عملیات های مقدماتی

تنظیم نمایاب

 1. پیچ تنظیم دیوپتری را تنظیم کنید.

  • درون نمایاب نگاه کنید و پیچ تنظیم دیوپتری را بچرخانید تا زمانیکه تصویر واضح به نظر برسد.

نگه داشتن دوربین

دوربین را می توان جهت هماهنگی با نیاز مصرفی شما به صورت های مختلف نگه داشت.

پوشیدن بند

 • پیش از نگه داشتن دوربین بند را دور مچ خود قرار دهید.
 • پس از قرار گرفتن بند دور مچ تان، آن را بین شست و انگشت اشاره مورد استفاده خود قرار دهید.

نگه داشتن دوربین برای مشاهده

 • به آرامی جلوی دوربین را نگه دارید.

محکم نگه داشتن دوربین برای مشاهده

 • دوربین را با قرار دادن انگشتان خود دور آن محکم نگه دارید.
 • انگشت اشاره خود را به آرامی روی دکمه زوم استراحت دهید.

نگه داشتن دوربین برای تصویربرداری

 • دوربین را با قرار دادن انگشتان خود دور آن محکم نگه دارید.
 • انگشت اشاره خود را به آرامی روی دکمه زوم استراحت دهید.
 • از انگشت شست خود برای کنترل دکمه شاتر/فیلمبرداری استفاده کنید.

محکم نگه داشتن دوربین برای تصویربرداری

 • دوربین را با قرار دادن انگشتان خود دور آن محکم نگه دارید.
 • با دست دیگرتان، دوربین را از زیر حمایت کنید.
 • انگشت اشاره خود را به آرامی روی دکمه زوم استراحت دهید.
 • از انگشت شست خود برای کنترل دکمه شاتر/فیلمبرداری استفاده کنید.
 • بازوها و آرنج های خود را به نرمی در جلوی بدن خود استراحت دهید.
 • دوربین را در نزدیکی صورت خود گرفته و از نمایاب نگاه کنید.

توجه

 • شما می توانید دوربین را در یکی از دست ها نگه دارید و با هر یک از چشم های خود درون نمایاب نگاه کنید.

دکمه زوم

 • هر بار فشار دادن دکمه زوم بین سه سطح زوم جابجا می شود.

دکمه شاتر

دکمه شاتر دو مرحله دارد. شما می توانید دکمه شاتر را نیمه فشار دهید. سپس می توانید دکمه شاتر را بیشتر و به صورت کامل فشار دهید.

فشار دادن به صورت نیمه

فوکوس خودکار را فعال می کند.

فشار دادن کامل (تنها برای تصویربرداری)

این کار عکس می گیرد.

 • جلوگیری از لرزش دوربین

  • دوربین را همانطوری که در نگه داشتن دوربین نشان داده شده است، ثابت نگه دارید.
  • در تصویربرداری، دکمه شاتر را برای فوکوس کردن تا نیمه فشار داده، سپس به آرامی دکمه شاتر را کامل فشار دهید.