Прехвърляне на изображения към FTP сървъри

Всяко изображение може да бъде прехвърлено в FTP сървър в мрежата, към която е свързан фотоапаратът.

Подготовка

Необходим е компютър, работещ с една от посочените по-долу операционни системи. Компютърът също така трябва да бъде предварително настроен, за да функционира като FTP сървър.

 • Windows 10 (вер. 1607 или по-нова)
 • Windows 8.1, Windows 8.1 Pro

За инструкции как да настроите компютъра да функционира като FTP сървър, вижте документацията за вашия компютър.

При използване на компютър като FTP сървър, свържете компютъра към точката за достъп предварително.

Свързване към точката за достъп

 1. Задайте за Wi-Fi настройка [Enable/Разрешено].

 2. Изберете [Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 3. Изберете [Transfer images to FTP serverTransfer images to FTP server/Transfer images to FTP serverТрансфер на изображения към FTP сървър].

 4. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

 5. Изберете [Setting method/Метод за задаване на настройки].

  • Изберете опция и след това [OK], за да преминете към следващия екран.
  • Изберете [Configure online/Конфигурирай онлайн], за да конфигурирате настройките за свързване и след това да се свържете към мрежата.
  • Изберете [Configure offline/Конфигурирай офлайн], за да конфигурирате настройките за свързване с FTP сървър, без да свързвате фотоапарата.
 6. Изберете [Connect with WPS/Свързване чрез WPS].

 7. Изберете [WPS (PBC mode)/WPS (PBC режим)].

  • Изберете [OK].
 8. Натиснете бутона WPS на точката за достъп.

  • За информация къде е разположен WPS бутонът и колко продължително да го натискате вижте ръководството за употреба на точката за достъп.
  • Изберете [OK], за да установите връзка с точката за достъп. След като фотоапаратът се свърже към точката за достъп, се показва екранът по-долу.
 9. Изберете настройка за задаване на IP адрес.

  • Изберете [OK].
 10. Изберете опция за IPv6.

  • Изберете [OK].

Конфигуриране на настройките за свързване с FTP сървър

 1. Изберете FTP режим.

  • За защитен FTP трансфер чрез базов сертификат за сигурност, изберете [FTPS]. За подробности относно настройките на базов сертификат вижте Задаване на базов сертификат.
  • Изберете [OK], за да преминете към следващия екран.
 2. Изберете [Address setting/Настройване на адрес].

  • Изберете [OK], за да преминете към следващия екран.
  • Ако сте задали [Auto setting/Автоматична настройка] за IP адреса или [Manual setting/Ръчна настройка] за DNS адреса, се показва виртуална клавиатура.
  • Ако сте задали [Disable/Забранено] за DNS адреса, се показва екран за въвеждане на цифри.
 3. Въведете IP адреса на FTP сървъра.

  • Използвайте виртуалната клавиатура (), за да въведете IP адреса. Ако се използва DNS, въведете име на домейн.
  • За да зададете въведената стойност и да се върнете към екрана от стъпка 2, натиснете бутона MENU.
 4. Задайте номер на порт.

  • В общия случай задайте за [Port number setting/Настройка за номер на порт] настройка 00021.
  • Изберете [OK], за да преминете към следващия екран.
 5. Задайте настройка за пасивен режим.

  • Изберете [OK], за да преминете към следващия екран.
  • Ако на стъпка 8 се изведе грешка 41 (“Cannot connect to FTP server”/“Невъзможно свързване към FTP сървър”), проблемът може да се разреши, като за [Passive mode/Пасивен режим] зададете настройка [Enable/Разрешено].
 6. Конфигурирайте настройките за прокси сървър.

  • Не се показва, ако сте избрали [FTPS] на стъпка 1.
  • Изберете [OK], за да преминете към следващия екран.
 7. Конфигурирайте метода за вход в системата.

  • Изберете [OK], за да преминете към следващия екран.
 8. Задайте папка-приемник.

  • Изберете [Root folder/Основна папка], за да съхраните изображенията в основната папка на FTP сървъра.
  • Изберете [Select folder/Избор на папка], за да зададете папка-приемник в основната папка. Ако папката не съществува, тя се създава автоматично.
  • Изберете [OK], за да преминете към следващия екран.
  • Когато се появи съобщението по-долу, изберете [OK], ако желаете да се доверите на сървъра-приемник.
 9. Изберете [OK].

  • Не се показва при офлайн конфигуриране.

Настройките за свързване за FTP трансфер са завършени.

Настройки за FTP трансфер

Можете да конфигурирате настройки, свързани с FTP трансфера и пестенето на енергия.

 1. Изберете [Wireless features: Wi-Fi settings/Wireless features: Wi-Fi настройки].

 2. Изберете [FTP transfer settings/Настройки за FTP трансфер].

 3. Изберете опция за конфигуриране.

  • Automatic transfer/Автоматичен трансфер

   Изберете [Enable/Разрешено] за автоматично прехвърляне на изображения към FTP сървъра веднага след заснемането. Можете да продължите да заснемате снимки както обикновено, докато изображенията се прехвърлят.

   Внимание

   Забележка

   • При заснемане на серия от снимки, изображенията се прехвърлят FTP сървъра в реда на заснемането им.
   • Заснетите изображения се съхраняват и в картата.
   • Изображенията, чиито трансфер не се е осъществил или е бил прекъснат, ще бъдат прехвърлени автоматично, когато връзката се възстанови (). Тези изображения могат по-късно да бъдат прехвърлени ръчно ().
   • Всякакви промени в мрежовите настройки (като например настройки за FTP сървър), преди да започне автоматичното прехвърляне чрез FTP, ще попречат на автоматичното прехвърляне.
  • Transfer type/size/Тип/размер за трансфер]

   В [JPEG size to trans./JPEG размер за трансфер] можете да зададете размера на изображенията за прехвърляне. Така например за трансфер на по-малките JPEG изображения, когато фотоапаратът е настроен да съхранява големи JPEG изображения в едната карта и по-малки JPEG изображения в другата, задайте настройка [SmallerJPEG/По-малък JPEG].

   В [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер] или [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер] можете да посочите типа изображения за прехвърляне.

   Забележка

   • Когато фотоапаратът е настроен да съхранява RAW изображения в една карта и JPEG или HEIF изображения в другата карта, задайте кои изображения да се прехвърлят чрез настройката [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер] или [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер]. Аналогично задайте предпочитанията си за прехвърляне, когато RAW+JPEG или RAW+HEIF изображения се съхраняват едновременно в една карта.
   • Заснетите изображения се съхраняват и в картата.
   • Когато изображения с еднакъв размер се съхраняват едновременно в двете карти, приоритет за прехвърляне ще получат изображенията, съхранени в картата, зададена за [Shooting Record/play/Shooting Запис/възпроизвеждане] или [Shooting Play/Shooting Възпроизвеждане] в [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+карта/папка избор].
  • Transfer with SET/Трансфер чрез SET

   Когато е зададена настройка [Enable/Разрешено], просто натиснете SET, за да прехвърлите показаното изображение. Можете да продължите да заснемате снимки както обикновено, докато изображенията се прехвърлят.

   Забележка

   • Видеозаписи не могат да се прехвърлят по този начин.
  • Set root certif/Задаване на базов сертификат

   Ако сте задали [FTPS] за FTP режим при конфигуриране на настройките за свързване, базовият сертификат, използван от FTPS сървъра, трябва да бъде импортиран във фотоапарата.

   Внимание

   • Само базов сертификат с файлово име “ROOT.CER,” “ROOT.CRT” или “ROOT.PEM” може да бъде импортиран във фотоапарата.
   • Само един файл с базов сертификат може да бъде импортиран във фотоапарата. Предварително поставете карта, съдържаща файла с базовия сертификат.
   • Картата с приоритет, избрана за [Shooting Record/play/Shooting Запис/възпроизвеждане] или [ShootingPlayback/ShootingВъзпроизвеждане] в [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+карта/папка избор], се използва за импортиране на сертификат.
   • Може да не успеете да се доверите на сървърите, към които се опитвате да се свържете чрез FTPS протокол, ако използвате самоподписан сертификат.

   Изберете [Load root certif from card/Зареждане на базов сертификат от карта], за да импортирате базовия сертификат от картата.

   За да проверите на кого и от кого е издаден базовият сертификат и периода на валидност, изберете [View root certificate details/Преглед на детайли на базов сертификат].

   За да изтриете базовия сертификат, импортиран във фотоапарата, изберете [Delete root certificate/Изтриване на базов сертификат].

  • Power saving/Пестене на енергия

   Ако сте задали настройка [Enable/Разрешено] и не бъдат прехвърлени никакви изображения в рамките на определен период, фотоапаратът извършва изход от системата на FTP сървъра и прекъсва Wi-Fi връзката. Връзката се възстановява автоматично, когато фотоапаратът отново е готов за прехвърляне на изображения. Ако предпочитате да не прекъсвате Wi-Fi връзката, задайте настройка [Disable/Забранено].

Прехвърляне на множество изображения наведнъж

След заснемане можете да изберете няколко изображения и да ги прехвърлите заедно или можете да прехвърлите неизпратени изображения или изображения, които не е било възможно да бъдат изпратени по-рано.

Можете да продължите да заснемате снимки както обикновено по време на прехвърлянето.

Внимание

 • Прехвърлянето на изображения се преустановява, ако превключите към режим на запис на видео. За да възобновите прехвърлянето на изображения, превключете към заснемане на снимки.

Избиране на изображения за прехвърляне.

 1. Изберете [Wireless features: Image transfer/Wireless features: Прехвърляне на изображения].

 2. Изберете [Image sel./transfer/Избор/трансфер изображ.].

 3. Изберете [FTP transfer/FTP трансфер].

 4. Изберете [Sel.Image/Избор на изображения].

 5. Изберете изображенията за прехвърляне.

  • Използвайте селектора Quick control dial 1, за да изберете изображение за прехвърляне, и натиснете SET.
  • Използвайте селектора Quick control dial 1, за да добавите символ за маркировка [Check] в горния ляв ъгъл на екрана, и след това натиснете SET.
  • Можете да завъртите селектора Quick control dial 2 обратно на часовниковата стрелка, за да изберете изображенията от екрана с три изображения. За да се върнете към възпроизвеждане на единични изображения, завъртете селектора Quick control dial 2 по часовниковата стрелка.
  • За да изберете други изображения за прехвърляне, повторете стъпка 5.
  • След като направите избора, натиснете бутона MENU.
 6. Изберете [FTP transfer/FTP трансфер].

 7. Изберете [OK].

  • Избраните изображения се прехвърлят в FTP сървъра.

Избор на множество изображения

Множество изображения могат да бъдат прехвърлени наведнъж, след като изберете метод за избор. Можете да продължите да заснемате снимки както обикновено, докато изображенията се прехвърлят.

 1. Отворете екрана [Image sel./transfer/Избор/трансфер изображ.].

 2. Изберете [Multiple/Няколко].

 3. Изберете метод за избор, който да използвате.

  • Select range/Избор на диапазон

   • Изберете [Select range/Избор на диапазон]. Чрез задаване на първото и последното изображение от желания диапазон се маркират с [Check] всички изображения в диапазона и се изпраща по едно копие от всяко изображение.
   • За да промените броя на изображенията в екрана, завъртете селектора Quick control dial 2.
  • В папка

   • Чрез задаване на [Folder images failed transf./Неусп. прехвърлени изображ. от папка], ще изберете всички неуспешно изпратени изображения в избраната папка.
   • Чрез задаване на [Folder images not transfer'd/Непрехвърлени изображ. от папка] ще изберете всички неизпратени изображения в избраната папка.
   • Опцията [Clear folder transf. history/Изтрий хронология за трансфер на папка] ще изтрие хронологията за трансфер на изображенията в избраната папка. След като сте изтрили хронологията за трансфер на изображенията, можете да изберете [Folder images not transfer’d/Непрехвърлени изображ. от папка] и отново да прехвърлите всички изображения от папката.
  • В карта

   • Чрез задаване на [Card images failed transfer/Неусп. прехвърлени изображ. от карта] ще изберете всички неуспешно изпратени изображения в избраната карта.
   • Чрез задаване на [Card images not transferred/Непрехвърлени изображ. от карта] ще изберете всички неизпратени изображения в избраната карта.
   • Опцията [Clear card's transf. history/Изтрий хронология за трансфер на карта] ще изтрие хронологията за трансфер на изображенията в избраната карта. След като сте изтрили хронологията за трансфер на изображенията, можете да изберете [Card images not transferred/Непрехвърлени изображ. от карта] и отново да прехвърлите всички изображения от картата.
 4. Изберете [FTP transfer/FTP трансфер].

 5. Изберете [OK].

  • Избраните изображения се прехвърлят в FTP сървъра.

Прехвърляне на RAW+JPEG или RAW+HEIF изображения

За RAW+JPEG или RAW+HEIF изображения можете да посочите кое от двете изображения да се прехвърли.

 1. Изберете [Wireless features: Image transfer/Wireless features: Прехвърляне на изображения].

 2. Изберете типа на изображенията за прехвърляне.

  • RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер

   • Изберете [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер], след това изберете [JPEG only/Само JPEG], [RAW only/Само RAW] или [RAW+JPEG].
  • RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер

   • Изберете [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер], след това изберете [HEIF only/Само HEIF], [RAW only/Само RAW] или [RAW+HEIF].

Внимание

 • Някои настройки от менюто не са достъпни по време на прехвърляне на изображения.

Забележка

 • Тази настройка е свързана с настройките [RAW+JPEG transfer/RAW+JPEG трансфер] и [RAW+HEIF transfer/RAW+HEIF трансфер] в екрана [Transfer type/size/Тип/размер за трансфер] ().

Добавяне на надпис (обяснение) преди трансфер

Можете да добавите запаметен надпис (обяснение) към всяко изображение преди прехвърляне. Това е удобно, ако желаете да информирате получателя например за броя на копията за печат. Надписите се добавят и към изображения, съхранени във фотоапарата.

 • Можете да проверявате надписите, добавени към изображения, като преглеждате потребителските коментари в Exif данните.
 • Надписи могат да бъдат създадени и запаметени чрез EOS Utility ().
 1. Изберете [Wireless features: Image transfer/Wireless features: Прехвърляне на изображения].

 2. Изберете [Transfer with caption/Трансфер с надписи].

  • Ще се възпроизведе последното възпроизведено изображение.
 3. Задайте надписа.

  • Изберете [Caption/Надпис] и в показания екран изберете съдържанието на надписа.

 4. Изберете [Transfer/Трансфер].

  • Изображението ще бъде прехвърлено с надписа. След прехвърляне фотоапаратът се връща към екрана [Image transfer/Прехвърляне на изображения].

Внимание

 • Други изображения не могат да бъдат избрани в екрана [Transfer with caption/Трансфер с надписи]. За да изберете друго изображение за трансфер с надпис, възпроизведете го, преди да изпълните тези стъпки.

Автоматичен повторен опит при неуспешен трансфер

Ако прехвърлянето не е успешно, индикаторът за достъп на фотоапарата мига в червено. В този случай, след като натиснете бутона MENU и изберете [Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless features: Wi-Fi/Bluetooth връзка], се извежда показаният по-долу екран.

За да отстраните показаната грешка, вижте информацията за отстраняване на неизправности ().

След като сте отстранили проблема, изображенията с неуспешен опит за изпращане ще бъдат прехвърлени автоматично. Когато тази опция е активирана, при неуспешен трансфер автоматично се прави нов опит, независимо дали се използва автоматичен трансфер, или ръчно се прехвърлят заснети изображения чрез FTP. Имайте предвид, че ако отмените прехвърлянето или изключите фотоапарата, автоматичен повторен опит за прехвърляне не се прави.

Вижте Прехвърляне на множество изображения наведнъж и прехвърлете изображения, ако е необходимо.

Забележка

 • За да извършите автоматичен изход и да прекъснете Wi-Fi връзката след прехвърляне, можете да конфигурирате функцията за пестене на енергия в екрана [FTP transfer settings/Настройки за FTP трансфер] ().
 • Ако предпочитате да не прекъсвате Wi-Fi връзката, задайте за [Power saving/Пестене на енергия] в екрана [FTP transfer settings/Настройки за FTP трансфер] () настройка [Disable/Забранено].

Преглед на прехвърлените изображения

Изображенията, прехвърлени в FTP сървъра, се съхраняват в посочената по-долу папка, както е зададено в настройките на FTP сървъра.

 • Папки-приемници на FTP сървъра

  • При зададени настройки по подразбиране на FTP сървъра изображенията се съхраняват в [C drive/C диск] → папка [Inetpub] → папка [ftproot] или в подпапка на тази папка.
  • Ако основната папка за прехвърляне на изображения е била променена в настройките на FTP сървъра, попитайте администратора на FTP сървъра къде се прехвърлят изображенията.