Пестене на енергия

Можете да задавате времето, след което екранът, фотоапаратът и визьорът се изключват автоматично, след като фотоапаратът е бил оставен в покой (изключване на дисплея, автоматично изключване и изключване на визьора).

  1. Изберете [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия].

  2. Изберете опция.

Забележка

  • Дори когато [Auto power off/Автоматично изключване] е с настройка [Disable/Забранено], дисплеят ще се изключи след времето, зададено за [Display off/Изключване на дисплея].
  • Настройките [Display off/Изключване на дисплея] и [Auto power off/Автоматично изключване] нямат ефект, когато за [Set-up: Eco mode/Set-up: Еко режим] е зададена настройка [On/Вкл.].