BULB: aegvõtte režiim

Selles režiimis on katik avatud seni, kuni päästikunupp on alla vajutatud, ja sulgub päästikunupu vabastamisel. Kasutage aegvõtte režiimi öösel pildistamisel, ilutulestike pildistamiseks, astrofotograafias ning teiste pikka säriaega nõudvate objektide pildistamiseks.

 1. Määrake võtterežiimiks [Aegvõte].

  • Vajutage nuppu MODE, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [Aegvõte].
 2. Määrake sobiv avaarv.

  • Keerake selle määramiseks valijat Valimisketas (valija).
 3. Pildistage.

  • Säritus kestab niikaua, kuni hoiate päästikunuppu lõpuni allavajutatuna.
  • Möödunud särituse aega kuvatakse vedelkristalltablool.

Hoiatus

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugеva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Pika säriaja kasutamisel on piltidel rohkem müra kui tavaliselt.
 • Kui kaamera on määratud automaatse ISO-valgustundlikkuse režiimile, siis kasutatakse määrangut ISO 400.
 • Kui kasutate aegvõtte režiimis aegvõtte taimeri asemel iseavajat, siis hoidke päästikunuppu lõpuni alla vajutatuna (iseavaja viiteaeg + aegvõtte aeg).

Märkus

 • Pika säriaja kasutamisest tekkinud müra vähendamiseks kasutage funktsiooni [Võtted: Long exp. noise reduction/Võtted: Pika säriaja müravähendus] ().
 • Soovitame kasutada aegvõtte režiimis statiivi ja aegvõtte taimerit.
 • Aegvõtteid saab teha ka RS-80N3 abil (eraldi müügil, ).
 • Aegvõtteid saab teha ka juhtmeta distantspäästiku BR-E1 abil (eraldi müügil). Distantspäästiku edastusnupu vajutamisel algab aegvõte kohe või 2 sekundit hiljem. Aegvõtte režiimi lõpetamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Aegvõtte taimer

See võimaldab määrata aegvõtte säriaja juba enne võtet. Selle funktsiooni kasutamisel ei ole vaja hoida päästikunuppu aegvõtte ajal all, mis aitab vähendada kaameravärinat.

Arvestage, et aegvõtte taimerit saab määrata ning see aktiveeritakse ainult [] (aegvõtte) režiimis.

 1. Valige [Võtted: Bulb timer/Shooting: Aegvõtte taimer].

 2. Valige [Enable/Luba].

  • Valige [Enable/Luba], seejärel vajutage nuppu INFO.
 3. Valige soovitud säriaeg.

  • Tehke valik (tunnid : minutid : sekundid).
  • Vajutage [Reguleerimine] kuvamiseks SET.
  • Määrake väärtus, seejärel vajutage SET. (Pöördub tagasi [Valige] juurde.)
 4. Valige [OK].

 5. Pildistage.

  • Pärast päästikunupu lõpuni alla vajutamist jätkub aegvõte määratud aja jooksul.
  • Aegvõtte ajal kuvatakse vedelkristalltablool [Aegvõtte taimer] ja säriaega.
  • Taimeri määrangu tühistamiseks määrake punktis 2 [Disable/Keela].

Hoiatus

 • Kui vajutate päästikunupu lõpuni alla ning lasete taimeri ajal lahti, siis aegvõte peatatakse.
 • Aegvõte jätkub isegi pärast teie määratud säriaega, kui jätkate päästikunupp lõpuni all hoidmist (mis alistab automaatse peatamise määratud säriaja möödumisel).
 • Võtterežiimi vahetamisel aegvõtte taimer nullitakse (ning see lülitub olekusse [Disable/Keela]).