Přizpůsobení pomocí uživatelských funkcí

C.Fn-00: Zobrazení ukazatele vzdálenosti (Zobrazení ukazatele vzdálenosti)

Pro zobrazení ukazatele vzdálenosti na panelu LCD můžete zvolit metry nebo stopy.

 • 0: m (Metry (m))
 • 1: ft (Stopy (ft))

Poznámka

 • Když efektivní vzdálenost blesku překročí 18 metrů, pravý konec efektivního dosahu blesku na panelu LCD se změní na Pravý konec.

C.Fn-01: Automatické vypnutí napájení (Automatické vypnutí napájení)

Blesk Speedlite se z důvodu úspory energie automaticky vypne, pokud je ponechán v nečinnosti po zhruba 90 sekund, ale tuto funkci lze vypnout.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Poznámka

 • K automatické vypnutí dojde za přibližně 5 minut, když je blesk Speedlite nastaven jako vysílač při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem () nebo nakonfigurován pro propojené fotografování ().
 • Při připojení k fotoaparátu se blesk Speedlite automaticky vypne, pokud je ponechán v nečinnosti po zhruba 90 sekund poté, kdy fotoaparát přešel do režimu automatického vypnutí napájení.
 • Nastavením položky [Autom.vypnutí] na fotoaparátu na možnost [Zakázat] se funkce rovněž zakáže na blesku Speedlite.

C.Fn-03: Automatické zrušení bracketingu expozice s bleskem (Automatické zrušení bracketingu expozice s bleskem)

Můžete nastavit, zda se po pořízení tří snímků pomocí bracketingu expozice s bleskem automaticky zruší bracketing expozice s bleskem.

 • 0: ON (Povoleno)
 • 1: OFF (Zakázáno)

C.Fn-04: Sekvence Bracketingu expozice s bleskem (Sekvence bracketingu expozice s bleskem)

Sekvenci fotografování pro bracketing expozice s bleskem můžete změnit. 0: standardní expozice, –: záporná kompenzace (tmavší) a +: kladná kompenzace (světlejší).

 • 0: 0 → – → +
 • 1: – → 0 → +

C.Fn-08: Spuštění pomocného světla AF (Spuštění pomocného světla AF)

 • 0: ON (Povoleno)
 • 1: OFF (Zakázáno)

  Zakáže pomocné světlo AF blesku Speedlite.

C.Fn-10: Časovač automatického vypnutí napájení přijímače (Časovač automatického vypnutí napájení přijímače)

Pokud je u fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem nastaven blesk Speedlite jako přijímač, můžete čas změnit, dokud se neprojeví automatické vypnutí napájení. Když přijímač přejde do režimu automatického vypnutí napájení, zobrazí se na panelu LCD symbol Automatické vypnutí napájení. Tuto funkci nastavte pro každý přijímač.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Zrušení automatického vypnutí napájení přijímače (Zrušení automatického vypnutí napájení přijímače)

Přijímače, které přešly do režimu automatického vypnutí napájení u fotografování s bezdrátovým bleskem, lze zapnout stisknutím tlačítka zkušebního záblesku na vysílači.

Dobu, během níž přijímače, které jsou ve stavu automatického vypnutí napájení, přijmou tento signál, můžete změnit. Tuto funkci nastavte pro každý přijímač.

 • 0: 8 h (do 8 hodin)
 • 1: 1 h (do 1 hodiny)

C.Fn-13: Nastavení kompenzace expozice s bleskem (Nastavení kompenzace expozice s bleskem)

 • 0: Tlačítko + volič (tlačítko + volič)
 • 1: Volič (Přímé nastavení voličem)

  Hodnotu kompenzace expozice s bleskem nebo výkon blesku můžete nastavit přímo otočením voličem Výběrový volič bez předchozího výběru Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku pomocí joysticku.

C.Fn-18: MODELOVACÍ SVĚTLO (Aktivace modelovacího světla)

Způsob aktivace modelovacího světla lze vybrat.

 • 0: SVĚTLO (tlačítko)
 • 1: Dvojnásobné namáčknutí tlačítka spouště (dvojnásobné namáčknutí tlačítka spouště)

Poznámka

 • Přestože je toto nastavení nastaveno na možnost [1], lze tlačítko SVĚTLO i nadále používat.
 • Vezměte na vědomí, že položka [Makro:Zaostř. světlo zap/vyp] v nabídkách fotoaparátu odkazuje na konfiguraci aktivace modelovacího světla.

C.Fn-19: FEM (Paměť expozice s bleskem)

Můžete vybrat, zda se má na základě výkonu blesku ETTL aktualizovat výkon blesku udržovaný v manuálním režimu.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON / MODE ETTL/M

Poznámka

 • Nastavení funkce C.Fn-19 na možnost [2] omezuje dostupné režimy na ETTL a M při stisknutí joysticku dolů a výběru možnosti MODE. Chcete-li vybrat jiný režim, zatlačte joystick dovnitř, aby se zobrazila obrazovky nastavení, stiskněte jej svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič, abyste vybrali položku, poté vyberte příslušný režim.
 • Chcete-li změnit nastavení v části C.Fn-19 „Paměť expozice s bleskem“ nebo vymazat veškeré uživatelské funkce blesku pomocí položky [Snímání: Ovládání blesku Speedlite] v nabídce fotoaparátu, zkontrolujte, zda fotoaparát podporuje funkci C.Fn-19 „Paměť expozice s bleskem“.

C.Fn-21: Distribuce světla (Distribuce světla)

Můžete změnit charakteristiku distribuce světla (pokrytí blesku) blesku Speedlite ve vztahu k zornému úhlu fotografování, pokud je pokrytí blesku nastaveno na možnost A (Automaticky).

 • 0: Standardní (Standardní)

  Automaticky je nastaveno optimální pokrytí blesku pro zorný úhel fotografování.

 • 1: Priorita směrného čísla (Priorita směrného čísla)

  Efektivní při upřednostnění výkonu blesku, ačkoli okraje snímku jsou mírně tmavší než při nastavení na [0]. Pokrytí blesku je automaticky nastaveno do polohy, která nepatrně více odpovídá konci teleobjektivu, než vyžaduje aktuální zorný úhel fotografování. Displej se změní na Priorita směrného čísla.

 • 2: Priorita distribuce světla (Priorita distribuce světla)

  Efektivní při minimalizaci vinětace, ačkoli dosah blesku je o něco kratší než při nastavení na [0]. Pokrytí blesku je automaticky nastaveno do polohy, která nepatrně více odpovídá širokoúhlému konci, než vyžaduje aktuální zorný úhel fotografování. Displej se změní na Priorita distribuce světla.

C.Fn-22: Podsvětlení panelu LCD (Podsvětlení panelu LCD)

Panel LCD se podsvětlí v reakci na operace tlačítkem či voličem. Nastavení tohoto podsvětlení můžete změnit.

 • 0: 12 s (podsvětleno na 12 s)
 • 1: OFF (Vyp, zakázat podsvětlení panelu)
 • 2: ON (Zap, zůstane zapnuté)