Propojené fotografování

Je podporováno propojené fotografování, které automaticky uvolní závěrky přijímacích fotoaparátů, když vysílač emituje záblesk. Propojené fotografování lze provádět s celkem 16 vysílacími a přijímacími fotoaparáty. To je užitečné při fotografování objektu současně z více úhlů.

Pro propojené fotografování nasaďte na fotoaparáty blesky Speedlite nebo vysílače Speedlite Transmitter, které podporují fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem.

(1) Vysílací fotoaparát

(2) Přijímací fotoaparáty

(3) Dosah přenosu: přibližně 30 m

Poznámka

 • Pro usnadnění jsou v této příručce blesky EL-5 a další fotoaparáty nastavené pro propojené fotografování označovány jako „vysílací fotoaparát“ a „přijímací fotoaparáty“.

Upozornění

 • Fotografování neprobíhá současně, protože přijímací fotoaparáty snímají nepatrně později vysílací fotoaparát.

Před provedením těchto kroků nasaďte blesk Speedlite nebo vysílač na všechny fotoaparáty, které budete používat při propojeném fotografování. Pokyny k nastavení dalších zařízení naleznete v návodu k použití daného zařízení.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování.

 2. Nastavte na PROPOJENÉ SNÍMÁNÍ (zaškrtnuto).

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte PROPOJENÉ SNÍMÁNÍ (nezaškrtnuto), pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Zobrazení se pak změní na PROPOJENÉ SNÍMÁNÍ (zaškrtnuto).
 3. Nastavte jako vysílač nebo přijímač.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte Bezdrátové s rádiovým přenosemVYSÍLAČ nebo Bezdrátové s rádiovým přenosemPŘIJÍMAČ, pak zatlačte joystick dovnitř.
 4. Zatlačte joystick dovnitř.

 5. Vyberte položku uvedenou v (1).

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte položku, pak zatlačte joystick dovnitř.
 6. Nastavte režim blesku.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte režim blesku, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Popisy vedle režimů Uživatelský režim blesku 1Uživatelský režim blesku 3 se liší podle uložených nastavení.
  • Podrobné informace o uživatelských režimech blesku naleznete v části Uživatelské režimy blesku.
 7. Nastavte přenosový kanál a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci.

 8. Nastavte fotografování na fotoaparátu.

 9. Nastavte všechny blesky Speedlite.

  • V nastavení propojeného fotografování nastavte všechny blesky Speedlite, které budete používat v propojeném fotografování, jako vysílače nebo přijímače.
  • Totéž proveďte se všemi vysílači, které budete používat.
  • Změna funkce blesku Speedlite z přijímače na vysílač v kroku 3 automaticky změní funkce ostatních blesků Speedlite (nebo vysílačů), které byly nastaveny jako vysílače na přijímače.
 10. Umístěte přijímací fotoaparáty.

  • Umístěte všechny přijímací fotoaparáty do přibližně 30 m od vysílacího fotoaparátu.
  • Ověřte, zda indikátor PROPOJENÍ přijímačů svítí zeleně.
 11. Vyfotografujte snímek.

  • Před zahájením fotografování ověřte, zda indikátor PROPOJENÍ vysílače svítí zeleně.
  • Fotografování vysílacím fotoaparátem automaticky aktivuje fotografování přijímacími fotoaparáty.
  • Na panelu LCD přijímačů, které byly použity v propojeném fotografování, se zobrazí symbol SPUŠTĚNÍ.

Poznámka

 • Chcete-li zrušit propojené fotografování, změňte na každém blesku Speedlite nastavení v kroku 2 na PROPOJENÉ SNÍMÁNÍ (nezaškrtnuto).
 • Tuto funkci lze používat pro dálkové ovládání propojeného fotografování i bez připojení vysílajícího blesku Speedlite k fotoaparátu. Chcete-li snímat ze všech přijímacích fotoaparátů, zatlačte joystick vysílače dovnitř, poté jej stiskněte svisle nebo vodorovně nebo otočením voličem Výběrový volič vyberte funkci SPUŠ.
 • V propojeném fotografování dojde k automatickému vypnutí napájení u vysílačů i přijímačů za přibližně 5 minut. Pokud mezi snímky v propojeném fotografování uplyne více času, nastavte na vysílačích i přijímačích automatické vypnutí napájení na možnost [OFF] (C.Fn-01-1).
 • Každý blesk Speedlite (vysílače a přijímače) nastavený na možnost [0] ve funkci P.Fn-05 () vydá tón po plném nabití.

Upozornění

 • Před propojeným fotografováním zvažte nastavení přepínače režimů zaostřování na objektivu na přijímacích fotoaparátech na možnost MF a zaostřujte ručně. Přijímací fotoaparáty nemohou snímat v propojeném fotografování, pokud nemohou zaostřit na objekty pomocí AF.
 • Záblesk lze emitovat při propojeném fotografování, když je funkce P.Fn-02 nastavena na možnost [1] (), ale pokud současně zableskne více blesků Speedlite, může to zabránit vhodné expozici nebo způsobit nerovnoměrnou expozici.
 • Dosah přenosu může být kratší v závislosti na faktorech, jako je umístění blesků Speedlite, okolní podmínky nebo počasí.
 • Toto propojené fotografování je podobné propojenému fotografování, kterým je vybavena řada WFT bezdrátových přenašečů dat. Vysílače řady WFT ale nelze používat v tomto propojeném fotografování. Rovněž vezměte na vědomí, že čas zpoždění při uvolnění závěrky se liší od zpoždění u řady WFT.