Prispôsobenie pomocou užívateľských funkcií

C.Fn-00: Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti (Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosti)

Na zobrazenie vzdialenosti na paneli LCD môžete vybrať metre alebo stopy.

 • 0: m (metre (m))
 • 1: ft (stopy (ft))

C.Fn-01: Automatické vypnutie (Automatické vypnutie)

Aby sa šetrila energia, blesk Speedlite sa automaticky vypne, ak ho necháte v nečinnosti približne 90 sekúnd, ale túto funkciu možno vypnúť.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Poznámka

 • Automatické vypnutie sa prejaví približne po 5 min. keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu () alebo nakonfigurovaný na prepojené snímanie ().
 • Po nasadení na fotoaparát sa blesk Speedlite automaticky vypne, ak ho necháte v nečinnosti približne 90 s po vypnutí fotoaparátu.
 • Nastavením položky [Auto power off/Automatické vypnutie] na fotoaparáte na možnosť [Disable/Zakázať] sa táto vypne aj v blesku Speedlite.

C.Fn-08: Rozsvietenie pomocného lúča AF (Rozsvietenie pomocného lúča AF)

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

  Vypne pomocný lúč AF blesku Speedlite.

C.Fn-10: Časovač automatického vypnutia prijímača (Časovač automatického vypnutia prijímača)

Keď je blesk Speedlite nastavený ako prijímač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, môžete zmeniť čas, po ktorom sa automatické vypnutie aktivuje. Po prepnutí prijímača do režimu automatického vypnutia sa na paneli LCD zobrazí ikona Automatické vypnutie. Túto funkciu nastavte pre každý prijímač.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Zrušenie automatického vypnutia prijímača (Zrušenie automatického vypnutia prijímača)

Prijímače, ktoré prešli do režimu automatického vypnutia pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, je možné zapnúť stlačením tlačidla kontroly blesku vysielača.

Môžete zmeniť čas povolený pre prijímače v režime automatického vypnutia na prijatie tohto signálu. Túto funkciu nastavte pre každý prijímač.

 • 0: 8 h (do 8 hod.)
 • 1: 1 h (do 1 hod.)

C.Fn-13: Nastavenie kompenzácie expozície blesku (Nastavenie kompenzácie expozície blesku)

 • 0: Tlačidlo + volič (Tlačidlo + volič)
 • 1: Volič (Priame nastavenie pomocou voliča)

  Kompenzáciu expozície blesku a výkon blesku možno nastaviť priamo bez stlačenia tlačidla Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá otáčaním voliča Výberový volič.

C.Fn-19: FEM (Pamäť FE)

Môžete si vybrať, či sa má na základe výkonu blesku ETTL aktualizovať výkon blesku udržiavaný v manuálnom režime.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON / MODE ETTL/M

Poznámka

 • Položka C.Fn-19 je nastavená na možnosť [2], pri stlačení tlačidla MODE na krížových tlačidlách Krížové tlačidlá nie je možné vybrať iné režimy ako ETTLM. Ak chcete vybrať iný režim, stlačením tlačidla Výber/nastaveniezobrazte obrazovku s nastaveniami, otáčaním voliča Výberový volič vyberte možnosť a vyberte režim.
 • Ak v ponuke fotoaparátu [Snímanie: External Speedlite control/Snímanie: Ovládanie ext. blesku Speedlite] zmeníte položku C.Fn-19: (FE memory/Pamäť FE) alebo vyberiete možnosť zrušenia všetkých, skontrolujte, či používaný fotoaparát podporuje položku C.Fn-19: (FE memory/Pamäť FE).

C.Fn-21: Distribúcia svetla (Distribúcia svetla)

Môžete zmeniť distribúciu svetla (zábleskové pokrytie) blesku Speedlite vzhľadom na zorný uhol snímania, keď je zábleskové pokrytie nastavené na možnosť A (Automaticky).

 • 0: Štandardný (Štandardný)

  Optimálne zábleskové pokrytie pre zorný uhol snímania sa nastaví automaticky.

 • 1: Priorita smerného čísla (Priorita smerného čísla)

  Efektívne pri uprednostňovaní výkonu blesku, hoci okraje snímky sú o niečo tmavšie ako pri nastavení na [0]. Zábleskové pokrytie sa automaticky nastaví mierne bližšie k telefotografickému rozsahu, ako je skutočný zorný uhol snímania. Zobrazenie sa zmení na ikonu Priorita smerného čísla.

 • 2: Priorita distribúcie svetla (Priorita distribúcie svetla)

  Efektívne pri minimalizácii vinetácie, hoci dosah blesku je o niečo menší ako pri nastavení na [0]. Zábleskové pokrytie sa automaticky nastaví mierne bližšie k širokouhlému rozsahu, ako je skutočný zorný uhol snímania. Zobrazenie sa zmení na ikonu Priorita distribúcie svetla.

C.Fn-22: Osvetlenie panela LCD (Osvetlenie panela LCD)

Panel LCD sa rozsvieti v odozve na operácie tlačidla alebo voliča. Toto nastavenie rozsvietenia môžete zmeniť.

 • 0: 12 s (Rozsvietenie na 12 sekúnd)
 • 1: OFF (Osvetlenie panela vypnuté)
 • 2: ON (Zostáva svietiť)