Nastavenie užívateľských a osobných funkcií

Rôzne funkcie blesku môžete detailne prispôsobovať svojim potrebám pri snímaní pomocou užívateľských funkcií. Funkcie, ktoré na to slúžia, sa nazývajú užívateľské funkcie a osobné funkcie. Okrem toho predstavujú Osobné funkcie prispôsobiteľné funkcie, ktoré sú jedinečné pre blesk EL-1.

C.Fn: Užívateľské funkcie

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Zobrazte obrazovku s užívateľskými funkciami.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku C.Fn, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zobrazí sa obrazovka s užívateľskými funkciami.
 3. Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.

  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku (číslo) na nastavenie.
 4. Zmeňte nastavenie.

  • Potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku nahor alebo nadol, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadované nastavenie a potom potlačte joystick do zvislej polohy.

P.Fn: Osobné funkcie

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Zobrazte obrazovku s osobnými funkciami.

  • Vyberte možnosť P.Fn podľa rovnakého postupu ako v kroku 2 užívateľských funkcií, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte požadovanú funkciu.

  • Osobné funkcie nastavte rovnako, ako je to opísané v krokoch 3 a 4 postupu nastavovania užívateľských funkcií.

Zoznam užívateľských funkcií

Zoznam osobných funkcií

Zrušenie všetkých užívateľských/osobných funkcií

Vyberte položku C.Fn zrušiť alebo P.Fn zrušiť na vyššie uvedenej obrazovke a vyberte možnosť Nabitá, čím sa zrušia všetky užívateľské funkcie alebo osobné funkcie.

Upozornenie

 • Aj v prípade, že zrušíte všetky užívateľské funkcie, funkcia C.Fn-00 sa nezruší.

Poznámka

 • Všetky užívateľské funkcie blesku Speedlite môžete nastaviť alebo zrušiť pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu ().