آماده سازی و عملیات های مقدماتی

این بخش مراحل مقدماتی پیش از آغاز تصویربرداری و عملیات های اساسی دوربین را شرح می دهد.