Избор на AF метод

AF метод

Face+Tracking: Face+Tracking/Face+Tracking: Face+Проследяване

Фотоапаратът разпознава лица на хора или животни и ги фокусира. AF точка [AF point] се появява върху всяко разпознато лице и започва да го следи.

Ако не е разпознато лице, цялата AF зона се използва за автоматичен избор на AF точка.

При работа с функцията "Следящ AF" можете да зададете началната позиция за "Следящ AF" (). Докато рамката на AF зоната може да следи обекта по време на снимане, фокусирането ще продължи.

Spot AF: Spot AF/Spot AF: AF в малка точка

Фотоапаратът фокусира върху по-малка зона, отколкото 1-точков AF.

1-point AF: 1-point AF/1-point AF: 1-точков AF

Фотоапаратът фокусира с една AF точка [1-point AF].

Expand AF area: Expand AF area: AF point expansion/Expand AF area: Разширена AF зона: AF point expansion

Фокусира чрез една AF точка [1-point AF] и оградените тук в синьо AF точки. Това е полезно за движещи се обекти, които са трудни за проследяване с "1-точков AF".

Фокусирането на желания обект става по-лесно, отколкото със "Зонов AF".

Когато използвате функцията "Следящ AF", първо ще фокусирате чрез AF точка [1-point AF].

Expand AF area (manual selection: surround): Expand AF area: Around/Expand AF area (manual selection: surround): Разширена AF зона: Околни

За фокусиране се използва една AF точка [1-point AF] и околните AF точки, оградени тук в синьо, което прави фокусирането на движещи се обекти по-лесно в сравнение с функцията "Разширена AF зона: Expand AF area". Режимът "Следящ AF" работи по същия начин както при функцията "Разширена AF зона: Expand AF area".

Zone AF: Zone AF/Zone AF: Зонов AF

Използва автоматичен избор на AF точка в рамката за "Зонов AF", за да покрие по-голяма зона от метода "Разширена AF зона", което прави фокусирането по-лесно, отколкото при метода "Разширена AF зона".

Зоните за фокусиране се определят не само въз основа на най-близкия обект, но и въз основа на различни други условия, като например лица (на хора или животни), движение на обекта и разстояние до обекта.

AF точките, постигнали фокус, се показват с [1-point AF].

Large Zone AF (vertical): Large Zone AF: Vertical/Large Zone AF (vertical): Широк зонов AF: Вертикално

Използва автоматичен избор на AF точка във вертикалната рамка за "Широк зонов AF", за да покрие по-голяма зона от метода "Зонов AF", което прави фокусирането по-лесно, отколкото при метода "1-точков AF/Разширена AF зона" и също така ефективно за движещи се обекти.

Зоните за фокусиране се определят не само въз основа на най-близкия обект, но и въз основа на различни други условия, като например лица (на хора или животни), движение на обекта и разстояние до обекта.

AF точките, постигнали фокус, се показват с [1-point AF].

Large Zone AF (horizontal): Large Zone AF: Horizontal/Large Zone AF (horizontal): Широк зонов AF: Хоризонтално

Използва автоматичен избор на AF точка в хоризонталната рамка за "Широк зонов AF", за да покрие по-голяма зона от метода "Зонов AF", което прави фокусирането по-лесно, отколкото при метода "1-точков AF/Разширена AF зона" и също така ефективно за движещи се обекти.

Зоните за фокусиране се определят не само въз основа на най-близкия обект, но и въз основа на различни други условия, като например лица (на хора или животни), движение на обекта и разстояние до обекта.

AF точките, постигнали фокус, се показват с [1-point AF].

Избор на AF метод

Можете да изберете AF метод, съответстващ на условията на снимане или на обекта.

Ако предпочитате да фокусирате ръчно, вижте Ръчно фокусиране.

 1. Изберете [Autofocus: AF method/Autofocus: AF метод].

 2. Изберете AF метод.

Забележка

 • В режим [Scene Intelligent Auto] настройката [Face+Tracking/Face+Проследяване] се задава автоматично.
 • За да зададете AF метода, можете също да натиснете бутона AF point selection и след това бутона Multi-function.
 • Обясненията по-долу се отнасят за случая, когато за AF функция е зададено [One-Shot AF/AF при единичен кадър (). Ако е зададен режим [Servo AF/Следящ AF] (), AF точката ще се оцвети в синьо при постигане на фокус.

Face (Лице)+Проследяване: Face+Tracking

Фотоапаратът разпознава лица на хора или животни и ги фокусира. Ако лицето се движи, AF точката [AF point] също се движи, за да проследи лицето.

Можете да зададете за [Autofocus: Eye Detection/Autofocus: Разпознаване на очи] настройка [Enable/Разрешено], за да фокусирате очите на обекта при снимане ().

 1. Проверете AF точката.

  • AF точка [AF point] се появява върху всяко разпознато лице.
  • За да изберете лице за фокусиране, когато могат да бъдат разпознати множество лица, натиснете бутона AF point selection, за да промените AF точката на [AF point adjustment], след което използвайте Multi-controller. Докато използвате Multi-controller, AF точката се променя на [Subject tracking adjustment].
  • Също така можете да докоснете екрана, за да изберете лице.
 2. Фокусирайте и снимайте.

  • След като сте натиснали спусъка наполовина и обектът е фокусиран, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал.

   Оранжева AF точка показва, че фотоапаратът не може да фокусира обектите.

Забележка

 • Ръчният избор на лице на човек или животно чрез докосване на екрана или използване на Multi-controller променя AF рамката на [Tracking subject], фиксира рамката за проследяване върху обекта и фотоапаратът проследява избрания обект, когато той се движи в рамките на екрана.
 • За да преустановите проследяването, докоснете [Subject tracking release] или натиснете SET.

Внимание

 • Докосването на екрана фокусира чрез [One-Shot AF/AF при единичен кадър] независимо от настройката за AF функция.
 • Ако лицето на обекта е силно разфокусирано, няма да бъде разпознато лице. Фокусирайте ръчно (), за да бъде разпознато лицето, и след това изпълнете автоматично фокусиране.
 • Могат да бъдат разпознати обекти, различни от лице или тяло на човек или животно.
 • Функцията за разпознаване на лица няма да работи, ако лицето в композираната сцена е твърде малко или твърде голямо, твърде ярко или твърде тъмно или частично скрито.
 • Разпознаването на лица на животни не е възможно, когато обектът е твърде отдалечен или не е ориентиран постоянно с лице към фотоапарата. Върху цялото тяло се извеждат AF точки.
 • Разпознаването не е възможно за птици, които са трудно забележими в гора, или при други подобни ситуации.
 • Автоматичното фокусиране може да не разпознае обекти и човешки лица в периферията на кадъра. Композирайте кадъра така, че обектът да е разположен в центъра или близо до центъра на кадъра.

Забележка

 • Когато се разпознават човешки лица, активната рамка [AF point] може да покрива само част от лицето, а не цялото лице.
 • Размерът на AF точката се променя в зависимост от обекта.

Задаване на начална позиция за "Следящ AF"

Можете ръчно да задавате стартовата позиция за "Следящ AF", когато за [Autofocus: Initial Servo AF pt for FaceTracking subject/Autofocus: Първоначална AF точка за "Следящ AF" за FaceTracking subject] е с настройка, различна от [Auto/Авто] ().

 1. Задайте за AF метода настройка [Face+Tracking/Face+Проследяване] ().

 2. Задайте за AF функцията настройка [Servo AF/Следящ AF] ().

 3. Задайте AF точката.

  • На дисплея се извеждат рамката на AF зоната (1) и AF точка (2).
  • За да преместите AF точката в позиция за фокусиране, натиснете бутона AF point selection, след това използвайте Multi-controller или докоснете екрана и след това натиснете SET.
  • За да центрирате AF точката, докато използвате Multi-controller, натиснете Multi-controller в центъра.
  • За да центрирате точката AF, след като сте я потвърдили, докоснете [Set AF point to center] или натиснете SET.

Обект за разпознаване

Можете да зададете условия за автоматичен избор на основния обект за проследяване.

Настройката има ефект, когато е зададен AF метод "Лице+Проследяване", "Зонов AF" или "Широк зонов AF" (вертикално или хоризонтално).

 • People/Хора

  С приоритет са лицата или главите на хората като основни обекти за проследяване.

  Когато лицето или главата на човек не могат да бъдат разпознати, фотоапаратът ще се опита да разпознае и проследи торса му. Ако торсът не може да бъде разпознат, фотоапаратът може да проследи други части на тялото му.

 • Animals/Животни

  Разпознава животни (кучета, котки или птици) и хора и дава приоритет на разпознаването на животни като основни обекти за проследяване.

  При разпознаване на животни фотоапаратът се опитва да разпознае лица или тела, а AF точки се показват върху всички разпознати лица.

  Когато лице или цяло тяло на животно не могат да бъдат разпознати, фотоапаратът може да проследява само част от тяло на животно.

 • Vehicles/Автомобили

  Разпознава двуколесни или четириколесни спортни моторни превозни средства и хора и дава приоритет на разпознаването на автомобили като основни обекти за проследяване.

  При разпознаване на автомобили фотоапаратът се опитва да разпознае основни елементи на автомобила и върху всеки такъв елемент се извежда AF точка.

  Ако основните елементи на автомобила не могат да бъдат разпознати, фотоапаратът може да проследи други части на автомобила.

  Натиснете бутона INFO за активиране или деактивиране на функцията за разпознаване за основни елементи на автомобила.

 • None/Няма

  Фотоапаратът определя основния обект автоматично въз основа на разпознатата информация за обекта.

Внимание

 • Фотоапаратът може да разпознава зони, различни от лица или тела на хора или животни или от основни елементи или каросерии на автомобили, като обекти.
 • Лица, които са твърде малки или твърде големи на снимката, твърде ярки или твърде тъмни или са частично скрити, не могат да бъдат разпознати.
 • Разпознаването на лице на животно не е възможно освен когато обектът е достатъчно близо и се е обърнал към фотоапарата. Рамка за проследяване се показва за цялото тяло.
 • Разпознаването не е възможно за птици, които са трудно забележими в гора, или при други подобни ситуации.
 • Разпознаване може да не е възможно при заснемане на обикновени леки автомобили или велосипеди или на мотоциклетисти, които изпълняват каскади или изхвърлят големи количества пръст и прах.

Забележка

 • Можете да изберете посочените по-долу обекти, като натиснете спусъка наполовина. Ако в сцената липсват подходящи обекти, фотоапаратът проследява други обекти.

  • People/Хора

   Хора, животни, автомобили

  • Animals/Животни

   Хора, животни

  • Vehicles/Автомобили

   Хора, автомобили

Разпознаване на очи

Ако AF методът е с настройка [Face+Tracking/Face+Проследяване], можете да снимате, като фокусирате очите на хора или животни.

 1. Изберете [Autofocus: Eye detection/Autofocus: Разпознаване на очи].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

 3. Насочете фотоапарата към обекта.

  • AF рамка се извежда около очите на обекта.
  • За да изберете око за фокусиране, натиснете бутона AF point selection, за да промените AF точката на [AF point adjustment], след което използвайте Multi-controller. Докато използвате Multi-controller, AF точката се променя на [Subject tracking adjustment].
  • Също така можете да докоснете екрана, за да изберете око.
  • Ако избраното око не бъде разпознато, автоматично се избира око, което да бъде фокусирано.
 4. Направете снимката.

Внимание

 • Възможно е очите на обекта да не бъдат разпознати правилно в зависимост от обекта и условията на снимане.

Забележка

 • За да превключите към [Eye Detection AF: Disable/AF с разпознаване на очи: Забранено], без да използвате менюто, натиснете бутона AF point selection и след това бутона INFO. За да превключите към [Eye Detection AF: Enable/AF с разпознаване на очи: Разрешено], натиснете бутона INFO отново.

AF в малка точка / 1-точков AF, Разширена AF зона: Expand AF area / Разширена AF зона: околни / Зонов AF / Широк зонов AF: вертикално / Широк зонов AF: хоризонтално

Можете ръчно да задавате AF точката или рамката за "Зонов AF". В обясненията по-долу са използвани екрани за "1-точков AF".

 1. Проверете AF точката.

  • Извежда се AF точката (1).
  • При настройка "Разширена AF зона: Expand AF area" или "Разширена AF зона: Околни" се извеждат също и съседните AF точки.
  • При настройка "Зонов AF", "Широк зонов AF: вертикално" или "Широк зонов AF: хоризонтално" се извежда рамката за "Зонов AF".
 2. Преместете AF точката.

  • Натиснете бутона AF point selection, използвайте Multi-controller, за да преместите AF точката в позицията за фокусиране, след което натиснете SET (но имайте предвид, че с някои обективи позиционирането на точката в близост до ръба на екрана може да не е достъпно).
  • За да центрирате AF точката, докато използвате Multi-controller, натиснете Multi-controller в центъра.
  • Можете да фокусирате също и като докоснете конкретна позиция на екрана.
  • За да центрирате AF точката или рамката за "Зонов AF", докоснете [Set AF point to center] или натиснете SET.
 3. Фокусирайте и снимайте.

  • Позиционирайте AF точката върху обекта и натиснете спусъка наполовина.
  • Когато фокусът е постигнат, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал.
  • Ако не се постигне фокус, AF точката ще се оцвети в оранжево.

Внимание

 • Фотоапаратът ще продължи да мести активната AF точка [1-point AF], за да следи обектите в режим "Зонов AF" или "Широк зонов AF" (вертикално или хоризонтално), когато се използва функцията "Следящ AF", но при някои условия на снимане (например при заснемане на малки обекти) проследяването на обекта може да е неуспешно.
 • Фокусирането може да бъде трудно, когато се използва периферна AF точка. В този случай изберете AF точка в центъра.
 • Докосването на екрана фокусира чрез [One-Shot AF/AF при единичен кадър] независимо от настройката за AF функция.

Забележка

 • Чрез [Autofocus: Orientation linked AF point/Autofocus: AF точка в зависимост от ориентацията] можете да задавате отделни AF точки за вертикално и хоризонтално снимане ().

Изглед с увеличаване

За да проверите фокуса, когато AF методът е различен от [Face+Tracking/Face+Проследяване], увеличете изображението приблиз. 6× или 15×, като натиснете бутона Magnify or reduce (или докоснете [Magnify or reduce]).

 • Увеличаването е центрирано в AF точката за [Spot AF/AF в малка точка], [1-point AF/1-точков AF], [Expand AF area: AF point expansion/Разширяване на AF зоната: AF point expansion] и [Expand AF area: Around/Разширяване на AF зоната: Околни] и в рамката на "Зонов AF" за [Zone AF/Зонов AF], [Large Zone AF: Vertical/Широк зонов AF: Вертикално] и [Large Zone AF: Horizonta/Широк зонов AF: Хоризонтално].
 • Автоматичното фокусиране се извършва с увеличаване, когато натиснете спусъка наполовина с настройка [Spot AF/AF в малка точка] и [1-point AF/1-точков AF]. Когато изберете AF метод, различен от [Spot AF/AF в малка точка] и [1-point AF/1-точков AF], автоматичното фокусиране се извършва след отмяна на увеличаването.
 • В режим "Следящ AF", когато натиснете спусъка наполовина в изглед с увеличаване, дисплеят ще се върне към нормалния си режим и фотоапаратът ще фокусира.

Внимание

 • Ако фокусирането в увеличената зона е трудно, върнете се към нормален изглед и фокусирайте автоматично.
 • Ако фокусирате автоматично в нормален изглед и след това увеличите, може да не постигнете прецизен фокус.
 • AF скоростта се различава за нормален изглед и увеличен изглед.
 • Функциите "Непрекъснат AF" и "Следящ AF за видео" не са достъпни при изглед с увеличаване.
 • При активирано увеличаване фокусирането може да бъде затруднено поради заклащането на фотоапарата. Препоръчително е използването на статив.

Съвети за снимане в режим за автоматично фокусиране

 • Дори след като фокусът е постигнат, натискането на спусъка наполовина ще фокусира отново.
 • Яркостта на изображението може да се промени преди или след автоматичното фокусиране.
 • В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно фокусирането на обекта да отнеме повече време или честота на заснемане на серия от снимки да се намали.
 • Ако източникът на светлина се промени, докато снимате, екранът може да трепти и фокусирането може да е затруднено. В този случай рестартирайте фотоапарата и възобновете снимането с автоматично фокусиране при осветяване от източника на светлина, който ще използвате.
 • Ако автоматичното фокусиране не е възможно, фокусирайте ръчно ().
 • Ако заснемате периферен обект и той не е фокусиран добре, позиционирайте обекта (или AF точката или рамката за "Зонов AF") в центъра на екрана, за да го фокусирате, след това прекомпозирайте кадъра и снимайте.
 • С някои обективи автоматичното фокусиране може да отнеме повече време или да не постигне прецизен фокус.

Условия на снимане, които затрудняват фокусирането

 • Обекти с нисък контраст, като напр. синьо небе, равни повърхности с еднообразен цвят или при намалена детайлност в светлите или тъмните зони.
 • Обекти, осветени от слаба светлина.
 • Ивици и други елементи, при които контрастът е само в хоризонтално направление.
 • Обекти с повтарящи се елементи (например прозорци на небостъргач, компютърна клавиатура и др.).
 • Фини линии и очертания на обекта.
 • При източници на светлина с постоянно променяща се яркост, цветове или тоналност.
 • Нощни сцени или светли точки.
 • Изображението трепти при флуоресцентно или LED осветление.
 • Изключително малки обекти.
 • Обекти в ъгъла на екрана.
 • Осветени в контражур или силно отразяващи обекти (например автомобил с лъскава каросерия и др.).
 • Близки и далечни обекти, покрити от AF точка (например животно в клетка и др.).
 • Обекти, които се движат в границите на AF точката и които не могат да останат неподвижни поради заклащане на фотоапарата или размазване на обекта.
 • Автоматично фокусиране, докато обектът е твърде разфокусиран.
 • При използване на ефект за мек фокус с обектив за мек фокус.
 • При използване на филтър за специални ефекти.
 • При поява на шум (светли точки, ивици и др.) по време на автоматичното фокусиране.

AF диапазон

Достъпният диапазон за автоматично фокусиране се различава в зависимост от обектива, съотношението на изображението и качеството на изображението и дали записвате 4K или 8K видео и използвате функции като "Видео с изрязване" или "Цифров IS за видео".