Võrgumäärangud

EOS-1D X Mark IIIR3R5/R5 C (koos WFT-R10B)

Kaamera võrgumäärangute puhul saate teha järgmisi toiminguid.

 1. Luua, muuta ja kustutada võrgumääranguid
 2. Kirjutada ja laadida võrgumääranguid failidesse ning failidest
 3. Kirjutada ja laadida võrgumääranguid kaamerasse ja kaamerast
 4. Kohtvõrgu määrangud
 5. FTP määrangud

Nõuded süsteemile

Windows Operatsioonisüsteem

Windows 11, Windows 10 (versioon 1607 või uuem versioon)

RAM

Vähemalt 4 GB Windows 11 puhul

64-bitise operatsioonisüsteemi Windows 10 korral vähemalt 2 GB

32-bitise operatsioonisüsteemi Windows 10 korral vähemalt 1 GB

Salvestusruum

Min 100 MB vaba ruumi

Ekraan (kuvar)

1366×768, 16-bitised värvid või paremad

macOS Operatsioonisüsteem

macOS 11, 12, 13

 • Ühilduv Apple’i protsessoriga Mac-arvutitega
RAM

Vähemalt 4 GB macOS 11–13 süsteemide puhul

Salvestusruum

Min 100 MB vaba ruumi

Ekraan (kuvar)

1280×800, 16-bitised värvid või paremad

Hoiatus

 • Selle funktsiooni kasutamiseks peate installima tööriista EOS Network Setting Tool.
 • Selle funktsiooni kasutamine nõuab piisavaid teadmisi juhtmega kohtvõrgu ja FTP-serveri seadistamise kohta. Canon ei paku tuge juhtmega kohtvõrgu või FTP-serverite seadistamisele.
 • Arvestage, et Canon ei vastuta kadude või vigastuste eest, mis on põhjustatud vigastest võrgu- või FTP-serveri määrangutest. Lisaks ei vastuta Canon muude kadude või vigastuste eest, mis on tekkinud seoses selle funktsiooni kasutamisega.
 • Kohtvõrgufunktsioonide kasutamisel rakendage enda vajadustele ja nõuetele vastavad tuvameetmeid. Canonit ei saa pidada vastutavaks kadude või vigastuste eest, mis tekkinud volitamata ligipääsu või muude turvarikkumiste tõttu.

Märkus

 • Tööriista EOS Network Setting Tool saab käivitada ka eraldi.

Võrgumäärangute funktsioon

 1. Klõpsake põhiaknas [Camera settings/Kaameramäärangud].

 2. Klõpsake [Network settings/Võrgumäärangud].

  • Kuvatakse võrgumäärangute aken.

Võrgumäärangute põhiaken

EOS Network Setting Tool

 1. Ühendusmäärangud
 2. Failide haldamine
 3. Kaamera haldamine
 4. MAC-aadressi kontrollimise nupp

  Klõpsake ühendatud kaamerate ja teiste seadmete MAC-aadresside kuvamiseks eraldi aknas. Kui klõpsate aknas [Copy/Kopeeri], siis saate ka MAC-aadresse kopeerida.

 5. Määrangute lähtestamine

  Kustutab kõik tarkvarasse Info salvestatud [Connection settings/Ühendusmäärangud], [Comm settings/Andmesidemäärangud] ja [Function settings/Funktsioonimäärangud]. Info kustutamiseks klõpsake [Initialize settings/Määrangute lähtestamine], seejärel klõpsake kuvatavas dialoogiboksis [Delete/Kustuta].

 6. Infokuva

  Kuvab infot valitud ühendusmäärangu kohta.

 7. Ühenduse valimise määrang

Ühendusmäärangud

Uue määrangu seadistamine

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Klõpsake jaotises [Connection settings/Ühendusmäärangud] valikul [New/Uus].

 3. Klõpsake jaotises [Comm settings/Andmesidemäärangud] valikul [New/Uus].

 4. Seadistage määrangud vastavalt oma soovile.

  • Dialoogiboksis on võimalik teha järgmisi määranguid.

   1. Muuta sidemäärangute nime
   2. Valida kohtvõrgu määrangu
   3. TCP-/IP-määrang
   4. Juhtmeta kohtvõrgu (Wi-Fi, WFT) määrang
  • Pärast määrangute tegemist klõpsake [Save/Salvesta], et minna tagasi dialoogiboksi [Connection settings/Ühendusmäärangud].
 5. Klõpsake jaotises [Funktsioon settings/Funktsioonimäärangud] valikul [New/Uus].

 6. Seadistage määrangud vastavalt oma soovile.

  • Dialoogiboksis on võimalik teha järgmisi määranguid.

   1. Muuta funktsioonimäärangute nime
   2. Valida FTP-režiimi
   3. Muuta FTP-/SFTP-/FTPS-määranguid
   4. Vastuvõtva serveri määrangud
    • FTP-serveri nime (IP-aadressi) määrang
    • Sirvida ja sihtkausta

     Sirvimiseks klõpsake [Browse/Sirvi]. Pärast valikul [Browse/Sirvi] klõpsamist loob EU ühenduse määratud FTP-serveriga.

  • Pärast määrangute tegemist klõpsake [Save/Salvesta], et minna tagasi dialoogiboksi [Connection settings/Ühendusmäärangud].
 7. Klõpsake dialoogiboksis [Connection settings/Ühendusmäärangud] [Save/Salvesta], et minna tagasi võrgumäärangute põhiaknasse.

  • Määrangud salvestatakse tarkvarasse.

Määrangute muutmine

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Avage muudetavad määrangud, seejärel klõpsake [Change/Muuda].

 3. Muutke määranguid vastavalt vajadusele.

Määrangute kustutamine

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Avage kustutatav määrang.

 3. Klõpsake [Delete settings/Määrangute kustutamine], seejärel klõpsake järgmises kuvas [Delete/Kustuta].

Failitoimingud

Määrangute salvestamine failina

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Avage salvestatavad määrangud.

 3. Klõpsake [Save to file/Salvesta faili], seadistage dialoogiboksis määrangud vastavalt vajadusele, seejärel klõpsake [Save/Salvesta].

Hoiatus

 • Selle funktsiooniga loodud NIF-failid ühilduvad ainult kaameratega EOS-1D X Mark III, R3, R5 ja R5 C.

Failide avamine

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Klõpsake [Open file/Ava fail], seejärel valige dialoogiboksist fail ning klõpsake [Open/Ava].

  • Valitud määrangufail avatakse võrgumäärangute põhiaknas.

Hoiatus

 • Saate avada ainult selle funktsiooniga või kaameraga EOS-1D X Mark III, R3, R5 või R5 C loodud NIF-faile.

Kaameratoimingud

Määrangute salvestamine kaamerasse

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Avage määrangud, mida soovite kaamerasse salvestada.

 3. Klõpsake [Save settings/Salvesta määrangud].

 4. Valige dialoogiboksist fail [SET/MÄÄRANG], mille alla määrangud salvestada, seejärel klõpsake [Save/Salvesta].

  • Kuva üksikasjad sõltuvad ühendatud kaamerast.

Määrangute laadimine kaamerast

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Klõpsake [Load settings/Laadi määrangud].

 3. Valige dialoogiboksist fail [SET/MÄÄRANG], mille alt määrangud laadida, seejärel klõpsake [Load/Laadi].

  • Määrangud kuvatakse võrgumäärangute põhiaknas.
  • Kuva üksikasjad sõltuvad ühendatud kaamerast.

Määrangute kustutamine kaamerast

 1. Kuvage võrgumäärangute põhiaken ().

 2. Klõpsake jaotises [Camera operations/Kaameratoimingud] valikul [Delete settings/Määrangute kustutamine], valige dialoogiboksist kustutatav fail [SET/MÄÄRANG], seejärel klõpsake [Delete/Kustuta].