Begrænsning af flashudladning pga. høj temperatur

Gentaget brug af kontinuerlig, stroboskopisk eller ledelysflash med korte intervaller kan øge temperaturen på flashhovedet, batteriet og området i nærheden af batterirummet.

Ved gentagende flashudladning øges affyringsintervallet gradvist for området op til ca. 4 sek. for at undgå nedslidning eller beskadigelse af flashhovedet pga. overophedning. Hvis du fortsætter med at affyre flashen i denne tilstand, bliver flashudladningen automatisk begrænset.

Bemærk, at når flashudladning er begrænset, vises et advarselsikon for høj temperatur, og flashfotograferingsintervallet bliver automatisk indstillet til ca. 8 eller 20 sek. (henholdsvis niveau 1 og niveau 2).

Advarsel om forøget temperatur

På hvert enkelt af de to niveauer vises forskellige advarselsikoner, efterhånden som den indvendige temperatur stiger. Hvis du fortsætter med at affyre efter niveau 1 er nået, ændres tilstanden til niveau 2.

Visning/Biptone Niveau 1
(Affyringsinterval: ca. 8 sek.)
Niveau 2
(Affyringsinterval: ca. 20 sek.)
Ikon Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 1 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 2
LCD-panelbelysning Tændt Blinker
Biptone Hvis P.Fn-05 er indstillet til [0]: Advarselsbiptone

Advarsel om temperaturstigning af ledelys

Følgende advarsel vises, når ledelyset bliver varmt.

For at rydde advarsler skal du trykke joysticket lige ind eller trykke på knappen Fortryd.

Ledelyset kan lyset blive dæmpet eller slukket, hvis den omgivende temperatur bliver for høj.

Display Niveau 1 Niveau 2
Ikon Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 1 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 1 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 2 Temperaturstigning (begrænsning af flashaffyring) niveau 2
Når tændt Når slukket Når tændt Når slukket
Lysstyrke Når indstillet til maks. lysstyrke: dæmpet Fra

Advarsel om forøget batteritemperatur

Følgende Ikon vises, når batteriet bliver varmt. Derefter går visningen gendanne til den samme tilstand som advarsel om forøget temperatur ().

Kontinuerligt antal flashaffyringer og hviletid

Følgende tabel viser antallet af estimerede antal flashaffyringer, indtil advarslen for niveau 1 vises, samt den estimerede hviletid, som er påkrævet, indtil der kan udføres normal flashfotografering.

Funktion Estimerede antal flashaffyringer
Indtil niveau 1-advarsel
Resterende estimeret, påkrævet tid
Flashdækning
14 mm*1, 24 mm-28 mm 35-200 mm
Kontinuerligt, ved fuld output () 40 gange eller mere 85 gange eller mere Mindst 40 min.
Ledelys ()
Stroboskopisk flash () Varierer afhængigt af affyringsbetingelserne -

Som mål i manuel flashmetode i henhold til Canons teststandarder.

Brug en nye, fuldt opladet batteripakke LP-EL

1: Ved brug af vidvinkelpanelet

Forsigtig

 • Rør ikke ved flashhovedet, batteriet eller området i nærheden af batterirummet efter kontinuerlig flashudladning.

  Efter gentaget brug af kontinuerlig flash eller ledelys med korte intervaller må du ikke røre flashhovedet, batteriet eller området i nærheden af batterirummet. Flashhovedet, batteriet og området i nærheden af batterirummet bliver varme, og hvilket kan give risiko for forbrænding.

Forsigtig

 • Undlad at åbne eller lukke batterirummets dæksel, mens flashudladning er begrænset. Dette vil annullere begrænsning af flashudladning, hvilket kan være meget farligt.
 • Affyringsintervallet bliver længere, efterhånden som flashhovederne bliver varmere, også hvis der ikke vises en advarsel på niveau 1.
 • Når niveau 1 vises, skal du stoppe med at bruge Speedliten i mindst 40 min.
 • Selvom du stopper flashudladning, efter at en niveau 1-advarsel vises, kan en niveau 2-advarsel stadig blive vist.
 • Flashfotografering i flashmetoden ETTL eller ved høje temperaturer kan begrænse antallet af flashaffyringer hurtigere end angivet i tabellen.
 • Se mere om forholdsregler i forbindelse med antal flashaffyringer under Introduktion og grundlæggende betjening, Stroboskopisk flash og Ledelys.
 • I sjældne tilfælde kan miljøfaktorer, som f.eks. høje temperaturer forhindre affyring.
 • Speedliten udsender ikke en advarselsbiptone, når P.Fn-05 er indstillet til [1] (), heller ikke når affyring er begrænset.
 • Der vises ingen advarsel ved hjælp af oplysning af LCD-panelet, når C.Fn-22 er indstillet til [1] (), heller ikke når flashhovedet bliver varmt.