Персонализиране на AF функциите

Можете да конфигурирате различните настройки на AF функциите, за да отговарят на вашия стил на снимане или обект.

[Autofocus4]

Lens electronic MF/Електронен MF на обектив

За обективи RF, EF или EF-S, снабдени с функция за електронно ръчно фокусиране, можете да зададете как да се използва електронно ръчно фокусиране в режим "AF при единичен кадър".

 • [Disable after One-Shot] Disable after One-Shot/[Disable after One-Shot] Забрана след "AF при единичен кадър"

  След като фотоапаратът е постигнал фокус, ръчно фокусиране не е достъпно.

 • [Enable after One-Shot (same size)] One-Shot→enabled/[Enable after One-Shot (same size)] AF при единичен кадър→разрешено

  Можете да фокусирате ръчно след постигане на автоматичен фокус, ако задържите спусъка натиснат наполовина.

 • [Enable after One-Shot (magnify)] One-Shot→enabled (magnify)/[Enable after One-Shot (magnify)] AF при единичен кадър→разрешено (увеличение)

  Можете да фокусирате ръчно след постигане на автоматичен фокус, ако задържите спусъка натиснат наполовина. Можете да увеличите фокусираната зона и да настроите фокуса ръчно, като завъртите пръстена за фокусиране на обектива.

 • [Disable in AF mode] Disable in AF mode/[Disable in AF mode] Забранен в режим AF

  Ръчно настройване на фокуса не е възможно, когато превключвателят за режима на фокуса на обектива е в позиция AF.

Внимание

 • С настройка [One-Shot enabled (magnify)/AF при единичен кадър разрешено (увеличение)] е възможно изгледът да не се увеличи дори ако завъртите пръстена за фокусиране, докато държите спусъка натиснат наполовина непосредствено след снимането. В този случай можете да увеличите изгледа, като освободите спусъка, изчакате да се покаже символът [Magnify or reduce] и след това натиснете спусъка наполовина, като въртите пръстена за фокусиране.

Забележка

 • За информация относно спецификациите за ръчно фокусиране на обектива, прочетете ръководството за използване на обектива.

One-Shot AF release prior./Приоритет на освобождаване на затвора за "AF при единичен кадър"

Можете да зададете приоритет на постигането на фокус или на освобождаването на затвора за режим "AF при единичен кадър" (освен когато използвате функцията "Спусък с докосване").

 • [Focus priority] Focus/[Focus priority] Фокусиране

  Снимката не се заснема, докато не е постигнат фокус. Тази функция е полезна, когато искате да постигнете добър фокус за всяка снимка.

 • [Release priority] Release/[Release priority] Освобождаване

  Освобождаването на затвора е с приоритет пред постигането на фокус. Това е полезно, когато улавянето на важния момент е най-важно.

  Обърнете внимание, че фотоапаратът заснема дори ако не е постигнат фокус.

Switching tracked subjects/Превключване на проследявани обекти

Можете да зададете колко лесно фотоапаратът да превключва AF точките, за да проследява обекти.

Настройката се прилага, когато е зададен AF метод "Лице+Проследяване", "Зонов AF" или "Широк зонов AF" (вертикално или хоризонтално).

 • Initial priority/Приоритет на първоначален обект

  Проследява обекта, които е първоначално определен за AF, в максимално възможната степен.

 • On subject/Според обекта

  Проследява основния обект, който е първоначално определен за AF, в максимално възможната степен. Превключва към други обекти, ако фотоапаратът повече не може да определи дали проследяваният обект е основният обект.

 • Switch subject/Превключване на обекти

  Превключва към проследяване на други обекти в зависимост от условията на снимане.

Внимание

 • Предупреждения, когато е избрана настройка [Initial priority/Приоритет на първоначален обект]

 • Фотоапаратът може да не е в състояние да продължи да проследява обектите при определени условия.

  • Ако обектите се движат много бързо
  • Ако обектите се обърнат в друга посока или променят позата си
  • Ако AF точките се отклонят от обектите или обектите се скрият зад препятствия и вече не можете да ги виждате
 • Обектите, избрани чрез докосване, ще бъдат проследявани в максимално възможната степен независимо от настройката, зададена за [Subject to detect/Обект за разпознаване].

Lens drive when AF impossible/Работа на обектива, когато AF не е възможен

Можете да избирате начина на работа на обектива, когато автоматичното фокусиране на обекта не е възможно.

 • [ON] Continue focus search/[ON] Търсенето на фокус продължава

  Ако автоматичното фокусиране не успява да постигне фокус, обективът продължава да търси точния фокус.

 • [OFF] Stop focus search/[OFF] Търсенето на фокус се прекратява

  Ако фокусът е твърде разстроен или не може да бъде постигнат, работата на обектива спира. Това предотвратява силното разфокусиране на обектива заради търсенето на фокус.

Внимание

 • Настройката [Stop focus search/Търсенето на фокус се прекратява] се препоръчва за супер телеобективи или други обективи, които променят фокусното си разстояние в голям диапазон, за да се избегне значително забавяне вследствие на търсенето на фокус, когато обективът е твърде разфокусиран.

Limit AF methods/Ограничаване на AF методите

Можете да ограничите достъпните AF методи до тези, които използвате. Изберете AF методи и натиснете SET, за да добавите отметка [Check] и ги направите достъпни. Изберете [OK], за да запаметите настройката. За информация за AF методите вижте AF метод.

Внимание

 • Символът за маркировка [Check] не може да бъде премахнат от [Manual selection:1 pt AF/Ръчен избор: 1 pt AF].

Забележка

 • Ако отдясно на [Autofocus: Limit AF methods/Autofocus: Ограничаване на AF методите] има звездичка "*", значи настройката е различна от фабричната.

AF method selection control/Контрол на избора на AF метод

Можете да зададете как се превключват AF методите.

 • [Multifunction button] AF point selection→M-Fn button/[Multifunction button] AF point selection→M-Fn бутон

  Натиснете бутона AF point selection и след това бутона Multi-function. При всяко натискане се променя AF методът.

 • [Main dial] AF point selection→Main Dial/[Main dial] AF point selection→Главен селектор

  Натиснете бутона AF point selection и след това завъртете селектора Main dial, за да превключите AF метода.

Забележка

 • Когато е зададена настройка [AF point selectionMain Dial/AF point selection→Главен селектор], използвайте Multi-controller, за да местите AF точката хоризонтално.

Orientation linked AF point/AF точки в зависимост от ориентацията

Можете да зададете отделни AF точки или рамки за "Зонов AF", които да използвате при снимане с вертикална и хоризонтална ориентация.

 • [Orientation-linked AF point] Same for both vert/horiz/[Orientation-linked AF point] Еднакви за верт./хориз.

  Едни и същи AF точки или рамки за "Зонов AF" се използват при снимане с вертикална и хоризонтална ориентация.

 • [Set separately (AF point selection)] Separate AF pts: Pt only/[Set separately (AF point selection)] Отделни AF точки: само точки

  Отделни AF точки или рамки за "Зонов AF" могат да бъдат зададени за различните ориентации на фотоапарата ((1) Хоризонтална, (2) Вертикална с ръкохватка на фотоапарата отгоре, (3) Вертикална с ръкохватка на фотоапарата отдолу). Това е полезно за автоматично превключване към други AF точки или рамки за "Зонов AF" според ориентацията на фотоапарата.

  AF точките или рамките за "Зонов AF", зададени за всяка от трите ориентации на фотоапарата, се запаметяват.

Внимание

 • Фабричната настройка на [Same for both vert/horiz/Еднакви за верт./хориз.] се възстановява, ако изберете [Basic settings/Основни настройки] в [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата] (). Настройките за ориентации (1)–(3) се нулират и фотоапаратът получава настройка да използва централната AF точка в режим "1-точков AF".
 • Настройката може да се отмени, ако смените обектива.

[Autofocus5]

Initial Servo AF pt for FaceTracking subject/Първоначална AF точка за "Следящ AF" за FaceTracking subject

Можете да зададете първоначална AF точка за "Следящ AF", когато за AF метод е зададена настройка [Face+Tracking/Face+Проследяване].

 • Initial AF pt set for FaceTracking subject/Първоначална AF точка, зададена за FaceTracking subject

  Функцията "Следящ AF" започва от ръчно зададената AF точка, ако за AF функция е зададена настройка [Servo AF/Следящ AF], а за AF метод е зададена настройка [Face+Tracking/Face+Проследяване].

 • AF pt set for Single-point Spot AFSingle-point AFAF point expansionAF point expansion (manual selection: surround)/AF точка, зададена за Single-point Spot AFSingle-point AFAF point expansionAF point expansion (manual selection: surround)

  "Следящ AF" стартира от AF точката, зададена ръчно преди превключването от "AF в малка точка", "1-точков AF", "Разширена AF зона (ръчен избор Expand AF area)" или "Разширена AF зона (ръчен избор: околни)" към [Auto selection AF/AF с автоматичен избор] или [Face+Tracking/Face+Проследяване]. Това е полезно за стартиране на "Следящ AF" от AF точката, зададена преди превключване към [Auto selection AF/AF с автоматичен избор] или [Face+Tracking/Face+Проследяване].

 • AUTO: Auto/AUTO: Авто

  AF точката, с която стартира "Следящ AF", се задава автоматично според условията на снимане.

Забележка

 • Когато е зададена настройка [AF pt set for Single-point Spot AFSingle-point AFAF point expansionAF point expansion (manual selection: surround)/AF точка, зададена за Single-point Spot AFSingle-point AFAF point expansionAF point expansion (manual selection: surround)], "Следящ AF" ще стартира от зоната, която отговаря на ръчно избраната AF точка, дори ако превключите AF метода към "Зонов AF" или "Широк зонов AF" (вертикално или хоризонтално).

Focus ring rotation/Въртене на пръстена за фокусиране

Можете да смените посоката на въртене на пръстена за фокусиране на RF обектива при регулиране на настройките.

 • [Normal] Normal/[Normal] Нормална
 • [Reverse direction] Reverse direction/[Reverse direction] Противоположна посока

RF lens MF focus ring sensitivity/Чувствителност на пръстена за фокусиране на RF обектив

Можете да зададете чувствителността на пръстена за фокусиране на RF обектива.

 • [Varies with rotation speed] Varies with rotation speed/[Varies with rotation speed] Зависи от скоростта на въртене

  Чувствителността на пръстена за фокусиране се различава в зависимост от скоростта на въртене.

 • [Linked to rotation degree] Linked to rotation degree/[Linked to rotation degree] Фиксирана към ъгъла на завъртане

  Позицията на фокуса се регулира въз основа на ъгъла на завъртане независимо от скоростта на въртене.

Multi-controller sensitivity- AF pt select/Multi-controller чувствителност- избор на AF точка

Можете да регулирате чувствителността на мултифункционалния контролер по отношение на позиционирането на AF точката.

Electronic full-time MF/Електронен MF по всяко време

Функцията за ръчно настройване на фокуса чрез електронния пръстен за фокусиране на някои обективи може да бъде персонализирана. Проверете уебсайта на Canon за съвместими обективи.

 • Enable/Разрешено

  Ръчно настройване на фокуса е достъпно винаги когато фотоапаратът е включен.

 • Disable/Забранено

  Работата на ръчното настройване на фокуса се управлява чрез настройката [Lens electronic MF/Електронен MF на обектив].

[AF3] (При запис на видео)

Movie Servo AF speed/Скорост на "Следящ AF за видео"

Тази функция е достъпна, когато за [Autofocus: Movie Servo AF/Autofocus: Следящ AF за видео] е зададена настройка [Enable/Разрешено].

За "Следящ AF за видео" можете да зададете AF скорост и условия на работа. Функцията е достъпна, когато се използва обектив, поддържащ ниска скорост на промяна на фокуса при запис на видео.*

 • When active/Кога е активна

  Можете да зададете [Always on/Винаги Вкл], за да бъде настройката за AF скорост активна постоянно (преди и по време на записа на видео), или да зададете [During shooting/По време на снимане], за да бъде настройката за AF скорост активна само по време на записа на видео.

 • AF speed/AF скорост

  Можете да промените AF скоростта (скорост на промяна на фокуса) от стандартна скорост (0) към ниска (едно от седем нива) или висока (едно от две нива), за да постигнете желания ефект при запис на видео.

* Обективи, поддържащи ниска скорост на промяна на фокуса при запис на видео.

Съвместими са USM и STM обективи, предлагани на пазара от началото на 2009 г. За подробности вижте уебсайта на Canon.

Внимание

 • При някои обективи, дори и да зададете настройка за AF скорост, скоростта може да не се промени.

Забележка

 • Когато функцията е неактивна, фотоапаратът работи както когато за [AF speed/AF скорост] е зададена настройка [Standard (0)/Стандартна (0)].
 • Ако отдясно на [Autofocus: Movie Servo AF speed/Autofocus: Скорост на "Следящ AF за видео"] има звездичка “*”, това означава, че настройката е различна от фабричната.

Movie Servo AF track sens./Чувствителност на проследяване на "Следящ AF за видео"

Можете да задавате чувствителността на проследяване (в седем нива), която определя реакцията на фотоапарата, когато обектът се отклони от AF точката по време на "Следящ AF за видео", както и когато смущаващи обекти преминават през AF точките или снимате с панорамни движения.

Тази функция е достъпна, когато за [Autofocus: Movie Servo AF/Autofocus: Следящ AF за видео] е зададена настройка [Enable/Разрешено].

 • Locked on/Консервативно:: –3/–2/–1

  При тази настройка е по-малко вероятно фотоапаратът да проследи друг обект, ако обектът се отклони от AF точката. Колкото настройката е по-близо до символа (–), толкова по-малка е склонността на фотоапарата да следи друг обект. Тази настройка е полезна, когато не искате AF точките бързо да превключат към друг обект за проследяване (различен от първоначалния обект) по време на снимане с хоризонтални или вертикални движения или когато пред AF точките попадне препятствие.

 • Responsive/Ускорено:: +1/+2/+3

  Тази настройка позволява фотоапаратът да реагира по-бързо, когато проследява обект, покрит от AF точката. Колкото настройката е по-близо до символа (+), толкова по-чувствителен ще бъде фотоапаратът. Тази настройка е полезна, когато следите движещ се обект, който се отдалечава или приближава към фотоапарата, или за бързо фокусиране на друг обект.

Забележка

 • Когато функцията е неактивна, фотоапаратът работи както с настройка [0].