Attēlu pārsūtīšana uz datoru

Pārsūtītie attēli tiek saglabāti mapē [Pictures/Attēli] (Windows) vai [Pictures/Attēli] (macOS) atbilstoši uzņemšanas datumam. Pēc pārsūtīšanas programma Digital Photo Professional 4 (DPP) tiek automātiski palaista, ja tā ir instalēta, un tiek parādīti pārsūtītie attēli.

Brīdinājums

 • Filmas tiek pārsūtītas ilgāk, jo tām ir lielāki faili.

Piezīme

 • Lietojumprogrammu, kas tiek palaista pēc attēlu pārsūtīšanas, vai mainīt preferenču cilnē [Linked Software/Saistītā programmatūra] ().
 • Preferenču cilnē [Destination Folder/Saglabāšanas vietas mape] (), varat mainīt pārsūtīto attēlu saglabāšanas vietu automātiski vai atlasītiem attēliem attālajā uzņemšanā.
 • Programmu Digital Photo Professional 4 varat lejupielādēt Canon tīmekļa vietnē.

Pakešveida attēlu pārsūtīšana

 1. Noklikšķiniet uz [Download images to computer/Lejupielādēt attēlus datorā].

 2. Klikšķiniet uz [Settings/Iestatījumi].

 3. Atlasiet attēlu pārsūtīšanas nosacījumu un noklikšķiniet uz [OK/Apstiprināt].

 4. Noklikšķiniet uz [Start automatic download/Sākt automātisku lejupielādi].

  DPP galvenais logs

  • Detalizētu informāciju par DPP izmantošanu sk. Digital Photo Professional 4 lietotāja rokasgrāmatā.

Atlasīto attēlu pārsūtīšana

 1. Noklikšķiniet uz [Select and download/Atlasīt un lejupielādēt].

 2. Izvēlieties attēlus skatītāja logā.

  Skatītāja logs

  • Atzīmējiet pārsūtāmo attēlu izvēles rūtiņas.
  • Vairākus attēlus varat norādīt arī ar peli.

  Piezīme

  • Klikšķiniet uz [Kārtot], lai mainītu sīktēlu kārtošanas secību.
  • Klikšķiniet uz [Izvēlēties nosacījumu], lai filtrētu attēlus pēc dažādiem nosacījumiem, lai atlasītu attēlus pārsūtīšanai.
  • Klikšķiniet uz [Informācija], lai izvēlētos uz sīktēliem redzamo informāciju. Atlasot [Date/Time / Datums/laiks], tiek parādīts faila izveides datums un laiks.
  • Klikšķiniet uz [Apvērst], lai apvērstu atlasi starp atlasītajiem un neatlasītajiem attēliem.
  • Klikšķiniet uz [Tikai atlasītie], lai rādītu tikai atlasītos attēlus.
  • Klikšķiniet uz [Datumu filtrs], lai filtrētu attēlus pēc faila izveidošanas datuma.
  • Klikšķiniet uz [Saraksta skats], lai pārslēgtu saraksta skatā.
   Klikšķiniet uz [Sīktēlu skats], lai atgrieztos sīktēlu skatā.
  • Saraksta skatā noklikšķiniet uz vienuma virsraksta, lai kārtotu pēc tā. Kārtošana pēc [Folder/Mape] ir līdzvērtīga kārtošanai pēc [Kārtot] sīktēlu skatā.
 3. Noklikšķiniet uz [Download/Lejupielādēt].

 4. Iestatiet saglabāšanas vietu, tad klikšķiniet uz [OK/Apstiprināt].

  Attēlu lejupielādes dialoglodziņš

  1. Rāda saglabāšanas vietu datorā
  2. Iestatīt saglabāšanas vietu
  • Tiek parādīts dialoglodziņš [Save File/Saglabāt failu], un programma EU sāk pārsūtīt attēlus uz datoru.
  • Pārsūtītie attēli tiek parādīti logā [Quick Preview/Ātrais priekšskatījums].

   Ātrā priekšskatījuma logs

  • Ļauj ātri pārskatīt attēlus to pārsūtīšanas laikā. Loga izmēru varat mainīt pēc vajadzības.
  • Lai pārslēgtos uz galveno logu, skatītāja logā noklikšķiniet uz [Main Window/Galvenais logs].

Piezīme

 • Kartes, no kurām attēli tiek pārsūtīti, var inicializēt, skatītāja logā noklikšķinot uz pogas [Format (Formatēt)] (izņemot EOS R5 C).
 • 2. darbībā varat vienlaicīgi atzīmēt vairākus secīgus attēlus. Klikšķinot uz pirmā no pārsūtāmajiem attēliem un turot nospiestu taustiņu Shift, kamēr klikšķināt uz pēdējā attēla, tiks parādīta ikona ([Pārbaudes poga 2]).
  Klikšķiniet uz [Pārbaudes poga 1], lai atlasītu visus norādītos attēlus.
 • Detalizētu informāciju par skatītāja logu sk. Skatītāja loga iestatījumi.
 • HDR vidē attēli, kas uzņemti ar kamerā iestatītu HDR PQ, tiek parādīti arī kā 10 bitu HDR PQ attēli logā [Quick Preview/Ātrais priekšskatījums] (Windows). Plašāk par HDR PQ vidi sk. HDR PQ iestatījumi.