Internetski prijenos snimaka uživo

Snimke možete prenositi uživo na internetu s videokamere.

Unaprijed provjerite zahtjeve za streaming i uvjete pružanja usluge na web stranici za streaming.

Uparivanje s pametnim telefonom putem Bluetootha

Prijeđite na korak 11 ako su pametni telefon i videokamera već upareni.

 1. Pripremite pametni telefon ().

 2. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Connect to smartphone(tablet) / Komunikacijske funkcije: Povežite s pametnim telefonom (tabletom)].

 3. Odaberite [OK].

  • Ovaj izbornik se ne prikazuje ako je Wi-Fi postavka već podešena na [Enable/Omogućeno].
 4. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

 5. Odaberite [OK].

  • Ovaj izbornik se ne prikazuje ako je Bluetooth postavka već podešena na [Enable/Omogućeno].
 6. Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.

 7. Započnite uparivanje.

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za početak uparivanja.
  • Ako aplikacija Camera Connect nije instalirana, pametnim telefonom skenirajte QR kôd na zaslonu, idite na Google Play ili App Store kako biste instalirali Camera Connect, zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za početak uparivanja.
 8. Otvorite Camera Connect.

  • Slijedite upute u aplikaciji i odaberite videokameru za uparivanje.
 9. Uspostavite Bluetooth vezu.

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
 10. Dovršite postupak uparivanja.

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za završetak uparivanja.
  • Kada se na pametnom telefonu pojavi poruka, upotrebljavajte pametni telefon kako je navedeno.
  • Prikazuje se naziv spojenog uređaja.
  • Pritisnite tipku MENU.
 11. Odaberite [Live streaming / Internetski prijenos uživo].

Spajanje na pristupnu točku putem Wi-Fia

 • Videokamera se automatski ponovno povezuje s prethodno korištenim pristupnim točkama.
 • Ove upute služe za povezivanje putem WPS-a (način PBC). Za druge načine povezivanja pogledajte Osnovne komunikacijske postavke ().
 1. Odaberite [Connect with WPS / Povezivanje putem WPS-a].

 2. Odaberite [WPS (PBC mode) / WPS (način PBC)].

  • Odaberite [OK].
 3. Spojite na pristupnu točku.

  • Pritisnite tipku WPS na pristupnoj točki. Pojedinosti o lokaciji tipke i tome koliko ju je dugo potrebno pritisnuti potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja videokamere na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.
 4. Odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje].

  • Odaberite [OK].
  • Ako se prikaže pogreška za [Auto setting / Automatsko podešavanje], podesite IP adresu ručno ().
 5. Dovršite postavke streaminga u aplikaciji Camera Connect.

  • Odaberite platformu za streaming koju ćete koristiti, zatim konfigurirajte postavke u skladu s tim.
  • Možete unijeti URL na zaslonu kako biste odabrali web-lokaciju za streaming.
  • Kao kvalitetu streaminga odaberite 6 Mbps ili 3,5 Mbps, ovisno o komunikacijskom okruženju.
 6. Pokrenite internetski prijenos snimke.

  • Na zaslonu pripravnog stanja snimanja prikazuje se [STBY/PRIPRAVA].
  • Upotrijebite Camera Connect za pokretanje i zaustavljanje streaminga. Streaming možete zaustaviti i pritiskom tipke Start/Stop na videokameri.

Oprez

 • Videosignal i zvuk mogu sadržavati šum tijekom prijenosa, ovisno o komunikacijskom okruženju. Testirajte streaming unaprijed i provjerite kvalitetu videosignala i zvuka.
 • Ako videosignal i zvuk sadrže šum ili preskaču, pokušajte sljedeće. Ti koraci mogu poboljšati kvalitetu.
  • Približite međusobno videokameru i pristupnu točku (bežični usmjerivač, pametni telefon za povezivanje itd.), promijenite njihov međusobni položaj i neka u prostoru između njih ne bude ljudi i predmeta.
  • U zatvorenom prostoru postavite pristupnu točku i videokameru u istoj prostoriji.
  • Postavite dalje od uređaja koji koriste frekvencijski pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni.
 • Ako smetnje iz vanjskog mikrofona ometaju praćenje sadržaja, pokušajte mikrofon postaviti s bočne strane videokamere, s ulaznom priključnicom za vanjski mikrofon što je dalje moguće od videokamere.
 • Iako odabir kvalitete streaminga od 3,5 Mbps u aplikaciji Camera Connect može omogućiti stabilniji prijenos nego kod brzine od 6 Mbps, kvaliteta slike bit će niža.
 • Videokamera će se zagrijati tijekom prijenosa. Koristite postolje ili stativ ili poduzmite druge mjere kako biste izbjegli snimanje iz ruke. Kad se videokamera zagrije, na zaslonu se prikazuje [Visoka temperatura] kao upozorenje.
 • Imajte na umu da Canon ni na koji način nije odgovoran za usluge trećih strana.
 • Tijekom internetskog prijenosa, snimka se ne snima na karticu (ali kartica mora biti u videokameri).
 • Testirajte streaming unaprijed kako biste bili sigurni da je slika ravna i u pravilnoj orijentaciji te prilagodite orijentaciju prema potrebi.
 • Obavezno pročitajte Napomene o funkciji bežične komunikacije.