Nastavitve, ki jih lahko spreminjate z osebnimi funkcijami

P.Fn-01: Način sprožitve žarka za pomoč pri AF (Način sprožitve žarka za pomoč pri AF)

Izberete lahko način sprožitve žarka za pomoč pri AF.

 • 0: Infrardeči žarek za pomoč pri AF (Infrardeči žarek za pomoč pri AF)

 • 1: Intervalno sprožanje žarka za pomoč pri AF (Intervalno sprožanje žarka za pomoč pri AF)

  Sprožitev žarka za pomoč pri AF v intervalnem načinu sprožanja ().

Opozorilo

 • Žarek za pomoč pri AF ni sprožen med fotografiranjem v načinu live view.
 • Če je nameščen barvni filter, žarek za pomoč pri AF ne bo sprožen v intervalnem načinu ().
 • Pri fotoaparatih serije EOS R je sprožanje žarka za pomoč pri AF intervalno ne glede na izbran način sprožanja žarka za pomoč pri AF in ne glede na to, ali je nameščen barvni filter ali ne. Vendar lahko glede na svetlost okolice žarek za pomoč pri AF sproži fotoaparat namesto bliskavice. Prav tako tudi tedaj, ko je nameščen barvni filter in je nastavitev nastavljena na [1: Intervalno sprožanje žarka za pomoč pri AF(Intervalni način sprožanja žarka)], žarek za pomoč pri AF sproži fotoaparat.
 • Pri fotoaparatih serije EOS M žarek za pomoč pri AF ne sproži bliskavica.

P.Fn-02: Hitra bliskavica (Hitra bliskavica)

Nastavite lahko, ali naj se bliskavica sproži ali ne (sprožitev hitrega bliska), ko lučka za oznako pripravljenosti bliskavice utripa rdeče (preden je bliskavica popolnoma napolnjena), da se čas čakanja na obnovitev bliskavice skrajša.

 • 0: ON (Omogočena)
 • 1: OFF (Onemogočena)

Opozorilo

 • Če sprožite hitro bliskavico () med neprekinjenim fotografiranjem, lahko pride do podosvetlitve, ker se izhodna moč bliskavice zmanjša.

P.Fn-03: Sprožitev bliskavice med povezanim fotografiranjem (Sprožitev bliskavice med povezanim fotografiranjem)

Pri uporabi funkcije povezanega fotografiranja () lahko nastavite, ali naj se bliskavica, nameščena na fotoaparatu, sproži ali ne. Nastavitev opravite za vsako bliskavico posebej, ki je v uporabi za povezano fotografiranje.

 • 0: OFF (Onemogočena)

  Bliskavica se ne sproži med povezanim fotografiranjem.

 • 1: ON (Omogočena)

  Bliskavica se sproži med povezanim fotografiranjem.

Opozorilo

 • Če med povezanim fotografiranjem sprožite več Speedlite bliskavic naenkrat, pravilna osvetlitev morda ne bo dosežena ali pa bo morda osvetlitev neenakomerna.

P.Fn-04: Sprememba nastavitev z regulatorjem (Sprememba nastavitev z regulatorjem)

Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol za prikaz nastavitvenega zaslona, prikazanega na sliki, in z vrtenjem regulatorja Izbirni regulator izberite, ali naj bodo naslednje funkcije nastavljene neposredno.

 • 0: OFF (Onemogočena)

  To je običajni način upravljanja.

 • 1: ON (Omogočena)

  Postavke "korak popravka osvetlitve z bliskavico", "ročna nastavitev izhodne moči bliskavice", "upravljanje sprožilne skupine", "bliskovno razmerje", "način sproženja med skupinskim sproženjem", "sprožilna skupina sprejemne enote" in " FEB" lahko izberete s krmilnim gumbom in jih neposredno nastavite z vrtenjem Izbirni regulator.

  Če je način bliskavice nastavljen na MULTI/VEČ, lahko nastavite "frekvenco bliskavice" in "število bliskov" neposredno oz. če je način bliskavice nastavljen na Ext.M, lahko neposredno nastavite "ISO občutljivost" in "vrednost zaslonke".

Opozorilo

 • Za izbiro postavke na nastavitvenem zaslonu, ko je nastavljena P.Fn-04-1, pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno.

P.Fn-05: FEM (Pomnilnik za EF)

Izberete lahko posodobitev izhodne moči za ročno bliskavico, ki je shranjena v skladu z izhodno močjo pri sprožitvi ETTL.

 • 0: OFF/ 0: IZKLOP
 • 1: ON / 1: VKLOP
 • 2: ON / MODE ETTL/M/NAČIN ETTL/M /2: VKLOP / MODE ETTL/M/NAČIN ETTL/M

Opomba

 • Četudi pritisnete krmilni gumb navzdol, ko je nastavljena funkcija P.Fn-05-2, da izberete MODE/NAČIN, se način ne spremeni v noben drug način razen ETTL ali M. Če želite izbrati drug način, odprite nastavitveni zaslon s pritiskom krmilnega gumba navpično navzdol in zatem s pritiskom krmilnega gumba gor / dol /levo / desno ali vrtenjem regulatorja Izbirni regulator izberite postavko in izberite način.

P.Fn-06: Zvočni signal (Zvočni signal)

Omogočite lahko zvočni signal za označitev zaključenega polnjenja bliskavice.

 • 0: ON / 0: VKLOP

  Pri normalnem fotografiranju (z bliskavico na fotoaparatu) se zvočni signal oglasi, ko je bliskovna enota popolnoma napolnjena.

  Če je Speedlite nastavljena kot oddajna enota med brezžičnim fotografiranjem z radijskim prenosom, se zvočni signal oglasi na oddajni enoti, ko so vse bliskovne enote (oddajne in sprejemne enote) popolnoma napolnjene. Obnovitev oz. napolnjenost celotnega brezžičnega sistema lahko preverite s pomočjo zvočnega signala na oddajni enoti. Na sprejemnih enotah lahko za P.Fn-06 nastavite bodisi 0 ali 1. Če je Speedlite nastavljena kot oddajna enota med brezžičnim fotografiranjem z optičnim prenosom, kot sprejemna enota med brezžičnim fotografiranjem z radijskim/optičnim prenosom ali kot oddajna/sprejemna enota v povezanem fotografiranju, se zvočni signal oglasi na vsaki bliskovni enoti, nastavljeni na 0 ob polni napolnjenosti ().

 • 1: OFF/ 1: IZKLOP

  Zvočni signal se ne oglasi.

Opozorilo

 • Če je nastavljeno 0, se zvočni signal oglasi tudi, če se temperatura bliskovne glave dvigne in je sprožitev bliskavice onemogočena ().

P.Fn-07: Ventilator (Ventilator)

Nastavite lahko delovanje ventilatorja.

 • 0: ON / 0: VKLOP
 • 1: OFF/ 1: IZKLOP

Opozorilo

 • Če se ventilator pokvari ali če je število vrtljajev previsoko, se prikaže opozorilo in ventilator se ustavi.

 • Če snemate video z bliskavico, priključeno na fotoaparat, je lahko zvok vklopa ventilatorja posnet.
 • Če je nastavljeno P.Fn-07-1, lahko ventilator prisilno ustavite.
 • Če je nastavljeno P.Fn-07-1, se število zaporednih bliskov zniža, če ventilator deluje oz. zahtevani čas mirovanja, dokler ne izgine opozorilna ikona, se podaljša.
 • Če je nastavljeno P.Fn-07-0, se ventilator vključi med sproženjem oz. ko se vključi studijska luč. Motor ventilatorja se lahko glede na notranjo temperaturo bliskavice vključi tudi, če se bliskavica ne sproži.
 • Če se ventilator pokvari, bo število zaporednih bliskov () enako, kot če je ventilator ustavljen ne glede na nastavitev P.Fn-07.

P.Fn-08: STUDIJSKA LUČ (svetlost, barva) Studijska luč (svetlost, barva)

Nastavite lahko barvo in intenzivnost studijske luči.

S pomočjo krmilnega gumba izberite Svetlost LUČI ali Barva LUČI. Z vrtenjem regulatorja Izbirni regulator izberite želeno nastavitev, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

(1) Izbran položaj kazalke

(2) Privzeti indikator

 • Svetlost LUČI: Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite svetlost studijske luči.
 • Barva LUČI: Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite barvo studijske luči.

Opomba

 • Za spremembo svetlosti in barvne temperature lahko bodisi potisnete krmilni gumb proti levi ali desni, ko je prižgana studijska luč, ali zavrtite regulator Izbirni regulator in pritisnete krmilni gumb navpično navzdol.

P.Fn-09: STUDIJSKA LUČ (trajanje vklopljenosti) Studijska luč (trajanje vklopljenosti)

Nastavite lahko čas, ko je studijska luč vklopljena.

 • 0: 5 min (5 minut)
 • 1: 30 min (30 minut)
 • 2: Unlimited (Neomejeno)