SET.
  • Για να κεντράρετε το σημείο AF κατά τη χρήση του επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, πατήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ευθεία προς τα μέσα.
  • Για να κεντράρετε το σημείο AF αφού το έχετε επιβεβαιώσει, αγγίξτε το εικονίδιο [Ορισμός σημείου AF στο κέντρο] ή πατήστε SET.

Θέμα για ανίχνευση

Μπορείτε να καθορίσετε συνθήκες παρακολούθησης για την αυτόματη επιλογή του κύριου θέματος.

Πραγματοποιείται εφόσον η μέθοδος AF είναι «Πρόσωπο + Παρακολούθηση», «AF ζώνης» ή «AF μεγάλης ζώνης» (κάθετη ή οριζόντια).

 • Άνθρωποι

  Δίνει προτεραιότητα στα πρόσωπα ή στα κεφάλια των ανθρώπων ως κύρια θέματα παρακολούθησης.

  Όταν δεν είναι δυνατή η ανίχνευση του προσώπου ή του κεφαλιού ενός ανθρώπου, η μηχανή μπορεί να παρακολουθεί το σώμα του ή μέρος αυτού.

 • Ζώα

  Ανιχνεύει ζώα (σκύλους, γάτες ή πουλιά) και ανθρώπους και δίνει προτεραιότητα στα αποτελέσματα ανίχνευσης για τα ζώα ως κύρια θέματα παρακολούθησης.

  Για τα ζώα, η μηχανή επιχειρεί να ανιχνεύσει πρόσωπα ή σώματα, και τα σημεία AF εμφανίζονται πάνω από τα πρόσωπα που ανιχνεύονται.

  Όταν δεν είναι δυνατή η ανίχνευση του προσώπου ή ολόκληρου του σώματος ενός ζώου, η μηχανή μπορεί να παρακολουθεί μέρος του σώματός του.

 • Καμία προτερ

  Η μηχανή καθορίζει αυτόματα το κύριο θέμα από τις πληροφορίες θέματος που ανιχνεύτηκαν.

Ανίχνευση ματιών

Εάν έχει επιλεχθεί η μέθοδος AF [Πρόσωπο+Παρακολ], μπορείτε να φωτογραφίζετε εστιάζοντας στα μάτια των ανθρώπων ή των ζώων.

 1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Ανίχνευση ματιών].

 2. Επιλέξτε [Ενεργ.].

 3. Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα.

  • Εμφανίζεται ένα σημείο AF γύρω από το μάτι.
  • Για να επιλέξετε να εστιάσετε στο μάτι, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF για να αλλάξετε το σημείο AF σε [Προσαρμογή σημείου AF] και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων. Κατά τη χρήση του επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, το σημείο AF αλλάζει ξανά σε [Προσαρμογή παρακολούθησης θέματος].
  • Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την οθόνη για να επιλέξετε ένα μάτι.
  • Εάν δεν ανιχνευτεί το μάτι που έχετε επιλέξει, επιλέγεται αυτόματα ένα μάτι για εστίαση.
 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

Προσοχή

 • Τα μάτια του θέματος ενδέχεται να μην εντοπιστούν σωστά ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες λήψης.

Σημείωση

 • Για να μεταβείτε στην επιλογή [Ανίχνευση ματιών: Απενεργ.] χωρίς τη χρήση των λειτουργιών μενού, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF και έπειτα το INFO. Για να μεταβείτε στην επιλογή [Ανίχνευση ματιών: Ενεργ.], πατήστε το πλήκτρο INFO ξανά.

AF σημείου / AF 1 σημείου / Επέκταση περιοχής AF: Επέκταση περιοχής AF / Επέκταση περιοχής AF: Γύρω / AF ζώνης / AF μεγάλης ζώνης: Κάθετη / AF μεγάλης ζώνης: Οριζόντια

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το σημείο AF ή το πλαίσιο AF ζώνης. Εδώ χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα οι οθόνες AF 1 σημείου.

 1. Ελέγξτε το σημείο AF.

  • Θα εμφανιστεί το σημείο AF (1).
  • Με επέκταση περιοχής AF: Επέκταση περιοχής AF ή Επέκταση περιοχής AF: Γύρω, εμφανίζονται και τα γειτονικά σημεία AF.
  • Με AF ζώνης, AF μεγάλης ζώνης: Κάθετη ή AF μεγάλης ζώνης: Οριζόντια, εμφανίζεται το καθορισμένο καρέ AF ζώνης.
 2. Μετακινήστε το σημείο AF.

  • Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να μετακινήσετε το σημείο AF στη θέση εστίασης και έπειτα πατήστε SET (ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι με ορισμένους φακούς το σημείο ενδέχεται να μην μετακινηθεί στην άκρη της οθόνης).
  • Για να κεντράρετε το σημείο AF κατά τη χρήση του επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, πατήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ευθεία προς τα μέσα.
  • Μπορείτε επίσης να εστιάσετε, πατώντας μία θέση στην οθόνη.
  • Για να κεντράρετε το σημείο AF ή το πλαίσιο AF ζώνης, αγγίξτε το εικονίδιο [Ορισμός σημείου AF στο κέντρο] ή πατήστε SET.
 3. Εστιάστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Τοποθετήστε το σημείο AF επάνω στο θέμα και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.
  • Όταν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πράσινο και o βομβητής θα παραγάγει ένα ηχητικό σήμα.
  • Αν δεν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF θα γίνει πορτοκαλί.

Προσοχή

 • Η μηχανή εξακολουθεί να αλλάζει το ενεργό σημείο AF [AF 1 σημείου] για την παρακολούθηση θεμάτων, όταν η AF ζώνης ή η AF μεγάλης ζώνης (κάθετη ή οριζόντια) έχει οριστεί σε «Servo AF», αλλά η παρακολούθηση ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε ορισμένες συνθήκες λήψης, όπως όταν τα θέματα είναι μικρά.
 • Η εστίαση μπορεί να είναι δύσκολη κατά τη χρήση περιφερειακού σημείου AF. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε ένα σημείο AF στο κέντρο.
 • Με πάτημα στην οθόνη για εστίαση, γίνεται εστίαση με την επιλογή [One-Shot AF], ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της λειτουργίας AF.

Σημείωση

 • Με την επιλογή [Αυτόματη εστίαση: Σημείο AF συνδ. με προσαν.], μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά σημεία AF για κάθετη και οριζόντια λήψη ().

Προβολή με μεγέθυνση

Για να ελέγξετε την εστίαση όταν η μέθοδος AF δεν έχει οριστεί σε [Πρόσωπο+Παρακολ], μεγεθύνετε την προβολή κατά 5× ή 10× περίπου πατώντας το πλήκτρο Μεγέθυνση ή σμίκρυνση (ή αγγίζοντας το εικονίδιο [Μεγέθυνση ή σμίκρυνση]).

 • Η μεγέθυνση κεντράρεται στο σημείο AF για την επιλογή [AF Σημείου], [AF 1 σημείου], [Επέκταση περιοχής AF:Επέκταση περιοχής AF] και [Επέκταση περιοχής AF:Γύρω] και στο καρέ AF ζώνης για την επιλογή [AF ζώνης], [AF μεγάλης ζώνης: Κάθετα] και [AF μεγάλης ζώνης: Οριζ].
 • Η αυτόματη εστίαση εκτελείται σε προβολή με μεγέθυνση εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του εφόσον έχει οριστεί η επιλογή [AF Σημείου] και [AF 1 σημείου]. Εάν έχουν επιλεγεί μέθοδοι AF εκτός των [AF Σημείου] και [AF 1 σημείου], εκτελείται αυτόματη εστίαση μετά την επαναφορά της κανονικής προβολής.
 • Με τη λειτουργία Servo AF, εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του κατά την προβολή με μεγέθυνση, η μηχανή θα επανέλθει σε κανονική προβολή για εστίαση.

Προσοχή

 • Αν η εστίαση στην προβολή με μεγέθυνση είναι δύσκολη, επιστρέψτε σε κανονική προβολή και χρησιμοποιήστε την αυτόματη εστίαση.
 • Αν πραγματοποιήσετε αυτόματη εστίαση (AF) σε κανονική προβολή και στη συνέχεια χρησιμοποιήσετε τη προβολή με μεγέθυνση, η εστίαση μπορεί να μην επιτευχθεί με ακρίβεια.
 • Η ταχύτητα AF διαφέρει μεταξύ της κανονικής προβολής και της προβολής με μεγέθυνση.
 • Οι λειτουργίες Συνεχής AF και Servo AF ταινίας δεν είναι διαθέσιμες κατά την προβολή σε μεγέθυνση.
 • Κατά την προβολή με μεγέθυνση, η εστίαση επιτυγχάνεται πιο δύσκολα, εξαιτίας της αστάθειας της μηχανής. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.

Συμβουλές λήψης AF

 • Ακόμη κι όταν επιτυγχάνεται εστίαση, αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του η μηχανή θα εστιάσει ξανά.
 • Η φωτεινότητα εικόνας μπορεί να αλλάξει πριν και μετά την αυτόματη εστίαση.
 • Ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες λήψης, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για εστίαση ή να μειωθεί η ταχύτητα συνεχούς λήψης.
 • Αν αλλάξει η φωτεινή πηγή κατά τη λήψη, η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει και η εστίαση μπορεί να είναι δύσκολη. Σε αυτήν την περίπτωση, επανεκκινήστε τη μηχανή και συνεχίστε τη λήψη με λειτουργία AF κάτω από τη φωτεινή πηγή που θα χρησιμοποιήσετε.
 • Αν η εστίαση δεν είναι δυνατή με αυτόματο τρόπο, εστιάστε χειροκίνητα ().
 • Για θέματα στα άκρα της οθόνης που βρίσκονται ελαφρώς εκτός εστίασης, προσπαθήσετε να κεντράρετε το θέμα (ή το σημείο AF ή το πλαίσιο AF ζώνης) για να μπορέσετε να εστιάσετε σε αυτό και αλλάξτε το κάδρο πριν από τη λήψη.
 • Με ορισμένους φακούς, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί αυτόματη εστίαση ή ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η εστίαση με ακρίβεια.

Συνθήκες λήψης που ενδέχεται να δυσκολέψουν την εστίαση

 • Θέματα με χαμηλή αντίθεση, όπως ο γαλάζιος ουρανός και οι επίπεδες επιφάνειες ομοιόμορφου χρώματος ή όταν υπάρχει απώλεια των λεπτομερειών στις φωτεινές ή στις σκοτεινές περιοχές.
 • Θέματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
 • Λωρίδες και άλλα μοτίβα όπου υπάρχει αντίθεση μόνο στην οριζόντια διεύθυνση.
 • Θέματα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα (Παράδειγμα: Παράθυρα ουρανοξύστη, πληκτρολόγια υπολογιστή κ.λπ.).
 • Λεπτές γραμμές και περιγράμματα θέματος.
 • Υπό φωτεινές πηγές με συνεχώς μεταβαλλόμενη φωτεινότητα, χρώματα ή μοτίβα.
 • Νυχτερινές σκηνές ή φωτεινά σημεία.
 • Η εικόνα τρεμοπαίζει κατά τον φωτισμό με λυχνίες φθορισμού ή LED.
 • Θέματα με πολύ μικρό μέγεθος.
 • Θέματα στα άκρα της οθόνης.
 • Θέματα με ισχυρό οπίσθιο φωτισμό ή ανακλαστικά θέματα (Παράδειγμα: Αυτοκίνητο με εξαιρετικά ανακλαστικές επιφάνειες κ.λπ.).
 • Κοντινά και απομακρυσμένα θέματα που καλύπτονται από ένα σημείο AF (π.χ. Ζώο μέσα σε κλουβί κ.λπ.).
 • Θέματα τα οποία κινούνται συνεχώς μέσα στην περιοχή του σημείου AF και δεν μπορούν να σταθεροποιηθούν λόγω αστάθειας της μηχανής ή κίνησης του θέματος.
 • Εκτέλεση αυτόματης εστίασης (AF) όταν το θέμα βρίσκεται σημαντικά εκτός εστίασης.
 • Εφαρμόζεται εφέ ελαφριού φλουταρίσματος με έναν ειδικό φακό για ελαφρό φλουτάρισμα.
 • Χρησιμοποιείται ένα φίλτρο ειδικών εφέ.
 • Κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης (AF), στην οθόνη εμφανίζεται θόρυβος (φωτεινές κουκκίδες, γραμμές κ.λπ.).

Εύρος AF

Το διαθέσιμο εύρος αυτόματης εστίασης διαφέρει ανάλογα με τον φακό, τις αναλογίες και την ποιότητα εικόνας που χρησιμοποιούνται, καθώς και με το εάν πραγματοποιείτε λήψη ταινιών 4K και εάν χρησιμοποιείτε λειτουργίες όπως την Κοπή ταινίας ή το Ψηφιακό IS ταινίας.