Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu

Táto kapitola popisuje snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu s použitím funkcií vysielača a prijímača.

Podrobnosti o bleskoch Speedlite kompatibilných s fotografovaním s týmto bezdrôtovým bleskom nájdete v samostatných Doplňujúcich informáciách ().

Upozornenie

  • Operácie popísané v tejto kapitole nie sú dostupné, keď je fotoaparát v plnoautomatickom režime alebo režime základnej zóny. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná priorita AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Manuálne nastavenie expozície alebo Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb)) (Kreatívna zóna).
  • Keď je dôležité zachovať bezdrôtové pripojenie, nepoužívajte hlavný vypínač ani nepohybujte súčasťami, napríklad krytom priestoru pre batérie. Bezdrôtové pripojenie sa ukončí.
  • Ak je blesk umiestnený v blízkosti podlahy alebo steny, výkon blesku môže byť nestabilný. V takom prípade pred snímaním presuňte blesk ďalej od podlahy alebo steny alebo zmeňte smer natočenia blesku.

Poznámka

  • Blesk EL-10 pripojený k fotoaparátu sa nazýva „vysielač“ a ďalšie blesky Speedlite ovládané bezdrôtovo sa nazývajú „prijímače“.
  • Blesk EL-10 umožňuje diaľkové spustenie (diaľkové snímanie) z prijímača (). Podrobnosti nájdete v Návode na používanie pre blesk Speedlite, ktorý je vybavený funkciou diaľkového spustenia.