Informacije o bateriji

Možete provjeriti stanje baterije koju rabite. Registriranjem više baterija na fotoaparatu možete provjeriti njihov približni preostali kapacitet i povijest uporabe.

 1. Odaberite [Podešavanje: Battery info. / Podešavanje: Info. o bateriji].

  • (1) Položaj reprodukcije
  • (2) Model baterije ili primijenjenog uređaja za priključenje na utičnicu napajanja u domaćinstvu.
  • (3) Uz indikator stanja baterije () prikazuje se preostali kapacitet baterije u koracima od 1 %.
  • (4) Broj snimljenih slika uz tekuću bateriju. Broj se resetira kad se baterija napuni.
  • (5) Stanje napunjenosti baterije u tri razine.

   • Battery information3 (monitor) (Zelena): Učinkovitost punjenja baterije je dobra.
   • Podaci o bateriji 2 (monitor) (Zeleno): Učinkovitost punjenja baterije je malo slabija.
   • Podaci o bateriji 1 (monitor) (Crveno): Preporučuje se kupnja nove baterije.

Oprez

 • Savjetujemo uporabu originalne Canonove baterije LP-E6NH/LP-E6N. Upotrebljavate li baterije koje nisu izvorni Canonovi proizvodi, performanse fotoaparata neće biti kompletne ili može doći do kvara.

Napomena

 • Broj okidanja pokazuje količinu snimljenih fotografija (bez videozapisa).
 • Podaci o bateriji prikazuju se i pri uporabi opcijskog hvatišta s baterijom BG-R10.
 • Prikaže li se poruka o komunikacijskoj pogrešci baterija, postupite u skladu s uputama u poruci.

Registriranje baterija na fotoaparat

Na fotoaparatu možete registrirati do šest baterija LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6. Za registriranje više baterija na fotoaparat, izvedite postupak u nastavku za svaku bateriju.

 1. Pritisnite tipku INFO.

  • Dok je prikazan izbornik za informacije o bateriji, pritisnite tipku INFO.
  • Ako baterija nije još registrirana, bit će zasjenjena.
 2. Odaberite [Register/Registriranje].

 3. Odaberite [OK].

  • Baterija je sada prikazana bijelo.

Napomena

 • Baterija se ne može registrirati ako upotrebljavate pribor za spajanje na električno napajanje u kućanstvu (opcija, ).

Obilježavanje baterija serijskim brojevima

Praktično je označiti sve registrirane baterije LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 njihovim serijskim brojevima, korištenjem komercijalno dostupnih oznaka.

 1. Na naljepnici od oko 25×15 mm, napišite serijski broj (1).

 2. Nalijepite naljepnicu.

  • Podesite prekidač na Isključivanje.
  • Uklonite bateriju iz fotoaparata.
  • Stavite naljepnicu kao što je prikazano na slici (na stranu bez električnih kontakata).

Oprez

 • Naljepnicu nemojte lijepiti na bilo koje drugo mjesto osim kako je prikazano na ilustraciji u koraku 2. U suprotnom, pogrešno nalijepljena naljepnica mogla bi otežati ulaganje baterije ili sasvim onemogućiti uključivanje.
 • Pri uporabi hvatišta s baterijom BG-R10 (prodaje se zasebno), naljepnica se može ljuštiti nakon opetovanog umetanja i uklanjanja iz baterijskog spremnika. U tom slučaju stavite novu naljepnicu.

Provjera preostalog kapaciteta registrirane baterije

Možete provjeriti preostali kapacitet baterija koje trenutačno nisu u uporabi, kao i datum njihove posljednje uporabe.

 1. Pronađite odgovarajući serijski broj.

  • Na zaslonu povijesti baterije pronađite serijski broj baterije (1) koji odgovara serijskom broju kojim je baterija označena.
  • Možete provjeriti približni preostali kapacitet odgovarajuće baterije (2) i kad je zadnji put korištena (3).

Brisanje podataka o registriranoj bateriji

 1. Odaberite [Delete info. / Brisanje podataka].

 2. Odaberite podatke o bateriji koje želite izbrisati.

  • Prikazuje se [Kvačica].
 3. Pritisnite tipku Brisanje.

  • Odaberite [OK] u izborniku za potvrdu.