Automatický blesk s troma skupinami prijímačov

Po nastavení skupín spustenia A a B môžete spúšťať pomocou viacerých bleskov Speedlite pridaním skupiny C. Prehľad o ovládaní blesku nájdete v časti Ovládanie skupiny.

Skupina C je užitočná, keď chcete eliminovať tiene v pozadí za objektmi.

 1. Stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.

 2. Vyberte možnosť zobrazenú na obrázku (1).

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 3. Nastavte na možnosť A:B C.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť A:B C, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 4. Pridajte blesky Speedlite do skupiny spustenia A, B alebo C a umiestnite ich.

  • Skontrolujte, či sú všetky prijímače a vysielače nastavené na rovnaký prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému.
  • Nastavte prijímače pre skupiny A, B alebo C a umiestnite ich.
 5. Skontrolujte kanál a identifikátor.

  • Nastavte rovnaký prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému na vysielačoch a prijímačoch, ak sa líšia ().
 6. Nastavte pomer výkonu blesku A:B.

  • Stlačením tlačidla Výber/nastavenie vyberte možnosť znázornenú na obrázku.
  • Otočením voliča Výberový volič vyberte pomer výkonu blesku A:B, potom stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 7. Nastavte hodnotu kompenzácie expozície blesku pre skupinu spustenia C.

  • Stlačením tlačidla Výber/nastavenie vyberte možnosť znázornenú na obrázku.
  • Otočením voliča Výberový volič vyberte hodnotu kompenzácie expozície, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 8. Skontrolujte pripojenie a uistite sa, či sú zábleskové jednotky nabité.

  • Potvrďte, či indikátor PREPOJENIE svieti nazeleno.
  • Skontrolujte, či svietia indikátory pripravenosti blesku na vysielači aj prijímači.
  • Skontrolujte, či sa na paneli LCD vysielača nezobrazuje položka Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené.
  • Skontrolujte, či sa na paneli LCD vysielača/prijímača zobrazí ikona Prijímač plne nabitý signalizujúca dokončenie nabíjania (NABÍJANIE sa nezobrazuje).
  • Podrobnosti o osvetlení panela LCD vysielača nájdete v časti Osvetlenie panela LCD.
 9. Skontrolujte funkciu.

  • Stlačte tlačidlo kontroly blesku na vysielači.
  • Blesky Speedlite sa spustia. Ak sa nespustia, skontrolujte, či sú v prenosovom dosahu ().
 10. Zhotovte snímku.

  • Rovnako ako pri normálnom fotografovaní s bleskom, po nakonfigurovaní fotoaparátu snímajte.

Upozornenie

 • Rádiový prenos nie je možný, keď sa na paneli LCD zobrazí Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené. Dôkladne skontrolujte prenosové kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielačov a prijímačov. Ak sa nedokážete pripojiť s rovnakými nastaveniami, reštartujte vysielače a prijímače.
 • Pri namierení jednotiek v skupine spustenia C priamo na hlavný objekt môže dôjsť k preexponovaniu.

Poznámka

 • Modelovací blesk môžete spustiť stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte ().
 • Keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač, automatické vypnutie sa aktivuje približne po 5 minútach.
 • Ak chcete zapnúť prijímač, ktorý je v režime automatického vypnutia, stlačte tlačidlo kontroly blesku.
 • Spustenie testovacieho záblesku nie je k dispozícii, keď je aktívny časovač blesku na fotoaparáte alebo podobné funkcie.