Χειροκίνητη εστίαση

Εάν η εστίαση δεν είναι δυνατή με αυτόματο τρόπο, μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα και να εστιάσετε χειροκίνητα.

 1. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Χειροκίνητη εστίαση (MF).

  • Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης φακού, για να ρυθμίσετε την κατά προσέγγιση εστίαση.
 2. Μεγεθύνετε την εικόνα.

  • Με κάθε πάτημα του πλήκτρου Μεγέθυνση ή σμίκρυνση, η αναλογία μεγέθυνσης αλλάζει ως εξής.
 3. Μετακινήστε τη μεγεθυσμένη περιοχή.

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να μετακινήσετε τη μεγεθυσμένη περιοχή στη θέση για εστίαση.
  • Για να κεντράρετε τη μεγεθυσμένη περιοχή, πατήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ευθεία προς τα μέσα ή πατήστε SET.
 4. Εστιάστε χειροκίνητα.

  • Κοιτάζοντας τη μεγεθυμένη εικόνα, περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης του φακού για να εστιάσετε.
  • Αφού εστιάσετε, πατήστε το πλήκτρο Μεγέθυνση ή σμίκρυνση για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Σημείωση

 • Κατά την προβολή με μεγέθυνση, η έκθεση είναι κλειδωμένη.
 • Ακόμα και κατά τη χειροκίνητη εστίαση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλείστρο αφής για να φωτογραφίσετε.

Ρύθμιση της κορύφωσης MF (Έμφαση στο περίγραμμα)

Οι άκρες των εστιασμένων θεμάτων μπορούν να εμφανίζονται έγχρωμα ώστε να διευκολύνεται η εστίαση. Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα περιγράμματος και να προσαρμόσετε την ευαισθησία (επίπεδο) της ανίχνευσης ακρών.

 1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Ρυθμίσεις κορύφωσης MF].

 2. Επιλέξτε [Κορύφωση].

  • Επιλέξτε [On].
 3. Ορίστε [Επίπεδο] και [Χρώμα].

  • Ρυθμίστε όπως απαιτείται.

Προσοχή

 • Στην προβολή με μεγέθυνση, η ένδειξη κορύφωσης δεν εμφανίζεται.
 • Κατά την έξοδο HDMI, η ένδειξη κορύφωσης δεν εμφανίζεται σε εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος μέσω HDMI. Έχετε υπόψη ότι η ένδειξη κορύφωσης εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής, όταν η επιλογή [Λήψη: Οθόνη HDMI] έχει οριστεί σε [Λήψη με Άμεση προβολή+Εξωτερική οθόνη].
 • Ίσως είναι δύσκολο να διακρίνετε την κορύφωση MF σε υψηλή ταχύτητα ISO, ιδίως όταν έχει οριστεί επέκταση ISO. Εάν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα ISO ή ορίστε την [Κορύφωση] σε [Off].

Σημείωση

 • Η ένδειξη κορύφωσης που εμφανίζεται στην οθόνη δεν καταγράφεται στις εικόνες.
 • Ίσως είναι δύσκολο να διακρίνετε την κορύφωση MF, αν έχει οριστεί το Canon Log. Εάν χρειάζεται, ορίστε την [Προβολή βοήθειας] σε [On].

Οδηγός εστίασης

Η ρύθμιση του στοιχείου [Οδηγός εστίασης] στη θέση [On] παρέχει οπτική καθοδήγηση για την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να ρυθμιστεί η εστίαση, καθώς και για τον βαθμό ρύθμισης που απαιτείται. Το πλαίσιο οδηγού εμφανίζεται κοντά στα μάτια που ανιχνεύονται για το κύριο θέμα, εάν η επιλογή [Αυτόματη εστίαση: Μέθοδος AF] έχει οριστεί σε [Πρόσωπο+Παρακολ] και η επιλογή [Αυτόματη εστίαση: Ανίχνευση ματιών] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

 1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Οδηγός εστίασης].

 2. Επιλέξτε [On].

  • Αφού πατήσετε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να μετακινήσετε το πλαίσιο οδηγού προς την κατεύθυνση που πιέζετε (με εξαίρεση την κατάσταση Έξυπνη αυτόματη σκηνή).
  • Για να κεντράρετε το πλαίσιο οδηγού κατά τη χρήση του επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, πατήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ευθεία προς τα μέσα.
  • Για να ρυθμίσετε το πλαίσιο οδηγού αφού το μετακινήσετε με τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, πατήστε SET.
  • Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε και να ρυθμίσετε το πλαίσιο οδηγού αγγίζοντας την οθόνη.
  • Για να κεντράρετε το πλαίσιο οδηγού, αγγίξτε το εικονίδιο [Ορισμός σημείου AF στο κέντρο] ή πατήστε SET.

Το πλαίσιο οδηγού υποδεικνύει την τρέχουσα θέση στην εστίαση και στην τιμή ρύθμισης, ως εξής.

Σημαντικά εκτός εστίασης στο άπειρο

Ελαφρώς εκτός εστίασης στο άπειρο

Σε εστίαση

Ελαφρώς εκτός εστίασης σε μικρό εύρος

Σημαντικά εκτός εστίασης σε μικρό εύρος

Δεν ανιχνεύτηκαν πληροφορίες ρύθμισης

Προσοχή

 • Σε δύσκολες συνθήκες λήψης για τη λειτουργία AF (), το πλαίσιο οδηγού μπορεί να μην προβάλλεται σωστά.
 • Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές διαφράγματος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες για σωστή προβολή του πλαισίου οδηγού.
 • Τα σημεία AF δεν εμφανίζονται κατά την προβολή του πλαισίου οδηγού.
 • Το πλαίσιο οδηγού δεν προβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
  • Όταν ο διακόπτης κατάστασης εστίασης έχει οριστεί σε Αυτόματη εστίαση (AF)
  • Όταν πρόκειται για προβολή σε μεγέθυνση
 • Το πλαίσιο οδηγού δεν προβάλλεται σωστά κατά τη μετατόπιση ή την κλίση των φακών TS-E.

Σημείωση

 • Ο μετρητής αυτόματου σβησίματος της μηχανής δεν μετρά τον χρόνο που αφιερώνεται στην προσαρμογή της εστίασης με τον ηλεκτρονικό δακτύλιο εστίασης ενός φακού.

Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF της μηχανής ή του φλας Speedlite για μηχανές EOS.

 1. Επιλέξτε [Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • [ON] Ενεργ.

   Ενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF, όταν χρειάζεται.

  • [OFF] Απενεργ.

   Απενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF. Επιλέξτε αν προτιμάτε να μην ανάβει η βοηθητική δέσμη AF.

  • [LED] Μόνο βοηθητική δέσμη LED AF

   Ενεργοποιεί την εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF LED από φλας Speedlite που διαθέτουν αυτήν τη δυνατότητα, εάν αυτές οι μονάδες φλας έχουν τοποθετηθεί. Εάν το φλας Speedlite δεν διαθέτει λειτουργία LED, ανάβει η βοηθητική δέσμη AF της μηχανής.

Προσοχή

 • Αν η εξειδικευμένη ρύθμιση [Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF] του Speedlite έχει ρυθμιστεί σε [Απενεργ.], δεν θα γίνει εκπομπή της βοηθητικής δέσμης AF.