Prepojené snímanie

Podporované je prepojené snímanie, pri ktorom snímanie vysielacím fotoaparátom automaticky aktivuje uzávierku prijímacích fotoaparátov. Prepojené snímanie môžete vykonávať spolu až so 16 vysielacími a prijímacími fotoaparátmi. Je to užitočné, keď chcete objekt naraz nasnímať z viacerých uhlov.

V prípade prepojeného snímania pripojte blesk Speedlite alebo vysielače pre blesky Speedlite, ktoré podporujú snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, k fotoaparátom.

(1) Vysielací fotoaparát

(2) Prijímacie fotoaparáty

(3) Prenosový dosah: Približne 30 m

Poznámka

 • Z dôvodu pohodlia v tejto príručke sa EL-10 a ostatné fotoaparáty nastavené na prepojené snímanie označujú ako „vysielací fotoaparát“ resp. „prijímacie fotoaparáty“.

Upozornenie

 • Snímanie nie je súbežné, pretože prijímacie fotoaparáty snímajú mierne po vysielacom fotoaparáte.

Pred vykonaním týchto krokov pripojte blesk Speedlite alebo vysielač ku všetkým fotoaparátom, ktoré budete používať pri prepojenom snímaní. Pokyny na nastavenie iných zariadení nájdete v návodoch na používanie príslušných zariadení.

 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie bezdrôtového pripojenia/prepojené snímania na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá.

 2. Nastavte na možnosť PREPOJENÉ SNÍMANIE (zaškrtnuté).

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť PREPOJENÉ SNÍMANIE (nezaškrtnuté), potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  • Zobrazenie sa zmení na PREPOJENÉ SNÍMANIE (zaškrtnuté).
 3. Nastavte ako vysielač alebo prijímač.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomVYSIELAČ alebo Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomPRIJÍMAČ, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 4. Stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.

 5. Vyberte možnosť zobrazenú na obrázku (1).

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 6. Nastavte režim blesku.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte režim blesku, potom stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  • Popisy vedľa položiek Užívateľský režim blesku 1Užívateľský režim blesku 3 sa líšia v závislosti od zaregistrovaných nastavení.
  • Bližšie informácie o užívateľských režimoch blesku nájdete v časti Užívateľské režimy blesku.
 7. Nastavte prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému.

 8. Nastavte snímanie na fotoaparáte.

 9. Nastavte všetky blesky Speedlite.

  • V nastavení prepojeného snímania nastavte všetky blesky Speedlite, ktoré budete používať pri prepojenom snímaní ako vysielače alebo prijímače.
  • To isté vykonajte pre všetky prípadné vysielače, ktoré budete používať.
  • Zmena blesku Speedlite z prijímača na vysielač v kroku 3 automaticky zmení ostatné blesky Speedlite (alebo vysielače), ktoré boli nastavené ako vysielače, na prijímače.
 10. Umiestnite prijímacie fotoaparáty.

  • Umiestnite všetky prijímacie fotoaparáty do vzdialenosti približne 30 m od vysielacieho fotoaparátu.
  • Skontrolujte, či indikátor PREPOJENIE prijímačov svieti nazeleno.
 11. Zhotovte snímku.

  • Pred snímaním sa uistite, že indikátor PREPOJENIE vysielača svieti na zeleno.
  • Snímaním pomocou vysielacieho fotoaparátu sa automaticky aktivuje snímanie prijímacími fotoaparátmi.
  • Na paneli LCD prijímačov, ktoré boli použité pri prepojenom snímaní, sa zobrazí ikona SPUSTENIE.

Poznámka

 • Ak chcete zrušiť prepojené snímanie, zmeňte nastavenie v kroku 2 na možnosť PREPOJENÉ SNÍMANIE (nezaškrtnuté) na každom blesku Speedlite.
 • Túto funkciu možno použiť na diaľkové ovládanie prepojeného snímania aj bez pripojenia vysielacieho blesku Speedlite k fotoaparátu. Stlačte tlačidlo Výber/nastavenie pre vysielač a výberom možnosti REL uvoľnite všetky prijímacie fotoaparáty.
 • Pri prepojenom snímaní sa automatické vypnutie na vysielačoch aj prijímačoch prejaví približne po 5 min. Ak medzi zábermi pri prepojenom snímaní uplynie dlhšia doba, automatické vypnutie na vysielačoch aj prijímačoch nastavte na možnosť [Off/Vyp] (C.Fn-01-1).

Upozornenie

 • Pred prepojeným snímaním zvážte nastavenie prepínača režimu zaostrenia na prijímacích fotoaparátoch do polohy Manuálne zaostrenie a manuálne zaostrenie. Prijímacie fotoaparáty nemôžu snímať v prepojenom snímaní, pokiaľ nedokážu zaostriť na objekty pomocou automatického zaostrovania.
 • Blesk je možné spustiť pri prepojenom snímaní, keď je položka P.Fn-03 nastavená na možnosť [1] (), ale ak sa súčasne spustí viacero bleskov Speedlite, môže to zabrániť vhodnej expozícii alebo spôsobiť nerovnomernú expozíciu.
 • Prenosový dosah môže byť kratší v závislosti od faktorov ako umiestnenie blesku Speedlite, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.
 • Toto prepojené snímanie je ekvivalentné prepojenému snímaniu pomocou zariadení na bezdrôtový prenos súborov série WFT. Pri tomto prepojenom snímaní však nemožno použiť vysielače série WFT. Upozorňujeme tiež, že čas oneskorenia aktivácie uzávierky sa líši od oneskorenia série WFT.