Κοπή εικόνων JPEG/HEIF

Μπορείτε να κόψετε μια εικόνα JPEG/HEIF που καταγράφηκε και να την αποθηκεύσετε ως νέα εικόνα. Η κοπή είναι διαθέσιμη για εικόνες JPEG ή HEIF. Δεν είναι δυνατή η κοπή εικόνων RAW και εικόνων με συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Κοπή].

 2. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1, για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε.
  • Πατήστε SET για να εμφανιστεί το πλαίσιο κοπής.
 3. Ορίστε το πλαίσιο κοπής.

  • Θα περικοπεί η περιοχή της εικόνας μέσα στο πλαίσιο κοπής.
  • Αλλαγή μεγέθους του μεγέθους πλαισίου κοπής

   Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου κοπής. Όσο μικρότερο είναι το πλαίσιο κοπής, τόσο πιο μεγεθυμένη θα δείχνει η κομμένη εικόνα.

  • Αλλαγή αναλογιών και προσανατολισμού του πλαισίου κοπής

   Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1, για να αλλάξετε τις αναλογίες και τον προσανατολισμό του πλαισίου κοπής.

  • Μετακίνηση του πλαισίου κοπής

   Χρησιμοποιήστε το Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, για να μετακινήσετε το πλαίσιο κοπής κάθετα ή οριζόντια.

  • Διόρθωση κλίσης

   Μπορείτε να διορθώσετε την κλίση εικόνας έως ±10°. Πατήστε το πλήκτρο INFO. Ενώ ελέγχετε την κλίση έναντι του πλέγματος, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 (σε διαστήματα 0,1°) ή πατήστε το αριστερό ή το δεξιό βέλος (σε διαστήματα 0,5°) στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, για να διορθώσετε την κλίση. Όταν ολοκληρώσετε τη διόρθωση κλίσης, πατήστε SET.

 4. Ελέγξτε την περιοχή της εικόνας που θα κοπεί.

  • Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος). Εμφανίζεται η περιοχή της εικόνας που θα κοπεί.
 5. Αποθήκευση.

  • Πατήστε SET και επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την κομμένη εικόνα.
  • Ελέγξτε τον φάκελο προορισμού και τον αριθμό αρχείου της εικόνας και επιλέξτε [ΟΚ].
  • Για να κόψετε μια άλλη εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

Προσοχή

 • Η θέση και το μέγεθος του πλαισίου κοπής, ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με τη γωνία που έχει ρυθμιστεί στη διόρθωση κλίσης.
 • Αφού αποθηκεύσετε μια κομμένη εικόνα, δεν μπορείτε να την κόψετε ξανά ή να αλλάξετε το μέγεθός της.
 • Οι πληροφορίες εμφάνισης σημείου AF () και τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης () δεν επισυνάπτονται στις κομμένες εικόνες.
 • Οι διαθέσιμες αναλογίες διαφέρουν ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε την επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Κοπή] ή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Προσθήκη πληροφοριών κοπής].