Επεξεργασία εικόνας RAW στο cloud

Μπορείτε να αποστείλετε εικόνες RAW ή Compact RAW στον ιστότοπο image.canon για επεξεργασία σε εικόνες JPEG ή HEIF. Οι εικόνες RAW παραμένουν οι ίδιες όπως όταν καταγράφηκαν, οπότε μπορείτε να ρυθμίσετε τις συνθήκες επεξεργασίας για να δημιουργήσετε πολλές εικόνες JPEG ή HEIF.

Προσοχή

 • Πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων δωρεάν εγγραφή στον image.com.

  Λάβετε υπόψη ότι η επεξεργασία εικόνας RAW στο cloud απαιτεί συνδρομή επί πληρωμή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδρομή, επισκεφθείτε τον ιστότοπο image.canon.

 • Οι εικόνες που δημιουργούνται με αυτήν την επεξεργασία εικόνων αποθηκεύονται σε διακομιστές image.canon. Οι επεξεργασμένες εικόνες δεν αποθηκεύονται στη μηχανή.

Σημείωση

 • Πριν συνεχίσετε, συνδέστε τη μηχανή στον ιστότοπο image.canon ().

Έλεγχος δυναμικότητας επεξεργασίας

Μπορείτε να ελέγξετε πόσες εικόνες μπορείτε να επεξεργαστείτε στον ιστότοπο image.canon.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Επεξ εικόνας RAW σε Cloud].

 2. Επιλέξτε [Έλεγχος ικανότ επεξεργ (ανανέωση)].

  • Η μηχανή αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο image.canon.
 3. Ελέγξτε την ποσότητα στην περιοχή [Ικανότητα επεξεργ].

  • Οι πληροφορίες στην περιοχή [Ικανότητα επεξεργ] ενημερώνονται.

Προσοχή

 • Το στοιχείο [Ικανότητα επεξεργ] είναι [0], εκτός αν έχετε συνδρομή επί πληρωμή για επεξεργασία εικόνας RAW στο cloud. Θα λάβετε πληροφορίες συνδρομής στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπο image.canon, αν ελέγξετε τη δυναμικότητα επεξεργασίας χωρίς να έχετε συνδρομή.

Προσθήκη εικόνων για επεξεργασία

 1. Επιλέξτε [Προσθήκη εικόνων για επεξεργασία].

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν επιλέξτε εικόνες.

  • Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες για επεξεργασία ταυτόχρονα.

  Επιλογή εικόνων

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε μια εικόνα για επεξεργασία και πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

  Επιλογή εύρους

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα προστεθεί σε όλες τις εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εικόνας.
  • Για να επεξεργαστείτε άλλες εικόνες, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
  • Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).
 3. Ορίστε τις επιθυμητές συνθήκες επεξεργασίας.

  Χρήση ρυθμίσεων λήψης

  • Η επεξεργασία των εικόνων γίνεται χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις εικόνας τη στιγμή της λήψης.
  • Οι εικόνες που καταγράφονται όταν η ρύθμιση [Λήψη: Λήψη HDR ] ορίζεται σε [Ενεργ.] υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη δημιουργία εικόνων HEIF, και οι εικόνες που καταγράφονται όταν αυτή η λειτουργία ορίζεται σε [Απενεργ.] υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη δημιουργία εικόνων JPEG.

  Διαμόρφ επεξεργασίας→JPEG/Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
  • Πατήστε το πλήκτρο SET για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων λειτουργίας.
  • Για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις εικόνας κατά τη λήψη, πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή και επιλέξτε [ΟΚ], όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Επαναφορά σε ρυθμίσεις λήψης].

  Οθόνη σύγκρισης

  • Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των οθονών [Αλλαγή] και [Ρυθμίσεις λήψης] πατώντας το πλήκτρο INFO και περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου.
  • Τα στοιχεία με πορτοκαλί χρώμα στην οθόνη [Αλλαγή] έχουν τροποποιηθεί από τη στιγμή της λήψης.
  • Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για επιστροφή στην οθόνη συνθηκών επεξεργασίας.
 4. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

  • Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές [Διαμόρφ επεξεργασίας→JPEG] ή [Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF], επιλέξτε [Αποθήκευση και έξοδος] (Αποθήκευση).
  • Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε [ΟΚ].
 5. Προσθέστε τις εικόνες στη λίστα αποστολής.

  • Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε [ΟΚ].

Έλεγχος/αφαίρεση επιλεγμένων εικόνων

 1. Επιλέξτε [Έλεγχος/αφαίρεση επιλεγμ εικόνων].

 2. Αναζητήστε εικόνες.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να ελέγξετε τις εικόνες.
  • Για να αφαιρέσετε εικόνες από τη λίστα αποστολής, πατήστε το πλήκτρο SET.

   Εμφανίζεται η ένδειξη [Έλεγχος].

  • Για να ελέγξετε τις συνθήκες επεξεργασίας εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.
 3. Αφαιρέστε την τρέχουσα εικόνα από τη λίστα αποστολής, κατά περίπτωση.

  • Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ.

   Επιλέξτε [ΟΚ] όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με την αφαίρεση εικόνων από τη λίστα αποστολής.

Αποστολή εικόνων

 1. Επιλέξτε [Αποστολή].

 2. Διαβάστε το μήνυμα.

  • Διαβάστε το μήνυμα και αγγίξτε [Αποστολή].
  • Θα λάβετε ειδοποίηση στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει για το Canon ID σας, όταν ληφθούν τα αρχεία σας για επεξεργασία και όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία.

Προσοχή

 • Ο αριθμός εικόνων και η δυναμικότητα επεξεργασίας μπορεί να μην ενημερωθούν σωστά αν παρουσιαστεί σφάλμα μετάδοσης κατά την αποστολή [Err 138]. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και αν ο αριθμός των εικόνων και η δυναμικότητα επεξεργασίας δεν έχουν ενημερωθεί σωστά, οι εικόνες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στον διακομιστή. Περιμένετε μέχρις ότου λάβετε ειδοποίηση μέσω email ότι η επεξεργασία ολοκληρώθηκε.
 • Η μηχανή συνεχίζει την αποστολή εικόνων ακόμα κι αν επιλεγεί το στοιχείο [Διακοπή] στην οθόνη [Αποστολή εικόνων]. Για να ακυρώσετε την αποστολή, επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη [Ακύρωση μετάδοσης] ενώ η ένδειξη προσπέλασης αναβοσβήνει.
 • Ανάλογα με το πότε επιλέγετε [ΟΚ] στην οθόνη [Ακύρωση μετάδοσης], η αποστολή μπορεί να συνεχιστεί και οι εικόνες μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία στον διακομιστή.