Napredna povezivanja

Spajanje na pametni telefon ili tablet

Možete uspostaviti izravnu Wi-Fi vezu s pametnim telefonom i upotrebljavati Camera Connect za upravljanje kamerom.

 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Advanced connection / Komunikacijske funkcije: Napredno povezivanje].

 2. Odaberite [OK].

  • Ovaj izbornik se ne prikazuje ako je Wi-Fi postavka već podešena na [Enable/Omogućeno].
 3. Odaberite [Connect to smartphone(tablet) / Povezivanje s pametnim telefonom (tabletom)].

 4. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

 5. Započnite traženje pristupnih točaka.

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za početak traženja.
  • Ako aplikacija Camera Connect nije instalirana, pametnim telefonom skenirajte QR kôd na zaslonu, idite na Google Play ili App Store kako biste instalirali Camera Connect, zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za početak traženja.
 6. Uspostavite Wi-Fi vezu.

  • Uspostavite Wi-Fi vezu s pristupnom točkom. Slijedite upute za primijenjeni način povezivanja.

   • Spajanje putem WPS-a (, )
   • Ručno povezivanje s otkrivenim mrežama ()
   • Ručno povezivanje određivanjem informacija o pristupnoj točki ()
 7. Pokrenite Camera Connect i dodirnite naziv kamere.

 8. Odaberite [OK].

  • Zaslon kamere prikazuje [Wi-Fi on / Wi-Fi uključen] ().

Camera Control API

Prije upotrebe aplikacije ili drugog proizvoda koji primjenjuje Camera Control API (CCAPI)*, pripremite kameru za CCAPI kontrolu povezivanjem putem Wi-Fi veze na pametni telefon, tablet ili računalo koje ćete upotrijebiti. Wi-Fi vezu možete uspostaviti ili u načinu rada koji kameru upotrebljava kao pristupnu točku (izravna veza) ili u načinu rada koji povezuje putem zasebne pristupne točke.

Camera Control API: Sučelje za programiranje aplikacija temeljeno na HTTP-u za upravljanje Canonovim kamerama/fotoaparatima putem Wi-Fi veze.

 1. Odaberite [Camera Control API].

 2. Odaberite opciju.

  • HTTPS

   Kada upotrebljavate HTTP, podesite na [Disable/Onemogućeno].

  • Port no. (HTTP) / Br. ulaza (HTTP)

   Broj HTTP ulaza može se promijeniti prema potrebi.

  • Port no. (HTTPS) / Br. ulaza (HTTPS)

   Broj HTTPS ulaza može se promijeniti prema potrebi.

 3. Odaberite [User authentic. / Provjera autentičnosti korisnika].

 4. Odaberite [].

 5. Podesite korisničko ime.

  • Nakon unosa odaberite [OK].
 6. Podesite zaporku.

  • Nakon unosa odaberite [OK].

Oprez

 • Podešavanje provjere autentičnosti korisnika na [Disable/Onemogućeno] omogućuje izvršavanje CCAPI-ja bez provjere autentičnosti korisnika.

Wi-Fi povezivanje u načinu pristupne točke kamere

 1. Odaberite [Connect/Povezivanje].

 2. Odaberite [Add with wizard / Dodavanje s pomoću čarobnjaka].

 3. Odaberite [Camera access point mode / Način pristupne točke kamere].

 4. Odaberite [Easy connection / Jednostavno povezivanje].

  • Odaberite [OK].
 5. Unesite korisničko ime.

  • Ovaj izbornik nije vidljiv kad je provjera autentičnosti korisnika podešena na [Disable/Onemogućeno].
 6. Unesite zaporku.

  • Ovaj izbornik nije vidljiv kad je provjera autentičnosti korisnika podešena na [Disable/Onemogućeno].
 7. Provjerite SSID (naziv mreže) i zaporku.

  • Provjerite SSID (1) i zaporku (2) prikazane na zaslonu kamere.
 8. Upravljajte kamerom s pametnog telefona ili računala.

  • Za povezivanje s pametnim telefonom uključite Wi-Fi na pametnom telefonu i dodirnite SSID koji ste označili u koraku 7. Za zaporku unesite zaporku provjerenu u koraku 7.
  • Za spajanje na računalo otvorite izbornik mrežnih postavki na računalu i odaberite SSID koji ste označili u koraku 7. Za zaporku unesite zaporku provjerenu u koraku 7.
 9. Uspostavite Wi-Fi vezu.

  • Kad se na kameri pojavi gornji izbornik, upotrijebite pametni telefon, računalo ili drugi uređaj za pristup naznačenom URL-u iz aplikacije razvijene za upravljanje kamerom.
  • Prikaz gornjeg izbornika na kameri pokazuje da je uspostavljena Wi-Fi veza.
  • Za prekid Wi-Fi veze odaberite [Disconnect/Prekid veze].
  • Nakon odspajanja kamere s Wi-Fi veze, veza se registrira.

Wi-Fi veza putem pristupne točke

Prije izvođenja ovih koraka provjerite jesu li pametni telefon ili računalo spojeni na pristupnu točku putem Wi-Fia ili žične veze.

 1. Odaberite [Connect/Povezivanje].

 2. Odaberite [Add with wizard / Dodavanje s pomoću čarobnjaka].

 3. Odaberite SSID.

  • Odaberite SSID pristupne točke na koju se želite spojiti.
  • Unesite zaporku pristupne točke i odaberite [OK].
 4. Podesite IP adresu.

  • Za automatsko podešavanje IP adrese odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje] i zatim [OK].
  • Za ručno podešavanje IP adrese pogledajte Ručno podešavanje IP adrese.
 5. Odaberite opciju za IPv6.

  • Odaberite [Enable/Omogućeno] za uporabu IPv6.
  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 6. Unesite korisničko ime.

  • Ovaj izbornik nije vidljiv kad je provjera autentičnosti korisnika podešena na [Disable/Onemogućeno].
 7. Unesite zaporku.

  • Ovaj izbornik nije vidljiv kad je provjera autentičnosti korisnika podešena na [Disable/Onemogućeno].
 8. Uspostavite Wi-Fi vezu.

  • Kad se na kameri pojavi gornji izbornik, upotrijebite pametni telefon, računalo ili drugi uređaj za pristup naznačenom URL-u iz aplikacije razvijene za upravljanje kamerom.
  • Prikaz gornjeg izbornika na kameri pokazuje da je uspostavljena Wi-Fi veza.
  • Za prekid Wi-Fi veze odaberite [Disconnect/Prekid veze].
  • Nakon odspajanja kamere s Wi-Fi veze, veza se registrira.

Ručno registriranje veze

Slijedite ove korake za ručno registriranje veze.

 1. Odaberite [Connect/Povezivanje].

 2. Odaberite [Add manually / Ručno dodavanje].

Ponovno povezivanje putem Wi-Fia

 1. Odaberite [Connect/Povezivanje].

  • Nakon uspostavljanja veze, na kameri se prikazuje [Wi-Fi on / Wi-Fi uključen].

Izbornik [Wi-Fi on / Wi-Fi uključen]

U izborniku [Wi-Fi on / Wi-Fi uključen] dostupni su sljedeći postupci.

 • Confirm Wi-Fi settings / Provjera postavki Wi-Fia

  Možete provjeriti detalje postavki za Wi-Fi veze.

 • Error details / Detalji pogreške

  Nakon pogrešaka u Wi-Fi povezivanju možete provjeriti pojedinosti o pogreškama ().

 • Disconnect / Prekid veze

  Prekida Wi-Fi vezu.

 • SSID

  Označava trenutačni mrežni SSID, zajedno s glavnim URL-om CCAPI-ja.

Konfiguriranje postavki CCAPI-ja

U izborniku [Camera Control API] dostupne su sljedeće postavke.

Connect/Povezivanje

Povežite se s registriranom vezom.

Check/edit connections / Provjera/uređivanje veza

Provjerite ili uredite postavke veze.

 • Odaberi stavke za provjeru ili promjenu.
  • [Wireless LAN / Bežični LAN]

   Promijenite SSID veze.

  • [TCP/IPv4]

   Promijenite postavke TCP/IPv4 protokola veze.

  • [TCP/IPv6]

   Promijenite postavke TCP/IPv6 protokola veze.

  • [Check connection / Provjera veze]

   Provjerite postavke veze.

  • [Delete connection / Brisanje veze]

   Izbrišite registriranu vezu.

Auto connect / Automatsko povezivanje

Omogućuje automatsko Wi-Fi povezivanje.

Odaberite [Enable/Omogućeno] i isključite kameru.

Pri sljedećem uključenju kamere, automatski će se uspostaviti Wi-Fi veza.