Свързване към компютър чрез Wi-Fi

Този раздел описва как да свързвате фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi и да работите дистанционно с фотоапарата, като използвате EOS Utility (софтуер за EOS). Инсталирайте най-новата версия на софтуера EOS Utility в компютъра, преди да настроите Wi-Fi връзката.

За инструкции за работа с компютъра прочетете ръководството за работа с компютъра.

Управление на фотоапарата чрез EOS Utility

С помощта на EOS Utility можете да импортирате изображения от фотоапарата, да управлявате фотоапарата и да извършвате други операции.

Стъпки чрез фотоапарата (1)

 1. Задайте за Wi-Fi настройка [Enable/Разрешено].

 2. Изберете [Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 3. Изберете [Computer Remote control (EOS Utility)/Computer Дистанционно управление (EOS Utility)].

  • Ако се изведе хронологията (), превключете екраните чрез селектора Quick control dial 1 Quick control dial 2 или Multi-controller.
 4. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

 5. Проверете SSID (име на мрежата) и паролата.

  • Проверете SSID (1) и паролата (2), показани на екрана на фотоапарата.

Стъпки чрез компютъра (1)

 1. Изберете SSID и след това въведете паролата.

  Екран на компютъра (пример)

Стъпки чрез фотоапарата (2)

 1. Изберете [OK].

  • На дисплея се извежда съобщението по-долу. "******" показва последните шест цифри на MAC адреса на фотоапарата, който ще бъде свързан.

Стъпки чрез компютъра (2)

 1. Стартирайте EOS Utility.

 2. В EOS Utility щракнете върху [Pairing over Wi-Fi/LAN/Сдвояване през Wi-Fi/LAN].

  • Ако се появи съобщение относно защитната стена, изберете [Yes/Да].
 3. Щракнете върху [Connect/Свързване].

  • Изберете фотоапарата, към който да се свържете, и след това щракнете върху [Connect/Свързване].

Стъпки чрез фотоапарата (3)

 1. Установете Wi-Fi връзка.

  • Изберете [OK].

Екран [SmartphoneWi-Fi on/SmartphoneWi-Fi вкл.]

 • Disconnect,exit/Прекратяване, изход

  • Прекратява Wi-Fi връзката.
 • Confirm set./Проверка на настройките

  • Можете да проверите настройките.
 • Error details/Подробности за грешки

  • Когато възникне грешка при връзка с Wi-Fi, можете да проверите подробностите за грешката.

Wi-Fi връзката към компютър сега е установена.

Внимание

 • Ако Wi-Fi връзката бъде прекратена по време на дистанционен запис на видео, фотоапаратът извършва следното:

  • Текущият запис на видео в режим на запис на видео ще продължи.
  • Текущият запис на видео в режим на заснемане на снимки ще бъде прекратен.
 • Не можете да използвате фотоапарата за заснемане на снимки, когато е зададен режим на запис на видео чрез EOS Utility.
 • При установена Wi-Fi връзка с EOS Utility, някои функции са недостъпни.
 • При отдалечено снимане скоростта на AF може да се намали.
 • В зависимост от състоянието на комуникацията, показването на изображение или освобождаването на затвора може да се извършват по-бавно от обикновено.
 • При отдалечено снимане в режим Live View скоростта на трансфер на изображението е по-ниска, отколкото при връзка чрез интерфейсен кабел. Ето защо движенията на обектите няма да бъдат показани на екрана гладко.

Директен трансфер

Когато фотоапаратът е свързан с EOS Utility и е показан основният прозорец на EOS Utility, можете да използвате фотоапарата за прехвърляне на изображения в компютър.

Избиране на изображения за прехвърляне.

 1. Изберете [Wireless features: Image transfer/Wireless features: Прехвърляне на изображения].

 2. Изберете [Image sel./transfer/Избор/трансфер изображ.].

 3. Изберете [Direct transfer/Директен трансфер].

 4. Изберете [Sel.Image/Избор на изображения].

 5. Изберете изображения за прехвърляне.

  • Използвайте селектора Quick control dial 1, за да изберете изображение за прехвърляне, и натиснете SET.
  • Използвайте селектора Quick control dial 1, за да добавите [Check] в горния ляв ъгъл на екрана, и след това натиснете SET.
  • Можете да завъртите селектора Quick control dial 2 обратно на часовниковата стрелка, за да изберете изображенията от екрана с три изображения. За да се върнете към възпроизвеждане на единични изображения, завъртете селектора Quick control dial 2 по часовниковата стрелка.
  • За да изберете други изображения за прехвърляне, повторете стъпка 5.
  • След като направите избора, натиснете бутона MENU.
 6. Изберете [Direct transfer/Директен трансфер].

 7. Изберете [OK].

  • Избраните изображения се прехвърлят в компютъра.

Избор на множество изображения

Множество изображения могат да бъдат прехвърлени наведнъж, след като изберете метод за избор.

 1. Отворете екрана [Image sel./transfer/Избор/трансфер изображ.].

 2. Изберете [Multiple/Няколко].

 3. Изберете метод за избор, който да използвате.

  • Select range/Избор на диапазон

   • Изберете [Select range/Избор на диапазон]. Чрез задаване на първото и последното изображение от желания диапазон се маркират с [Check] всички изображения в диапазона и се изпраща по едно копие от всяко изображение.
   • За да промените броя на изображенията в екрана, завъртете селектора Quick control dial 2.
  • В папка

   • Чрез задаване на [Folder images failed transf./Неусп. прехвърлени изображ. от папка], ще изберете всички неуспешно изпратени изображения в избраната папка.
   • Чрез задаване на [Folder images not transfer'd/Непрехвърлени изображ. от папка] ще изберете всички неизпратени изображения в избраната папка.
   • Опцията [Clear folder transf. history/Изтрий хронология за трансфер на папка] ще изтрие хронологията за трансфер на изображенията в избраната папка. След като сте изтрили хронологията за трансфер на изображенията, можете да изберете [Folder images not transfer’d/Непрехвърлени изображ. от папка] и отново да прехвърлите всички изображения от папката.
  • В карта

   • Чрез задаване на [Card images failed transfer/Неусп. прехвърлени изображ. от карта] ще изберете всички неуспешно изпратени изображения в избраната карта.
   • Чрез задаване на [Card images not transferred/Непрехвърлени изображ. от карта] ще изберете всички неизпратени изображения в избраната карта.
   • Опцията [Clear card's transf. history/Изтрий хронология за трансфер на карта] ще изтрие хронологията за трансфер на изображенията в избраната карта. След като сте изтрили хронологията за трансфер на изображенията, можете да изберете [Card images not transferred/Непрехвърлени изображ. от карта] и отново да прехвърлите всички изображения от картата.
 4. Изберете [Direct transfer/Директен трансфер].

 5. Изберете [OK].

  • Избраните изображения се прехвърлят в компютъра.

Прехвърляне на RAW+JPEG или RAW+HEIF изображения

За RAW+JPEG или RAW+HEIF изображения можете да посочите кое от двете изображения да се прехвърли.

 1. Изберете [Wireless features: Image transfer/Wireless features: Прехвърляне на изображения].

 2. Изберете типа на изображенията за прехвърляне.

  • RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер

   • Изберете [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер], след това изберете [JPEG only/Само JPEG], [RAW only/Само RAW] или [RAW+JPEG].
  • RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер

   • Изберете [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер], след това изберете [HEIF only/Само HEIF], [RAW only/Само RAW] или [RAW+HEIF].

Внимание

 • Някои настройки от менюто не са достъпни по време на прехвърляне на изображения.

Забележка

 • Тази настройка е свързана с настройките [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер] и [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер] в екрана [Transfer type/size/Тип/размер за трансфер] ().

Създаване и запаметяване на надписи (обяснения)

Можете да създадете надписи и да ги запаметите във фотоапарата, за да ги използвате, както е описано в Добавяне на надпис (обяснение) преди трансфер.

 1. Стартирайте EOS Utility и изберете [Camera settings/Настройки на фотоапарата].

 2. Изберете [WFT Captions/WFT надписи].

 3. Въведете надписа или надписите.

  • Въведете до 31 символа (в ASCII формат).
  • За да изтеглите надписите, запаметени във фотоапарата, изберете [Load settings/Зареждане настройки].
 4. Запаметете надписите във фотоапарата.

  • Изберете [Apply to camera/Запамети във фотоапарата], за да запаметите новите надписи във фотоапарата.