روشن کردن

  • برای روشن کردن دوربین دکمه خاموش/روشن را فشار دهید. برای خاموش کردن دوربین مجدداً این دکمه را فشار دهید.

تنظیم تاریخ، زمان و منطقه زمانی

اگر هنگام روشن کردن دوربین، تاریخ/زمان/منطقه روی صفحه ظاهر می شود، به بخش تاریخ/زمان/منطقه زمانی رجوع کنید.

تغییر زبان رابط

برای تغییر زبان رابط، به بخش زبان رجوع کنید.