Externé meranie expozície blesku

Externý snímač merania zabudovaný v blesku Speedlite v reálnom čase meria svetlo blesku odrazené od objektu a automaticky vypne spustenie blesku, keď sa dosiahne štandardná expozícia.

„Automatické meranie expozície externého blesku“ možno použiť s fotoaparátmi EOS DIGITAL uvedenými na trh od roku 2007. „Manuálne meranie expozície externého blesku“ možno použiť so všetkými fotoaparátmi EOS.

Ext.A: Automatické meranie expozície externého blesku

Môžete snímať v plnoautomatickom režime blesku. Výkon blesku sa automaticky nastaví podľa citlivosti ISO a hodnoty clony nastavenej vo fotoaparáte.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť Ext.A.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku Ext.A, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Keď stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu do polovice, zobrazí sa účinný dosah blesku (1).

Poznámka

 • Keď je nastavená možnosť Ext.A, je možné vykonať kompenzáciu expozície blesku () a snímanie s FEB (stupňovanie expozície blesku) ().

Ext.M: Manuálne meranie expozície externého blesku

Blesk Speedlite môžete manuálne nastaviť podľa citlivosti ISO a hodnoty clony nastavenej vo fotoaparáte. Výkon blesku sa automaticky nastaví podľa nastavenej citlivosti ISO a hodnoty clony.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť Ext.M.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku Ext.M, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
 3. Nastavte rovnakú citlivosť ISO ako vo fotoaparáte.

  • Potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku (1), potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte požadovanú citlivosť ISO, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Citlivosť ISO môžete nastaviť v rozsahu ISO 25 až 819200 v krokoch po 1/3 stupňa.
 4. Nastavte rovnakú hodnotu clony ako vo fotoaparáte.

  • Potlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte položku (2), potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte požadovanú hodnotu clony, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zobrazí sa účinný dosah blesku zodpovedajúci prednastavenej citlivosť ISO a hodnote clony.

Poznámka

 • Pri snímaní s nastavením Ext.M a synchronizačnými konektormi fotoaparátu a bleskom Speedlite pripojeným pomocou komerčne dostupného synchronizačného kábla môžete snímať bez nasadenia blesku na fotoaparát.
 • Aj keď pomocou synchronizačného kábla pripojíte k synchronizačnému konektoru blesku Speedlite iný blesk Speedlite, tento blesk sa neaktivuje.