Επεξεργασία εικόνας RAW

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες RAW ή Compact RAW με τη μηχανή, για να δημιουργήσετε εικόνες JPEG ή HEIF. Οι εικόνες RAW δεν επηρεάζονται, επομένως, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες συνθήκες για τη δημιουργία εικόνων JPEG ή HEIF.

Για την επεξεργασία εικόνων RAW, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).

Προσοχή

 • Η επεξεργασία σε HEIF δεν είναι διαθέσιμη για τις εικόνες RAW ή Compact RAW που έχουν καταγραφεί με την εκτεταμένη ταχύτητα ISO (L ή H).
 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Επεξεργασία εικόνας RAW].

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν επιλέξτε εικόνες.

  • Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες για επεξεργασία ταυτόχρονα.

  Επιλογή εικόνων

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε τις εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το SET.
  • Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

  Επιλογή εύρους

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα προστεθεί σε όλες τις εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εικόνας.
  • Για να επεξεργαστείτε άλλες εικόνες, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
  • Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).
 3. Ορίστε τις επιθυμητές συνθήκες επεξεργασίας.

  Χρήση ρυθμίσεων λήψης

  • Η επεξεργασία των εικόνων γίνεται χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις εικόνας τη στιγμή της λήψης.
  • Οι εικόνες που καταγράφονται όταν η ρύθμιση [Λήψη: Λήψη HDR ] ορίζεται σε [Ενεργ.] υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη δημιουργία εικόνων HEIF, και οι εικόνες που καταγράφονται όταν αυτή η λειτουργία ορίζεται σε [Απενεργ.] υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη δημιουργία εικόνων JPEG.

  Διαμόρφ επεξεργασίας→JPEG/Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
  • Πατήστε SET για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων λειτουργίας.
  • Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που είχε η εικόνα κατά τη στιγμή της λήψης, πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.

  Οθόνη σύγκρισης

  • Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των οθονών [Αλλαγή] και [Ρυθμίσεις λήψης] πατώντας το πλήκτρο INFO και περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1.
  • Τα στοιχεία με πορτοκαλί χρώμα στην οθόνη [Αλλαγή] έχουν τροποποιηθεί από τη στιγμή της λήψης.
  • Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για επιστροφή στην οθόνη συνθηκών επεξεργασίας.
 4. Αποθήκευση.

  • Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές [Διαμόρφ επεξεργασίας→JPEG] ή [Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF], επιλέξτε [] (Αποθήκευση).
  • Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε [ΟΚ].
  • Για να επεξεργαστείτε άλλες εικόνες, επιλέξτε [Ναι] και επαναλάβετε τα βήματα 2–4.
 5. Επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανιστεί.

  • Επιλέξτε [Αρχική εικόνα] ή [Επεξεργ εικ.].
  • Εμφανίζεται η εικόνα που επιλέξατε.

Προβολή με μεγέθυνση

Μπορείτε να μεγεθύνετε τις εικόνες που εμφανίζονται για την επιλογή [Διαμόρφ επεξεργασίας→JPEG] ή την επιλογή [Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF], πατώντας το πλήκτρο Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Η αναλογία μεγέθυνσης διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση [Ποιότητα εικ]. Με τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, μπορείτε να κινηθείτε σε όλη την έκταση της μεγεθυμένης εικόνας.

Για να ακυρώσετε την προβολή με μεγέθυνση, πατήστε ξανά το πλήκτρο Μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Προσοχή

 • Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας με την επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] να έχει οριστεί σε [Υψηλή] εφαρμόζονται μόνο σε προβολή με μεγέθυνση. Τα αποτελέσματα δεν εφαρμόζονται σε κανονική προβολή.

Επεξεργασία εικόνων με καθορισμένες αναλογίες

Οι εικόνες JPEG ή HEIF στις καθορισμένες αναλογίες δημιουργούνται όταν επεξεργάζεστε τις εικόνες RAW με την επιλογή [Λήψη: Κοπή/αναλογίες] () ρυθμισμένη σε [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)].

Επιλογές επεξεργασίας εικόνων RAW

 • : Ρύθμιση φωτεινότητας

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας έως ±1 στοπ, με βήμα 1/3 στοπ.

 • : Ισορροπ.λευκού ()

  Μπορείτε να επιλέξετε την ισορροπία λευκού. Αν επιλέξετε [Αυτόματη ισορροπία λευκού], μπορείτε να επιλέξετε [Αυτόμ: Προτερ. ατμόσφαιρας] ή [Αυτόμ: Προτερ. λευκού]. Αν επιλέξετε [Θερμοκρασία χρώματος], μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.

 • : Στυλ Εικόνας ()

  Μπορείτε να επιλέξετε στυλ εικόνας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την όξυνση, την αντίθεση και άλλες παραμέτρους.

  Οι επιλογές [Αυτόματη], [Οριζόμενο από τον χρήστη 1], [Οριζόμενο από τον χρήστη 2], και [Οριζόμενο από τον χρήστη 3] δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει οριστεί [Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF].

 • : Διαύγεια ()

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαύγεια εντός του εύρους -4 έως +4.

  Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει οριστεί [Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF].

 • : Auto Lighting Optimizer/: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού () +: Προσαρμ φωτ προσ

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού). Με την αυτόματη βέλτιστη ρύθμιση του φωτισμού στα πρόσωπα, μπορείτε να διορθώσετε αποτελεσματικά εικόνες που καταγράφονται με πλάγιο φωτισμό ή φωτίζονται από φλας.

  Η ρύθμιση φωτισμού προσώπων δεν είναι διαθέσιμη, όταν έχει οριστεί η επιλογή [Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF].

Προσοχή

 • Όταν ορίζεται η ρύθμιση φωτισμού προσώπων

 • Η κατάλληλη ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε ορισμένες καταστάσεις λήψης, εκτός εάν τα πρόσωπα μπορούν να ανιχνευτούν με λεπτομέρειες και δεν είναι πολύ σκοτεινά.
 • Ο θόρυβος μπορεί να αυξηθεί.
 • Η ρύθμιση μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική σε υψηλές ταχύτητες ISO.
 • : Μείωση θορ υψ ταχ ISO ()

  Μπορείτε να ορίσετε τη διαδικασία μείωσης θορύβου για τις υψηλές ταχύτητες ISO. Εάν το αποτέλεσμα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, μεγεθύνετε την εικόνα ().

 • : Ποιότητα εικ ()

  Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα εικόνας κατά τη δημιουργία εικόνας JPEG ή HEIF.

 • : Χώρος χρωμάτων ()

  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων sRGB και Adobe RGB. Καθώς η οθόνη της μηχανής δεν είναι συμβατή με τον χώρο χρωμάτων Adobe RGB, η διαφορά της εικόνας θα είναι ανεπαίσθητη, όποιον χώρο χρωμάτων κι αν επιλέξετε.

  Η επιλογή [HDR PQ] εμφανίζεται όταν έχει οριστεί [Διαμόρφ επεξεργασίας→HEIF], αλλά δεν είναι διαθέσιμη προς επιλογή.

 • : Διόρθ. παρέκκλ. φακού

  • : Διόρθ περιφ φωτισμού ()

   Πρόκειται για ένα φαινόμενο που κάνει τις γωνίες της εικόνας να δείχνουν σκουρότερες, λόγω των χαρακτηριστικών του φακού, και μπορεί να διορθωθεί. Εάν επιλέξετε [Ενεργ.], θα εμφανιστεί η διορθωμένη εικόνα. Αν το αποτέλεσμα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, μεγεθύνετε την εικόνα () και ελέγξτε τις τέσσερις γωνίες. Εφαρμόζεται μικρότερη τιμή διόρθωσης από ό,τι με τη μέγιστη διόρθωση με το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS, ). Εάν τα αποτελέσματα της διόρθωσης δεν είναι εμφανή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Digital Photo Professional για να εφαρμόσετε τη διόρθωση περιφερειακού φωτισμού.

  • : Διόρθωση παραμόρφωσης ()

   Η παραμόρφωση της εικόνας που οφείλεται σε χαρακτηριστικά του φακού μπορεί να διορθωθεί. Εάν επιλέξετε [Ενεργ.], θα εμφανιστεί η διορθωμένη εικόνα. Η περιφέρεια της εικόνας κόβεται για τη δημιουργία της διορθωμένης εικόνας.

   Καθώς η ανάλυση της εικόνας μπορεί να δείχνει ελαφρώς χαμηλότερη, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση της παραμέτρου όξυνσης του στυλ εικόνας για να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές όξυνσης.

  • : Ψηφ. βελτιστοπ. φακού ()

   Διορθώστε τις παρεκκλίσεις φακού, τη διάθλαση και την απώλεια ανάλυσης που προκαλείται από το χαμηλοπερατό φίλτρο εφαρμόζοντας τιμές οπτικής σχεδίασης. Για να ελέγξετε το αποτέλεσμα που θα έχετε, αν αυτή η επιλογή οριστεί σε [Υψηλή] ή σε [Στάνταρ], χρησιμοποιήστε προβολή με μεγέθυνση (). Χωρίς τη μεγέθυνση, δεν εφαρμόζεται το αποτέλεσμα που υπάρχει, όταν η Ψηφιακή βελτιστοποίηση φακού ορίζεται σε [Υψηλή]. Αν επιλέξετε [Υψηλή] ή [Στάνταρ], διορθώνεται τόσο η χρωματική παρέκκλιση όσο και η διάθλαση, αν και αυτές οι επιλογές δεν εμφανίζονται.

  • : Διόρθ χρωμ παρέκκλ ()

   Οι χρωματικές παρεκκλίσεις (χρωματική εκτροπή κατά μήκος των περιγραμμάτων του θέματος) που οφείλεται σε χαρακτηριστικά του φακού μπορεί να διορθωθεί. Εάν επιλέξετε [Ενεργ.], θα εμφανιστεί η διορθωμένη εικόνα. Εάν το αποτέλεσμα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, μεγεθύνετε την εικόνα ().

  • : Διόρθωση διάθλασης ()

   Η διάθλαση που οφείλεται στο διάφραγμα του φακού και μειώνει την ευκρίνεια της εικόνας μπορεί να διορθωθεί. Εάν επιλέξετε [Ενεργ.], θα εμφανιστεί η διορθωμένη εικόνα. Εάν το αποτέλεσμα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, μεγεθύνετε την εικόνα ().

Προσοχή

 • Η επεξεργασία εικόνων RAW στη μηχανή δεν θα παράγει τα ίδια αποτελέσματα με την επεξεργασία εικόνων RAW με το λογισμικό Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).
 • Αν εκτελέσετε [Ρύθμιση φωτεινότητας], ενδεχομένως να ενταθεί ο θόρυβος, οι γραμμές κ.λπ. λόγω της ρύθμισης.
 • Όταν οριστεί η [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού], ο θόρυβος μπορεί να ενταθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διόρθωσης.
 • Όταν οριστεί η [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού], οι άκρες των εικόνων μπορεί να τονιστούν υπό ορισμένες συνθήκες λήψης. Προσαρμόστε την όξυνση του Στυλ εικόνας, εάν απαιτείται.
 • Όταν η επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] οριστεί σε [Υψηλή], η επεξεργασία ίσως να διαρκέσει αρκετή ώρα.

Σημείωση

 • Τα αποτελέσματα της διόρθωσης παρέκκλισης φακού διαφέρουν ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται και τις συνθήκες λήψης. Επίσης, το αποτέλεσμα μπορεί να μην διακρίνεται εύκολα ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται, τις συνθήκες λήψης κ.λπ.
 • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ταινιών RAW. Επεξεργαστείτε τις με το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).