Iseteravustamisfunktsioonide kohandamine

Saate seadistada iseteravustamise funktsioone vastavalt oma võttestiilile või võtteobjektile.

[Iseteravustamine4]

Lens electronic MF (Objektiivi elektrooniline käsiteravustamine)

Elektroonilise käsiteravustamisega RF-, EF- või EF-S-objektiivide kasutamisel saate määrata käsiteravustamise reguleerimise viisi režiimis One-Shot AF (Lukustuv teravustamine).

 • [Keela lukustuva teravustamise järel] Disable after One-Shot (Keela lukustuva teravustamise järel)

  Pärast iseteravustamise toimingut ei saa käsitsi teravustada.

 • [Luba lukustuva teravustamise järel (sama suurus)] One-Shot→enabled (Lukustuv teravustamine→lubatud)

  Saate reguleerida teravust käsitsi pärast iseteravustamise toimingut, kui hoiate päästikunuppu pooleldi all.

 • [Luba lukustuva teravustamise järel (suurenda)] One-Shot→enabled (magnify) (Lukustuv teravustamine→lubatud (suurenda))

  Saate reguleerida teravust käsitsi pärast iseteravustamise toimingut, kui hoiate päästikunuppu pooleldi all. Teravustatud ala on võimalik suurendada ning reguleerida teravust käsitsi, kui keerate objektiivi teravustamisrõngast.

 • [Keela iseteravustamisrežiimis] Disable in AF mode (Keela iseteravustamisrežiimis)

  Kui objektiivi teravustamisrežiimi lüliti on asendis AF, siis on teravuse käsitsi reguleerimine keelatud.

Hoiatus

 • Määranguga [One-Shot→enabled (magnify)/Lukustuv teravustamine→lubatud (suurenda)] ei pruugita kuva suurendada isegi objektiivi teravustamisrõnga pööramisel, kui vajutasite päästikunupu kohe pärast võtet pooleldi alla. Sellisel juhul laske kuva suurendamiseks päästikunupp lahti, oodake [Suurendamine või vähendamine] kuvamist, seejärel vajutage päästikunupp pooleldi alla ning keerake samal ajal teravustamisrõngast.

Märkus

 • Objektiivi käsiteravustamise tehnilised andmed leiate objektiivi kasutusjuhendist.

One-Shot AF release prior. (Lukustuva teravustamise katiku prioriteet)

Saate anda prioriteedi teravustamisele või lukustuva teravustamise katiku ajastusele (v.a puutepäästiku kasutamisel).

 • [Teravustamise prioriteet] Focus (Teravustamine)

  Võtet ei tehta enne teravuse saavutamist. See on kasulik siis, kui soovite enne võtte tegemist teravustada võtteobjekti.

 • [Vabastuse prioriteet] Release (Vabastus)

  Annab teravustamise ees prioriteedi katiku vabastusele. See on kasulik oluliste hetkede jäädvustamisel, kus õige hetk on kõige tähtsam.

  Arvestage, et võte tehakse sõltumata sellest, kas võtteobjekt on teravustatud.

Switching tracked subjects (Jälitatavate objektide vahetamine)

Saate määrata, kui lihtsalt kaamera vahetab objekte jälitavaid iseteravustamispunkte.

See kehtib iseteravustamise meetodite nägu+jälitamine, tsooni iseteravustamine või laia tsooni iseteravustamine (vertikaalne või horisontaalne) jaoks.

 • Initial priority (Algse prioriteet)

  Jälgib algselt iseteravustamise poolt tuvastatud objekti, kuni see on võimalik.

 • On subject (Võtteobjektil)

  Jälgib algselt iseteravustamise poolt tuvastatud peamist objekti, kuni see on võimalik, Lülitub teistele objektidele, kui kaamera ei suuda enam otsustada, et jälitatav on peamine objekt.

 • Switch subject (Võtteobjekti vahetamine)

  Lülitub vastavalt võttetingimustele teiste objektide jälitamisele.

Ettevaatust

 • Ettevaatusabinõud, kui määratud on [Initial priority/Algse prioriteet]

 • Osadel võttetingimustel ei pruugi kaamera suuta võtteobjekte jälitada.

  • Kui võtteobjektid liiguvad palju ja kiiresti.
  • Kui võtteobjektid on eri suundades või muudavad oma asendit.
  • Kui iseteravustamispunktid liiguvad võtteobjektidest eemale või võtteobjektid jäävad takistuste taha ning te ei näe neid enam.
 • Puutega valitud võtteobjekte jälitatakse nii kaua kui võimalik, sõltumata funktsioonist [Subject to detect/Tuvastatav objekt].

Lens drive when AF impossible (Objektiivi toiming kui iseteravustamine pole võimalik)

Saate määrata objektiivitoimingu, mis rakendub siis, kui võtteobjekti iseteravustamine pole võimalik.

 • [ON] Continue focus search (Jätka teravuse otsimist)

  Kui iseteravustamine ei õnnestu, siis määratakse objektiiv otsima täpset teravustamiskaugust.

 • [OFF] Stop focus search (Peata teravuse otsimine)

  Kui iseteravustamine käivitub ning pilt on väga fookusest väljas ning teravustada ei saa, siis objektiivi teravustamismootor ei toimi. See takistab objektiivil minna teravuse otsimisel suurel määral fookusest välja.

Hoiatus

 • [Stop focus search/Peata teravuse otsimine] on soovitatav määrang teleobjektiivide või teiste suurt teravustamisala katvate objektiivide jaoks, et vältida teravustamismootorist tekkivaid viiteid, kui objektiiv läheb suurel määral fookusest välja.

Limit AF methods (Iseteravustamise meetodite piiramine)

Saate piirata saadaolevaid iseteravustamise meetodeid nendega, mida soovite kasutada. Valige iseteravustamise meetodid ning vajutage nupule SET, et lisada nende valitavaks tegemiseks linnuke [Linnuke]. Valige määrangu salvestamiseks [OK]. Lisateavet iseteravustamise meetodite kohta leiate lõigust Iseteravustamise meetod.

Hoiatus

 • Linnukest [Linnuke] ei saa kustutada määrangult [Manual selection:1 pt AF/Käsitsi valik: 1-punkti iseteravustamine].

Märkus

 • Funktsiooni [Iseteravustamine: Limit AF methods/Iseteravustamine: Iseteravustamise meetodite piiramine] paremas servas toodud tärn tähistab, et vaikemäärangut on muudetud.

AF method selection control (Iseteravustamise meetodi valiku juhtimine)

Saate määrata, kuidas iseteravustamise meetodi valikumeetodeid vahetatakse.

 • [Multifunktsioonide nupp] Teravustamispunkti valimine→M-Fn button (Teravustamispunkti valimine→M-Fn-nupp)

  Vajutage nuppu Teravustamispunkti valimine, seejärel nuppu Multifunktsioonid. Iga vajutus vahetab iseteravustamise meetodit.

 • [Valimisketas (valija)] Teravustamispunkti valimine→Main Dial (Teravustamispunkti valimine→valimisketas (valija))

  Vajutage nuppu Teravustamispunkti valimine, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) iseteravustamise meetod.

Märkus

 • Kui määratud on [Teravustamispunkti valimine Main Dial/Teravustamispunkti valimineValimisketas (valija)], siis kasutage iseteravustamispunkti horisontaalseks liigutamiseks valijat Üldvalija.

Orientation linked AF point (Suunaga seotud iseteravustamispunkt)

Saate määrata eraldi iseteravustamispunktid või tsooni iseteravustamise raamid püst- ja rõhtasendis pildistamise jaoks.

 • [Suunaga seotud iseteravustamispunkt] Same for both vert/horiz (Sama vert./hor. jaoks)

  Püst- ja rõhtasendis pildistamiseks kasutatakse samu iseteravustamispunkte ja tsooni iseteravustamise raame.

 • [Eraldi määramine (teravustamispunkti valimine)] Separate AF pts: Pt only (Eraldi iseteravustamispunktid: ainult punktid)

  Iga kaamera asendi ((1) horisontaalne, (2) vertikaalne kaamerapidemega üleval, (3) vertikaalne kaamerapidemega all) jaoks saab määrata eraldi iseteravustamispunktid ja tsooni iseteravustamise raamid. See on kasulik, kui soovite automaatselt vahetada teistele iseteravustamispunktidele või tsooni iseteravustamise raamidele kaamera suuna alusel.

  Igale kolmele kaamera suunale seotud iseteravustamispunktid ja tsooni iseteravustamise raamid salvestatakse.

Hoiatus

 • Funktsiooni [Same for both vert/horiz / Sama vert./hor. jaoks] vaikemäärang lähtestatakse, kui valite menüüst [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine] valiku [Basic settings/Põhimäärangud] (). Suundade (1)–(3) määrangud lähtestatakse ning kaamera määratakse kasutama 1-punkti iseteravustamise keskmist iseteravustamispunkti.
 • Määrang võidakse lähtestada ka objektiivi vahetamisel.

[Iseteravustamine5]

Initial Servo AF pt for NäguVõtteobjekti jälitamine (Algne servoteravustamise punkt NäguVõtteobjekti jälitamine jaoks)

Kui iseteravustamise meetodiks on määratud [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine], siis saate määrata iseteravustamispunkti, millest servoteravustamist alustatakse.

 • Initial AF pt set for NäguVõtteobjekti jälitamine (Algne NäguVõtteobjekti jälitamine jaoks määratud iseteravustamispunkt)

  Kui iseteravustamise toiminguks on määratud [Servo AF/Servoteravustamine] ning iseteravustamise meetodiks on määratud [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine], siis alustatakse servoteravustamist käsitsi määratud iseteravustamispunktist.

 • AF pt set for Ühe punkti täpne iseteravustamineÜhe punkti iseteravustamineIseteravustamispunkti laiendusIseteravustamispunkti laiendus (käsitsi valik: ümbritsevad) (Ühe punkti täpne iseteravustamineÜhe punkti iseteravustamineIseteravustamispunkti laiendusIseteravustamispunkti laiendus (käsitsi valik: ümbritsevad) jaoks määratud iseteravustamispunkt)

  Servoteravustamist alustatakse iseteravustamispunktist, mis oli määratud käsitsi enne lülitumist täpselt iseteravustamiselt, 1-punkti iseteravustamiselt või iseteravustamise ala laiendamiselt (käsitsi valik Iseteravustamise ala laiendamine) või iseteravustamise ala laiendamiselt (käsitsi valik: ümbritsevad) režiimile [Auto selection AF/Automaatse valikuga iseteravustamine] või [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine]. See on kasulik, kui soovite alustada servoteravustamist enne režiimile [Auto selection AF/Automaatse valikuga iseteravustamine] või [Nägu+Tracking/Nägu+jälitamine] lülitumist määratud iseteravustamispunktist.

 • AUTO: Auto (Automaatne)

  Servoteravustamist alustatakse iseteravustamispunktist, mis määratakse automaatselt vastavalt võttetingimustele.

Märkus

 • Kui määratud on [AF pt set for Ühe punkti täpne iseteravustamineÜhe punkti iseteravustamineIseteravustamispunkti laiendusIseteravustamispunkti laiendus (käsitsi valik: ümbritsevad)/Ühe punkti täpne iseteravustamineÜhe punkti iseteravustamineIseteravustamispunkti laiendusIseteravustamispunkti laiendus (käsitsi valik: ümbritsevad) jaoks määratud iseteravustamispunkt], siis servoteravustamist alustatakse teie käsitsi valitud iseteravustamispunktile vastavast tsoonist, isegi kui valite iseteravustamise meetodiks tsooni iseteravustamise või laia tsooni iseteravustamise (vertikaalne või horisontaalne).

Focus ring rotation (Teravustamisrõnga pööramine)

Saate vahetada RF-objektiivi teravustamisrõnga pööramise suunda, mida kasutatakse määrangute reguleerimiseks.

 • [Tavaline] Normal (Tavaline)
 • [Vastupidine suund] Reverse direction (Vastupidine suund)

RF lens MF focus ring sensitivity (RF-objektiivi teravustamisrõnga tundlikkus)

Saate määrata RF-objektiivi teravustamisrõnga tundlikkuse.

 • [Muutub pööramise kiirusega] Varies with rotation speed (Muutub pööramise kiirusega)

  Teravustamisrõnga tundlikkus sõltub pööramise kiirusest.

 • [Seotud pöördenurgaga] Linked to rotation degree (Seotud pöördenurgaga)

  Fookuskaugust reguleeritakse pööramise määra alusel, sõltumata pööramiskiirusest.

Üldvalijasensitivity- AF pt select (Üldvalija tundlikkus – teravustamispunkti valik)

Saate reguleerida üldvalija tundlikkust, mis kehtib iseteravustamispunkti asukoha määramise jaoks.

Electronic full-time MF (Elektrooniline pidev käsiteravustamine)

Kindlate objektiivide kasutamisel saab elektroonilise teravustamisrõnga abil käsitsi teravustamise toimingut kohandada. Lisateavet ühilduvate objektiivide kohta leiate Canoni veebisaidilt.

 • Enable (Luba)

  Teravuse käsitsi reguleerimine on saadaval alati, kui kaamera on lülitatud sisse.

 • Disable (Keela)

  Teravuse käsitsi reguleerimine vastab määrangule [Lens electronic MF/Objektiivi elektrooniline käsiteravustamine].

[AF3] (video salvestamisel)

Movie Servo AF speed (Video servoteravustamise kiirus)

See funktsioon on saaval juhul, kui [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video servoteravustamine] on olekus [Enable/Luba].

Saate määrata video-servoteravustamise jaoks iseteravustamise kiiruse ning toimimistingimused. See funktsioon lubatakse siis, kui kasutate video salvestamisel aeglase fookuse ülemineku toega objektiivi.*

 • When active (Kui aktiivne)

  Saate määrata [Always on/Alati sees], et määratud iseteravustamise kiirus oleks kasutusel video salvestamisel alati (enne salvestamist ja salvestamise ajal) või määrata [During shooting/Salvestamise ajal], et määratud iseteravustamise kiirus oleks kasutusel ainult video salvestamisel.

 • AF speed (Iseteravustamise kiirus)

  Saate reguleerida iseteravustamise kiirust (fookuse üleminekukiirust) tavakiirusest (0) aeglaseni (ühele seitsmest tasemest), et saavutada soovitud toime videos.

* Objektiivide puhul, mis toetavad aeglast fookuse üleminekut video salvestamisel

Ühilduvad USM- ja STM-objektiivid, mis on toodud turule aastal 2009 ja hiljem. Lisateavet leiate Canoni veebisaidilt.

Hoiatus

 • Osade objektiivide kasutamisel ei muutu iseteravustamise kiirus isegi selle reguleerimisel.

Märkus

 • Kui see pole aktiveeritud, siis vastavad toimingud olukorrale, kus [AF speed/Iseteravustamise kiirus] on seatud olekusse [Standard (0)/Standardne (0)].
 • Funktsiooni [Iseteravustamine: Movie Servo AF speed/Iseteravustamine: Video servoteravustamise kiirus] paremas servas toodud tärn tähistab, et vaikemäärangut on muudetud.

Movie Servo AF track sens. (Video servoteravustamise jälgimise tundlikkus)

Saate reguleerida jälgimise tundlikkust (ühele seitsmest tasemest), mis mõjutab video servoteravustamise ajal kaamera reageerimisvõimet, kui objekt liigub iseteravustamispunktist eemale või kui segav objekt liigub kaamera panoraamimisel üle iseteravustamispunkti.

See funktsioon on saaval juhul, kui [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video-servoteravustamine] on seatud olekusse [Enable/Luba].

 • Locked on (Lukustatud): –3/–2/–1

  Selle määranguga hakkab kaamera väiksema tõenäosusega jälitama erinevat objekti, kui võtteobjekt liigub iseteravustamispunkti juurest eemale. Mida lähemal on määrang miinus-sümbolile (–), seda vähem kipub kaamera jälitama erinevat võtteobjekti. See on kasulik, kui soovite takistada iseteravustamispunkte jälitamast valesid objekte panoraamimisel või juhul, kui mõni takistus jääb iseteravustamispunktide ette.

 • Responsive (Reageeriv): +1/+2/+3

  See teeb kaamera rohkem reageerivamaks iseteravustamispunkti katva võtteobjekti jälitamisel. Mida lähemal on määrang pluss-sümbolile (+), seda reageerivam kaamera on. See on kasulik, kui soovite jätkata liikuva objekti jälgimist selle kauguse (kaamerast) muutumisel või kui soovite kiirelt teravustada teist võtteobjekti.

Märkus

 • Kui see pole aktiveeritud, siis vastavad toimingud olukorrale, kus see on seatud olekusse [0]