Αποστολή εικόνων σε μια υπηρεσία Web

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αποστολής εικόνων στην υπηρεσία image.canon.

Αποθήκευση του image.canon και διαμόρφωση αυτόματης αποστολής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την υπηρεσία image.canon στη μηχανή και να προετοιμάσετε την αυτόματη αποστολή των λήψεών σας.

  • Απαιτείται υπολογιστής ή smartphone με πρόγραμμα περιήγησης και σύνδεση στο Internet.
  • Θα πρέπει να εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή σας ή στο smartphone.
  • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών image.canon και για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες και περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας image.canon (https://image.canon/).
  • Ενδέχεται να ισχύουν χωριστές χρεώσεις για τη σύνδεση ISP και το σημείο πρόσβασης.

Βήματα στη μηχανή (1)

  1. Στη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ.

  2. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις δικτύου].

  3. Στο στοιχείο [Δίκτυο], επιλέξτε [Ενεργ.].

  4. Επιλέξτε [Αποστολή σε υπηρεσία Web].

  5. Επιλέξτε [Συμφωνώ].

  6. Επιλέξτε [Νέες ρυθμίσεις].

  7. Δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi.

  8. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του email σας.

    • Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του email σας και επιλέξτε [ΟΚ].
  9. Πληκτρολογήστε έναν τετραψήφιο αριθμό.

    • Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο αριθμό της επιλογής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε [ΟΚ].
  10. Επιλέξτε [ΟΚ].

    • Το εικονίδιο [Υπηρεσία Web] αλλάζει σε [Ενημέρωση υπηρεσίας web].

Βήματα στον υπολογιστή ή στο smartphone

  1. Ρυθμίστε τη σύνδεση web της μηχανής.

    • Μεταβείτε στη σελίδα στο μήνυμα ειδοποίησης.
    • Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις στη σελίδα ρυθμίσεων σύνδεσης web της μηχανής.

Βήματα στη μηχανή (2)

  1. Επιλέξτε [Αποστολή σε υπηρεσία Web].

  2. Επιλέξτε [ΟΚ].

    • Το εικονίδιο [Ενημέρωση υπηρεσίας web] αλλάζει σε [Αυτόματη αποστολή].
  3. Επιλέξτε [Αυτόματη αποστολή].

    • Εάν οριστεί η επιλογή [Ενεργ.], οι εικόνες αποστέλλονται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή.
  4. Επιλέξτε [Πληκτρολ για αποστ].

    • Επιλέξτε [Στατικ εικ μόνο] ή [Στατ εικ+ταιν].
  5. Επανεκκινήστε μηχανή.

    • Οι εικόνες αποστέλλονται πλέον αυτόματα.
  • Για εναλλαγή δικτύων, επιλέξτε [Αλλαγή δικτύου] και ακολουθήστε τα βήματα 5–8.
  • Για να αφαιρέσετε τη σύνδεση, επιλέξτε [Απαλοιφή ρυθμ σύνδ Web κάμερας] και, στη συνέχεια, [ΟΚ].

Σημείωση

  • Αποστέλλονται όλα τα αρχεία εικόνων σε κάρτα, εφόσον η ρύθμιση [Αυτόματη αποστολή] έχει οριστεί στην επιλογή [Ενεργ.].
  • Όταν η ρύθμιση [Αυτόματη αποστολή] ορίζεται στην επιλογή [Ενεργ.], η αυτόματη αποστολή ξεκινά μετά την εκκίνηση της μηχανής (ή γίνεται επαναφορά από το αυτόματο σβήσιμο).
  • Επιπλέον, αποστέλλονται όλες οι εικόνες που καταγράφονται κατά την αυτόματη αποστολή.

Προσοχή

  • Η αυτόματη αποστολή δεν ξεκινά κατά τη λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων.
  • Η μεταφορά διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

    • Η επιλογή [Λειτουργίες επικοινωνίας: Κατάσταση πτήσης] έχει οριστεί σε [On]
    • Η εγγραφή ταινίας ξεκινά
    • Ξεκινά μια σύνδεση USB
    • Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή
    • Ο διακόπτης λειτουργίας της μηχανής έχει τοποθετηθεί στη θέση Απενεργοποίηση
  • Η αυτόματη αποστολή δεν ξεκινά εάν επανεκκινήσετε τη μηχανή ενόσω άλλες λειτουργίες επικοινωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Προτού επανεκκινήσετε τη μηχανή, χρησιμοποιήστε την επιλογή [Ρυθμ. σύνδεσης] για να τερματίσετε τη σύνδεση για άλλες λειτουργίες.