Жазылымды сатып алу

Төмендегі нұсқауларға сәйкес қолданба жазылымын сатып алыңыз.

  1. Қолданбаны іске қосыңыз.

  2. [OK] түймесін басыңыз.

  3. Параметрді таңдаңыз.

    • Жазылымды сатып алу үшін [Move to the plans page/Жоспарлар бетіне өту] түймесін таңдап, көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
    • Компьютеріңізде бірнеше Canon идентификаторы басқарылса, жазылым үшін пайдаланғыңыз келетін Canon идентификаторына ауысу үшін [Switch users/Басқа пайдаланушыға ауысу] түймесін басуыңызға болады.
    • Жазылғаннан кейін, [Use functions of the subscribed plan/Жазылған жоспар функцияларын пайдалану] опциясын таңдап, осы қолданбаны пайдалану үшін жүйеге кіріңіз.

Ескерту

  • Жазылымыңыздың Canon идентификаторын жойсаңыз, жазылымды пайдалана алмайсыз.