Други функции от менюто

[Shooting2]

 • Exposure comp./Комп. на експонацията

  Компенсацията на експонацията може да бъде настроена в диапазон от ±3 нива през 1/3 стъпка. За подробности относно компенсацията на експонацията вижте Ръчна компенсация на експонацията.

 • MovieISO speed settings/MovieНастройки за ISO светлочувствителност

  • ISO speed/ISO чувствителност

   В режим [Movie manual exposure] можете да задавате ISO светлочувствителност ръчно. Можете да изберете също ISO Авто.

  • ISO speed range/Диапазон за ISO чувствителност

   Можете да зададете диапазона за ръчно настройване на ISO чувствителността (минимална и максимална стойност). Разширяването на диапазона на ISO чувствителност също може да се конфигурира.

  • Max for Auto/Макс. за Авто

   Можете да ограничите максималната ISO чувствителност за ISO Авто при запис на видео в режим [Movies], [Shutter-priority AE (movies)] или [Aperture-priority AE (movies)] или в режим [Movie manual exposure] с ISO Авто.

  • Max for AutoMax for Auto/Max for AutoМакс. за Авто

   Можете да ограничите максималната стойност за ISO Авто при запис на 8K/4K/Full HD видео от последователни кадри в режим [Movies], [Shutter-priority AE (movies)] или [Aperture-priority AE (movies)] или в режим [Movie manual exposure] с ISO Авто.

 • HDR PQ settings/HDR PQ настройки

  За подробности относно HDR PQ настройките вижте HDR PQ настройки.

 • Auto Lighting Optimizer/Автоматично оптимизиране на осветеността

  Яркостта и контраста могат да бъдат коригирани автоматично. За подробности относно Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността) вижте Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността).

 • Highlight tone priority/Приоритет на светлите тонове

  Можете да намалите преекспонираните зони с влошена детайлност при запис на видео. За подробности относно функцията за приоритет на светлите тонове вижте Приоритет на светлите тонове.

 • MovieAv 1/8-stop incr./MovieAv през 1/8 стъпка

  • Екран на менюто

   Можете да задавате настройки отвор на диафрагмата в по-фина скала, когато записвате видео с RF обектив.

   Изберете [Enable/Разрешено], за да промените стъпката за регулиране на отвора на диафрагмата в режим [Aperture-priority AE (movies)] или [Movie manual exposure] от 1/3 (или 1/2) на 1/8.

Внимание

 • Настройката [MovieAv 1/8-stop incr./MovieAv през 1/8 стъпка] не е достъпна (не се извежда), ако използвате EF или EF-S обектив.
 • Когато е зададена настройка [Enable/Разрешено], опциите в менюто [Custom Functions: Exposure level increments/Custom Functions: Стъпка при задаване на ниво на експонацията] не са достъпни и не се прилагат.
 • Movie Auto slow shutter/Movie Автоматична ниска скорост на затвора

  Можете да изберете дали да записвате видео, което е по-ярко и с по-малко шум, отколкото с настройка [Disable/Забранено], чрез автоматично намаляване на скоростта на затвора в условия на слаба светлина.

  Достъпно в режим на запис [Movies] или [Aperture-priority AE (movies)]. Прилага се, когато кадровата честота на видеозаписа е 59.94fps или 50.00fps.

  • Disable/Забранено

   Позволява запис на видео с по-гладки и естествени движения, по-малко засегнато от резките движения на обекта, отколкото с настройка [Enable/Разрешено]. При слаба светлина видеозаписите може да се получат по-тъмни, отколкото с настройка [Enable/Разрешено].

  • Enable/Разрешено

   Позволява запис на по-ярко видео, отколкото с настройка [Disable/Забранено], като автоматично намалява скоростта на затвора до 1/30 s (NTSC) или 1/25 s (PAL) при слаба светлина.

Забележка

 • Задаването на настройка [Disable/Забранено] се препоръчва при снимане на движещи се обекти при слаба светлина или когато се появяват следи от движението на обектите.

[Shooting3]

[Shooting4]

[Shooting6]

 • Remote control/Дистанционно управление

  При зададена настройка [Enable/Разрешено] можете да стартирате и прекратявате заснемането на видео чрез контролер за дистанционно управление RC-6 или безжично дистанционно управление BR-E1 (продават се отделно).

[Shooting7]

[Shooting8]

 • Auto pwr off temp./Температура за автом. изключване

  Задайте настройка [High/Високо], за да намалите честотата на автоматичните изключвания на фотоапарата, причинени от висока температура на картата.

 • Standby: Low res./Готовност: Ниска резолюция

  Задайте настройка [On/Вкл], за да пестите заряда на батерията и да ограничите повишаването на температурата на фотоапарата в режим на готовност.

  Това може да ви позволи да записвате видео по-продължително.

Внимание

 • Качеството на изображението на екрана в режим на готовност може да се различава от качеството на изображението на екрана по време на запис на видео, но тази настройка не влияе на качеството на записа.
 • Когато стартирате и спирате записа на видео, текущият кадър може да остане за момент на екрана, вместо изображението да се актуализира.
 • Картите може да са по-горещи, когато [Shooting: Auto pwr off temp./Shooting: Температура за автом. изключване] е с настройка [High/Високо]. Изчакайте картата да се охлади, преди да я извадите.
 • HDMI display/HDMI дисплей

  Можете да зададете къде да се извежда видеото, когато се записва през HDMI порта във външно устройство. Извежданото видео съответства на настройката [Movie rec. size/Резолюция на видеозаписа] setting.

  Фабричната настройка е [Live View shooting+External monitor].

  • Live View shooting+External monitor

   Активира извеждане на видеото едновременно на дисплея на фотоапарата и през HDMI изхода към другото устройство.

   Операциите на фотоапарата, като например възпроизвеждане на изображения или показване на менюто, се извеждат чрез HDMI изхода към другото устройство, а не на екрана на фотоапарата.

  • External screen

   Деактивира екрана на фотоапарата по време на извеждане на видео през HDMI изхода, така че екранът остава изключен.

   Информацията за заснемането, AF точките и друга информация се извеждат през HDMI изхода към външното устройство, но можете да спрете извеждането на тази информация, като натиснете бутона INFO.

   Преди да запишете видео във външно устройство, уверете се, че фотоапаратът не изпраща информация и на външните монитори или други устройства не се извежда информация за заснемането, AF точки и др.

Troubleshooting За продължително извеждане на сигнал през HDMI порта

За да се извежда сигнал през HDMI порта повече от 30 минути, изберете [Live View shooting+External monitor], след което задайте за [Auto power off/Автоматично изключване] в [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия] настройка [Disable/Забранено] (). Извеждането на сигнал през HDMI порта ще продължи и след като дисплеят се изключи, когато изтече времето, зададено в [Display off/Изкл. дисплей].

Внимание

 • Ако видеото, извеждано през HDMI порта, е без насложена информация, на екрана на външното устройство не се показват предупреждения за оставащия капацитет в картата, оставащия заряд на батерията или висока вътрешна температура ().
 • При извеждане на HDMI сигнал към телевизор възпроизвеждането на следващото изображение може да се забави, ако превключвате между видеозаписи с различно качество или с различни кадрови честоти.
 • Избягвайте да работите с бутоните и селекторите на фотоапарата, докато записвате видео във външни устройства, тъй като може да се изведе информация в изходящия HDMI видеосигнал.
 • В зависимост от настройките на оборудването за възпроизвеждане яркостта и цветовете на видеото, заснето с фотоапарата, може да изглеждат различно от тези на записаното с външно устройство през HDMI порта.

Забележка

 • Чрез натискане на бутона INFO можете да превключвате между режимите на дисплея.
 • Код за прогреса на времето може да бъде добавен към видеото, извеждано през HDMI порта ().
 • Аудио се извежда и през HDMI порта освен когато [Sound rec./Запис на звук] е с настройка [Disable/Забранено].
 • HDMI RAW output/HDMI RAW изход

  Задайте настройка [On/Вкл] за извеждане на RAW видео с резолюция до 8K през порта HDMI към съвместими устройства.

  След като записът стартира, видеото се записва също и в картата [Card 2] (ако е поставена във фотоапарата) във формат MP4.

  Можете да забраните записа във външни записващи устройства, когато карта [Card 2] не е поставена, като зададете за [Rec Command/Команда за запис] настройка [On/Вкл] ().

  Достъпни са посочените по-долу настройки за качество на видеозаписа ().

Телевизионен стандарт Запис на видео с изрязване*1 Резолюция на видеозаписа за
HDMI RAW изход
Кадрова честота Резолюция на
MP4 видео*2
Метод на компресиране
за MP4 видео*2
NTSC Забранено 8192×4320 29,97 fps
24,00 fps
23,98 fps
4096×2160 IPB (Std)
IPB (Light)
Разрешено 5088×2680 59,94 fps
29,97 fps
24,00 fps
23,98 fps
PAL Забранено 8192×4320 25,00 fps
24,00 fps
Разрешено 5088×2680 50,00 fps
25,00 fps
24,00 fps

1: Записът е еквивалентен на запис с EF-S обективи.

2: Видео, записано във формат MP4 в карта Card 2.

Внимание

 • Видеото няма да се възпроизвежда правилно освен ако свързаното устройство не е съвместимо със сигнала HDMI RAW на фотоапарата.
 • Настройка [HDMI RAW output/HDMI RAW изход] не е достъпна в режим [Scene Intelligent Auto (movies)].
 • Гама кривата за HDMI RAW изход е с настройка Canon Log 3 и не може да се променя.
 • Изображението, показвано на екрана на външни записващи устройства, съответства на настройките на устройството и се различава от показваното на екрана на фотоапарата.
 • Видео, записано в карта Card 2, отговаря на настройките на изображението, зададени за фотоапарата.
 • За посочените по-долу функции важат някои ограничения, когато фотоапаратът е с настройка за HDMI RAW изход.
  • MovieISO speed settings/MovieНастройки за ISO светлочувствителност
  • Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+избор на карта/папка
 • Посочените по-долу функции не са достъпни, когато фотоапаратът е с настройка за HDMI RAW изход.
  • Видео с висока кадрова честота
  • HDR shooting HDR PQ/HDR снимане HDR PQ
  • Auto Lighting Optimizer/Автоматично оптимизиране на осветеността
  • Highlight tone priority/Приоритет на светлите тонове
  • Picture Style/Стил на снимката
  • Clarity/Рязкост
  • HDR Movie RecordingHDR Movie Recording/HDR Movie RecordingЗапис на HDR видео
  • Time-lapse movie/Видео от последователни кадри
  • Movie Digital IS/Movie Цифров IS
  • HDMI display/HDMI дисплей
  • HDMI resolution/HDMI резолюция
  • Изглед с увеличаване
 • Максималната продължителност на един видеозапис без поставена карта [Card 2] е 29 min 59 s.

Забележка

 • Можете да включите код за прогреса на времето в изходния сигнал към устройства, съвместими с RAW видео, като зададете за [Time code/Код за прогреса на времето] в [Shooting: Time code/Shooting: Код за прогреса на времето] [HDMI/HDMI] настройка [On/Вкл]. Също така, ако за [Rec Command/Команда за запис] зададете настройка [On/Вкл], можете да контролирате стартирането и спирането на записа на видео на съвместими външни записващи устройства чрез стартиране и спиране на записа на видео на фотоапарата ().